Utvecklingstyngdpunkterna - Österbotten

I landskapsstrategin slås de viktigaste utvecklingsmålen för landskapet Österbotten för åren 2014–2017 fast. Visionen är "Ny energi i Österbotten: Kraft ur hög kompetens, kulturell mångfald och stark sammanhållning", vilket innebär att år 2040 ska Österbotten vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. Strategin ger oss kompassriktningen och målen att arbeta mot, men förverkligandet bygger på att vi tillsammans gör saker som utvecklar Österbotten i den riktning som vi vill.

EU:s programperiod för 2014-2020 ger oss regionalt möjlighet att finansiera projekt som förverkligar en del av landskapsstrategin. I Österbotten finns medel via strukturfonderna (ERUF och ESF), landsbygdsprogrammet, Leader och Botnia-Atlanticaprogrammet.

Inom regionutvecklingsarbetet i landskapet Österbotten tillämpas i fortsättningen ett verksamhetskoncept som innebär att man varje år lyfter fram 1-3 prioriteringar.  Målet är att ge en ännu djupare helhetsbild av prioriteringarna, precisera målen i anslutning till dem samt underlätta samordningen och uppföljningen av projekten. Landskapets samarbetsgrupp har beslutat att prioriteringarna för utvecklingen 2017–2018 är

• digitalisering

• biobaserad och cirkulär ekonomi

• matchning av arbetskraften samt kompetens och invandrare.

Österbottens förbund finansierar ERUF-programmets prioriterade område 2 "Produktion och utnyttjande av ny kunskap och kompetens" och dess särskilda mål, där man beaktar kraven på smart specialisering: utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster utgående från regionala styrkor, stärka företagens innovationsverksamhet och utveckla lösningar inom förnybar energi samt energieffektiva lösningar.

NTM-centralen, inom ramen för enheten för sysselsättning, företagande och kompetens, finansierar ERUF-programmets prioriterat område 1 " Små och medelstora företags konkurrenskraft"  samt ansvarar för ESF-medlen i sin helhet: prioriterat område 3 "Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet", prioriterat område 4 "Utbildning, yrkeskunskap och livslångt lärande" samt prioriterat område 5 "Social delaktighet och bekämpning av fattigdom".

Användningen av medlen ska prioriteras så att de stöder verkställandet av följande mål i Österbottens landskapsstrategi 2014–2017: Diversifierat näringsliv, innovationsverksamhet på hög nivå, tillräckligt med kompetent arbetskraft, välmående befolkning samt integrerade invandrare.