Tyngdpunkterna i utvecklingen i västra Finland

I västra Finland genomförs den regionala planen för södra och västra Finland (ELSA-området) under strukturfondsperioden 2014–2020. Strukturfondsprogrammet för Finland Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 styr valet av utvecklingsprojekt och investeringar. Varje landskaps egna linjedragningar i smart specialisering, som har presenterats i landskapsstrategierna, intar dock en central roll. Till regionen västra Finland hör sju landskap och vart och ett av dem har tyngdpunkter för utvecklingen som Landskapets samarbetsgrupp (MYR) har godkänt. Mera information om landskapens tyngdpunkter finns på landskapens undersidor. För finansieringen av projekt kan både regional finansiering från västra Finland och finansiering ur nationella utvecklingsprogram användas. Mera information under rubriken nationell finansiering.

Avsikten är att med  ERUF-strukturfondsmedel göra näringsstrukturen mångsidigare och öka antalet växande, innovativa och internationaliserande företag i västra Finland. Företagen sporras till att utveckla nya produkter och tjänster i synnerhet för den allt mer internationella marknaden och att ta i bruk innovationer som främjar produktiviteten. Små och medelstora företag stöds i att utveckla sin tillväxtpotential och nya affärsverksamhet, i att specialisera sig och öka samarbetet i form av nätverk. I utvecklingen av små och medelstora företags produkter och tjänster samt i förbättringen av åtgärderna som breddar innovationsbasen intar programmet Innovativa städer (INKA) en central roll.

För att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser siktar programmet på att andelen förnybar energi och användningen av lokala energikällor växer och att energi- och materialeffektiviteten ökas. I västra Finland är främjandet av bioekonomin en del av de åtgärder med vilka koldioxidsnålhet främjas. Likaså är energieffektivitet och resursvishet tyngdpunkter i programmet. I stadsregionerna ska sådana strukturella och funktionella ändringar främjas som både gynnar koldioxidsnålheten i sig och dessutom öppnar föregångarmarknader för regionens företag.

I västra Finland finansieras med ESF-strukturfondsmedel sysselsättningspolitiska åtgärder som har ungdomar, långtidsarbetslösa och invandrare som särskild målgrupp . Att främja ungdomarnas sysselsättning och förebygga marginalisering är centrala utmaningar i hela Finland. Målet är att säkra att det kvalitativa och kvantitativa utbudet av utbildning och efterfrågan på arbetskraft möts. Att så många unga som möjligt inleder en utbildning som leder till examen genast efter grundutbildningen, träder på arbetsmarknaden så smidigt som möjligt efter yrkesutbildningen eller högskolan. Man sörjer också för yrkeskunskapen hos dem som riskerar att marginaliseras och hos olika studerande.

Den sociala skillnaderna minskas med ESF-strukturfondsmedel genom att exempelvis påverka utbildningen och sysselsättningsmöjligheterna, stöda sociala nätverk och personer i sårbar ställning och förbättra tillgängligheten och kvaliteten på servicen i en mera jämlik riktning. Särskild uppmärksamhet fästs vid främjandet av de arbetslösas och de partiellt arbetsföras välbefinnande och hälsa. Etablering på arbetsmarknaden och att arbeta är de främsta och hållbaraste sätten att bekämpa fattigdom, ojämlikhet och marginalisering.

Landskapens samarbetsgrupper

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) koordinerar och samordnar strukturfondsverksamheten i landskapet. Den följer upp och övervakar också det systematiska genomförandet av strukturfondsprogrammen. Till samarbetsgruppen hör företrädare för olika centralorganisationer, företag, regionens myndigheter och de största kommunerna i regionen. Du hittar protokollen från samarbetsgruppernas möten på sidan som berättar om tyngdpunkterna i varje landskap.

Program och regionala planer

Landskapsprogrammen: