Tyngdpunkterna i utvecklingen - Mellersta Finland

I Mellersta Finlands landskapsstrategi, som färdigställs i juni 2014, och i det bifogade landskapsprogrammet för 2014-2017 dras riktlinjerna för valen och specialiseringen i strukturfondsprogrammet i Mellersta Finland. I Mellersta Finlands landskapsstrategi har bioekonomi, digital ekonomi och kunskapsbaserad ekonomi valts till tyngdpunkter i utvecklingen. Uppnåendet av dessa mål stöds delvis också med medel ur strukturfonden, i synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).  Europeiska socialfonden (ESF) stöder förverkligandet av strategin i synnerhet genom utvecklingsprojekt som berör kompetens, välfärd och delaktighet.

Mellersta Finland har 2014 till förfogande sammanlagt 10,8 miljoner euro strukturfondsmedel, av vilka ERUF-medlen utgör 6,2 miljoner och  ESF-medlen 4,6 miljoner euro, statsfinansieringen medräknad. Strukturfondsprogrammet består av fem åtgärdsområden och i Mellersta Finland kommer strukturfondsfinansiering att anvisas för följande utvecklingsåtgärder:

1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (ERUF)
Företagsfinansieringen anvisas för tillväxt och internationalisering. Av företagsprojekt prioriteras sådana som utvecklar lösningar i bioekonomi, digital ekonomi och kunskapsbaserad ekonomi. I den digitala ekonomin ligger fokus speciellt i företag i cybersäkerhetsbranschen. Till de viktigaste målgrupperna hör nyetablerade företag, mikroföretag och små företag. Tyngdpunkten i företagsfinansieringen flyttas från teknologiinvesteringar till utveckling och ökning av kompetensen. Av medlen anvisas 25 % för att utveckla nya energi- och materialeffektiva lösningar i små och medelstora företag.

2. Produktion och användning av ny information och kunskap (ERUF)
Finansieringen anvisas för åtgärder som resulterar i att de små och medelstora företagens F&U-investeringar växer, ny affärsverksamhet uppstår och landskapets innovationsbas breddas. Utvecklings- och investeringsprojekt som främjar lösningar i bioekonomi, digital ekonomi och kunskapsbaserad ekonomi prioriteras. Stadsregionen Jyväskylä koncentrerar sig i programmet Innovativa städer (INKA) på utvecklingen av cybersäkerhet och bioekonomisk affärsverksamhet. Tyngdpunkterna beaktas i valet av projekt. Av medlen anvisas 25 % för utveckling av nya energi- och materialeffektiva lösningar samt för att öka andelen förnybar energi i landskapets energiförbrukning.

3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF)
Finansieringen anvisas för service och metoder som främjar sysselsättning, exempelvis utbildning och ordnandet av stödtjänster. Speciellt gynnas samprojekt mellan olika sektorer. Målet är att stöda ungdomsgarantin. Finansiering beviljas också för service som främjar integrering av invandrare och som produceras i samarbete mellan flera förvaltningsområden. Finansiering riktas också på utvecklingen av personalens kompetens samt på företagens ledarskap med syfte att förbättra företagens och arbetsplatsernas anpassnings-, konkurrens- och innovationsförmåga.

4. Utbildning, yrkeskunskap och livslångt lärande (ESF)
Finansieringen anvisas för att förbättra utbildningen så den i högre grad motsvarar arbetslivet bl.a. genom att öka studerandenas beredskap för arbetslivet samt samarbetet mellan utbildningsorganisationer, företag och övriga aktörer. Finansiering anvisas också för att förbättra beredskapen för företagande, innovation och informationssamhället samt för att underlätta övergången från utbildning till arbetslivet. Utvecklingen och utnyttjandet av nya och mångsidiga utbildningsmetoder stöds.

5. Social delaktighet och bekämpning av fattigdom (ESF)
Med finansieringen utvecklas service som stöder medborgarnas delaktighet och välmående, förbättrar deras funktionsförmåga och beredskap för arbetslivet och förhindrar på så sätt marginalisering. Servicen utvecklas på ett sektorövergripande sätt och genom och utnyttja de elektroniska möjligheterna. Ur åtgärdsområdet finansieras också lokala, invånarorienterade, utvecklingsprojekt.