Företagsfinansiering

Från strukturfonderna beviljas finansiering för företags olika utvecklings- och investeringsprojekt. Projekten kan till exempel gälla produktion, internationalisering eller kunnande. De ska ha en betydande påverkan på företagets verksamhet, förnyelse, tillväxt och konkurrenskraft. Då finansiering beviljas tas även sysselsättningssynpunkter i beaktande.

För utvecklingsåtgärder beviljas högst 50 procent stöd. För investeringsprojekt är stödets andel 10–35 procent. Stödets andel varierar beroende på innehåll, läge och andra påverkande omständigheter.

Dessutom beviljar Innovationsfinansieringsverket Tekes finansiering för företags forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Företag, forskningsorganisationer och de som tillhandahåller offentlig service kan ansöka om finansiering från Tekes. Den viktigaste målgruppen är små och medelstora företag som strävar efter internationell tillväxt.

Ny lagstiftning

Lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) träder i kraft den 1 juli 2014. Från och med den dagen hör stöden till finansieringen inom programperioden 2014–2020. De sista företagsstöden för programperioden 2007–2013 beviljas före slutet av juli 2014.

Sökanden har skäl att kontakta de personer på den lokala NTM-centralen som ansvarar för företagsfinansiering redan innan ansökan lämnas in. På det sättet får man en uppfattning om projektets finansieringsförutsättningar redan innan ansökan lämnas in.

Finansieringen för företagens utveckling och finansiering kommer huvudsakligen från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Finansiering för landsbygdsföretag

Man kan även ansöka om stöd för landsbygdens mikroföretags utvecklings- och finansieringsbehov från NTM-centralen. Finansieringen kommer ändå från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Villkoren är liknande som för stöd som beviljats av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller ur nationella medel.