Tyngdpunkterna i utvecklingen - Satakunta

Med finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden stöds faktorer som stärker förnyelsen av i Satakunta, med särskild tyngdpunkt på havs- och teknologiindustrin. I landskapet betonas cleantech- och ICT -teknologiska lösningar. Smarta tjänster och industrins serviceverksamhet är framtidens serviceindustri. Ett aktivt högskoleväsende och stärkandet av fui-verksamheten i Satakunta ökar landskapets intellektuella kapital. Industrins förnyelse utgör en bas för nytt företagande, tillväxt och internationalisering.

Inom Åtgärdsområde 1 stöds uppkomsten av ny affärsverksamhet samt tillväxt och internationalisering gynnas, likaså främjas energieffektiviteten i små och medelstora företag.

Inom Åtgärdsområde 2 stärks utvecklingsaktörernas, högskolornas och näringslivets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och därmed relaterat samarbete i Satakunta. Nya lösningar utvecklas t.ex. i anknytning till automatisering, materialkunnande, logistik, produktionsstyrning och resurseffektivitet.

Livsmedelskedjan är en av de viktigaste branscherna i Satakunta och tyngdpunkten i finansieringen av dess utveckling är i landsbygdsfonden. Ur ERUF kan åtgärderna dock riktas på sådana delområden som landsbygdsfonden inte kan finansiera, i synnerhet de som sammanhänger med internationalisering. Bl.a. stärks forsknings- och innovationsverksamhet om vatten och samarbete i området ytterligare. Dessutom kan man i åtgärdsområde 2 stöda utvecklingen av offentliga och välfärdstjänster som genomförs främst med andra EU- och nationella program. För att rikta de offentliga resurserna och tjänsterna söks nya innovationer genom att utnyttja teknologi och utveckla användarfokuserade servicekoncept.

I kärnan av finansieringen ur Europeiska socialfonden finns Satakuntalainen yhteiskuntatakuu (samhällsgarantin för Satakunta), vars mål är att ta i bruk hela arbetskraftspotentialen och förebygga utanförskap.

Inom Åtgärdsområde 3 stöds ungdomars etablering på arbetsmarknaden, minskning av långtidsarbetslösheten, utveckling av nya lösningar, verksamhetsmodeller och tjänster samt servicehandledning och olika aktörers nätverks- och företagssamarbete.  Inom åtgärdsområdet stöds också en höjning av personalens och företagarnas kompetens i små och medelstora företag. Detta främjar tillväxt och internationalisering av små och medelstora företag, förnyelse av industrin och fui-verksamhet som stöds med ERUF-finansiering.

Inom Åtgärdsområde 4 stöds övergången från utbildning till utbildning eller arbete, en smidig övergång mellan olika stadier samt inlärningsmiljöer. Också utvidgningen av fostran till företagsamhet i olika skolstadier stöds.  Arbets- och näringslivets, tredje sektorns samt läroanstalternas nya avtalsbaserade praxis och utbildningsförsök erbjuder individuella lösningar för utexaminering och sysselsättning. För personer som hotas av utanförskap, speciellt unga, riktas mångsidiga stödåtgärder för att säkra att det finns verktyg för beredskapen för arbetslivet och livskompetensen.  Utvecklingen förutsätter att det nätverksbaserade samarbetet fungerar för hela ungdomsåldersklassen samt att en vuxenutbildning som är flexibel och beredd att reagera får en större roll. Detta förutsätts också av prognostiseringssystemet.

Inom Åtgärdsområde 5 stöds utvecklingen av genomgripande servicemodeller som förebygger och förhindrar att personer i svag arbetsmarknadsställning marginaliseras socialt och på arbetsmarknaden. Stöd ges också för utveckling av servicemodeller och nätverk som främjar specialgruppers etablering på arbetsmarknaden. Dessutom stöds inom åtgärdsområdet medborgarinitierad delaktighet i bostadsområdena.