Internationella förmågor ger tillväxt

Internationella förmågor ska sätta fart på företagens tillväxt och internationalisering

Arbets- och näringsministeriet startade programmet Kasvua kansainvälisistä osaajista (Internationella förmågorger tillväxt) på hösten 2016. Programmet strävar efter att styra internationella förmågor och deras sakkunskap, nätverk, innovationspotential övrig kompetens så att de främjar tillväxten och internationaliseringen hos företag.

Med internationella förmågor avses invandrare med högklassig kompetens eller finska återflyttare, med internationell erfarenhet och sakkännedom samt nätverk. Målet är att denna kompetens och erfarenhet ska ge mervärde åt det finska näringslivet.

Internationella förmågor kan vara till exempel internationella studerande, forskare, personer som flyttat till Finland som make eller maka, arbetsinvandrare, personer som har kommit till Finland av humanitära orsaker eller finska återflyttare.

Programmet genomförs med ERUF- och ESF-finansiering

Finlands strukturfondsprogram tilldelar finansiering åt projekt som stöder förverkligandet av arbetsministeriets program. Den totala finansieringen uppgår till 3 miljoner euro, av vilka 1,7 miljoner tilldelas ERUF-projekt och 1,3 miljoner ges till ESF-projekt.

Programmet genomförs i hela landet. Nylands förbund är finansiär för projekt som genomförs med medel ur ERUF medan NTM-centralen i Tavastland har hand om finansieringen av ESF-projekt.

Programåtgärderna som finansieras ur ERUF ska förverkliga strukturfondsprogrammets verksamhetslinje 1, Små och medelstora företags konkurrenskraft, och dess särskilda mål

  • 1.1 Skapa ny affärsverksamhet
  • 2.1 Främja små och medelstora företags tillväxt och internationalisering.

Inom ESF ska åtgärderna förverkliga verksamhetslinje 3, Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet, och dess särskilda mål

  • 6.1: Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Ansökningsomgång för projekt 14.6–25.9.2017

En riksomfattande finansieringsomgång för projekt har inletts och pågår fram till den 25 september. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt i EURA 2014-systemet.

Nylands förbund och Tavastlands NTM-central ordnade tillsammans med Arbets- och näringsministeriet ett informationsmöte i Helsingfors då ansökningsomgången körde igång. Tillställningen kunde också följas med direkt via webben.

> Bekanta dig med ansökningsannonsen

> Informationsmötets material (på finska)

Bland deltagarna i infomötet lyftes fram en idé om att underlätta nätverksbildningen bland projektaktörerna. De som vill kan bilda nätverk med hjälp av blanketten intill. Blanketten upprätthålls och nätverksbildningen koordineras av Innovators ry.

> Blankett för nätverksbildning

 

Ytterligare upplysningar:

Irene Gröhn, sakkunnig i strukturfonder
tfn 040 182 4828
irene.grohn@uudenmaanliitto.fi
Nylands förbund

Auli Vuorela, finansieringssakkunnig
tfn 0295 021 264
auli.vuorela@ely-keskus.fi
Närings-, trafik- och miljöcentralen, Finansieringsenheten | Södra Finlands storområde

Laura Lindeman, specialsakkunnig | Kasvua kansainvälisistä osaajista
tfn 029 504 7205, 050 408 9932
laura.lindeman@tem.fi
Arbets- och näringsministeriet