Tyngdpunkterna i utvecklingen - Birkaland

Birkalands landskapsstrategi 2040 Modig – men det passar dig! godkändes i landskapsfullmäktige den 28 april 2014. Vi vill att Birkaland är smart, helt, hållbart och tillgängligt. De första stegen i reformen för perioden 2014-2017 har i strategiutkastet beskrivits på följande sätt.

SMART: Smart specialisering och reform av näringsstrukturen  Spetsforskning: smarta maskiner, forskning i hälsa samt hälso- och bioteknologier (människans reservdelar och konstgjords sinnen), optik och fotonik, signalbehandling.

Utvecklingslinjer:

 1. Av högskoleprojekten finansierar vi i regel endast samprojekt mellan högskolorna.
 2. Tillväxten och strukturreformen effektiveras genom att utveckla kompetensen och stöda innovationsverksamhet i företag och forsknings-/utbildningsorganisationer (inkl. ESF)
 3. Med finansiering av företagsstöd och utveckling med fokus på efterfrågan stöds främst projekt som har sikte på produktutveckling, tillväxt och internationalisering, Utveckling av kunnandet i affärsverksamheten utgör en bas för tillväxten.  ERUF-finansiering används för att stöda företagsverksamheten i Tammerforsregionen, med finansiering ur landsbygdsprogrammet stöds Birkaland som omger centralregionen.
 4. Landskapets f&u&i-resurser riktas på utvalda spetsforskningsområden. Innovationer som stöder koldioxidsnålhet prioriteras i finansieringen.
 5. I klusterverksamheten poängteras temafokusering samt att gränserna mellan verksamhetsområdena och teknologierna överskrids.
 6. Tyngdpunkten i fördelningen av utvecklingsresurserna för trafiknätet är i förbättringen av huvudvägnätet och stambanan.

HEL: Individens, familjens och samfundens vardag i Birkaland
Spetsforskningsområden: forskning i hälsa, välfärd och samhället samt säkerhet.

Utvecklingslinjer:

 1. Åtgärderna som stöds ska ha effekter som främst förbättrar välfärden, samhörigheten, delaktigheten eller säkerheten för invånarna i Birkaland.
 2. En femtedel av ESF-finansieringen anvisas för utvecklingsåtgärder som är förebyggande, ökar delaktigheten och sysselsättningen, bl.a. via ITI-stadsprogrammet.
 3. I utvecklingen av mobila innovationer fäster finansierarna särskild uppmärksamhet vid smarta tjänster och trafikåtgärder som förbättrar fokus på användaren.
 4. Boendekvaliteten och en smidig vardag, t.ex. smidig vardagstrafik, fungerande resekedjor/studier-arbete-hobbyn, konkret t.ex. biljettarrangemangen.

HÅLLBAR: Hållbart utnyttjande av naturresurserna samt välmående natur- och boendemiljöer
Spetsforskningsområden: den byggda miljön, ekoeffektivt byggande, energibranschen.

Utvecklingslinjer:

 1. En avtalad andel av resurserna i landskapets strukturfonder och landsbygdsfonden anvisas för åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet för bioekonomi (ITI-programmet).
 2. Av energiproduktionsprojekten stöds endast åtgärder som bygger på förnybar energi samt nya produktionssätt och teknologier.
 3. ERUF-finansiering anvisas för tryggandet av tillväxt och konkurrenskraft så att företags-och utvecklingsprojekt som förverkligar koldioxidsnålhet   prioriteras så att andelen på minst 25 % kan uppnås.
 4. Miljötänkande i företagen och hos medborgarna. Bioekonomi och energieffektivitet ska bli en del av allas vardag: t.ex. förbättrar stadsodling förståelsen för bioekonomi, alla offentliga lampor ska bytas ut till energisnål typ. Företagens resurseffektivitet och nya energiformer: kompetens och nätverk.
 5. Den nya bostadsproduktionen placeras främst i den existerande samhällsstrukturen genom kompletteringsbyggande.
 6. Nya bostadsområden och områden med arbetsplatser ska inte placeras avskilt från den existerande strukturen. Betydande nya områden tas i bruk när de kan anslutas till kollektivtrafiksystemet.  
 7. Boendemiljöerna ska främja invånarnas hälsa, vara trygga och trivsamma

Genvägar

Pirkanmaan Liitto (www.pirkanmaa.fi)

Material

12.5.2014 pidetyn "Rakennerahastokauden 2014-2020 avaus Pirkanmaalla" -tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta:

http://www.pirkanmaaneurahoitus.info/2251.html