Vipuvoimaa valtakunnallisesta kehittämistoiminnasta – Työstä työhön (S10370)

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyysosastolla toteutettiin Työstä työhön -kehittämisohjelma (1.9.2008-31.12.2011), jonka tavoitteena oli tukea kansallisen muutosturvan toimintamallin keskeisiä kehittämisalueita, toimeenpanoa ja vaikuttavuutta sekä toimintamallin koordinaatiota ja muutosturvan toimintamallin tunnettavuutta. Kokemukset ja tulokset kehittämisohjelmasta olivat erittäin positiiviset. Tavoiteasetannan ja rakennerahastoja koskevan "sloganin" mukaisesti ESR tarjosi kehittämisohjelman avulla todellista vipuvoimaa kansalliseen kehittämistoimintaan.

Kehittämisohjelman toteutuksen punaisena lankana oli vahvistaa entistä laajempaa proaktiivista muutoksen hallinnan näkökulmaa muutosturvan toimintamallin toteutuksen yhteydessä. Tavoitteena oli antaa apua ja neuvontaa työnantajille, työntekijöille, järjestöille ja viranomaisille henkilöstöä koskevien muutostilanteiden hallintaan, etsiä keinoja ehkäistä henkilöstövähennyksiä sekä antaa ohjeita vähennystilanteiden hyvän hoidon takeeksi. Tätä tarkoitusta varten kehittämisohjelmassa työstettiin erillistä materiaalia, jossa työvoimapalveluihin yhdistyy laajasti yritys- ja elinkeinopalveluita. Kehitystyön tuloksena syntyi Palveluita muutostilanteisiin –tukimateriaali, joka on konkreettinen väline entistä varhaisemmassa vaiheessa ennakoida ja viestittää yrityksille muutostilanteiden varalle työ- ja elinkeinohallinnon palveluja. Tukimateriaali on ensimmäisiä käytännön työkaluja, jotka yhdistävät työvoima- ja elinkeinopoliittisia palveluita samaan kokonaisuuteen.

Työ- ja elinkeinohallinnon (TE-hallinto) uudistukseen liittyen kehittämisohjelma oli toteuttamassa monikanavaista palvelumallia. Työstä työhön -ajattelumallin mukaisesti on kehitetty sähköisistä palveluista erityisesti CV-nettiä entistä toimivammaksi työnantajien ja työntekijöiden kohtauspaikaksi. Tällä hetkellä CV-netti on sekä teknisiltä ominaisuuksiltaan ja toimivuudeltaan että visuaaliselta ilmeeltään toteutettujen uudistusten ansiosta entistä asiakasystävällisempi ja modernimpi. Samanaikaisesti toiminnallisten uudistusten kanssa kehittämisohjelman avustuksella toteutettiin valtakunnallinen viestintäkampanja CV-netin ja muiden verkkopalvelujen käytön edistämiseksi 1.9–31.12.2011. Viestintätoimien avulla CV-netin käyttöaste on noussut huimasti. Alkuvuonna 2011 päivittäin yhtä aikaa julkaistuna olevien CV-esittelyjen lukumäärä oli noin 10 000 esittelyä ja CV-netti -kampanjan toteutusaikana lukumäärä nousi selkeästi siten, että tammikuun alussa 2012 julkaistuja CV:itä oli jo yli 21 000.

Kehittämisohjelma osallistui koko toteutuksensa ajan kiinteästi muutosturvan toimintamallin kehittämiseen ja muutosturvaan liittyvään verkostoyhteistyöhön. Tärkeänä yhteistyöverkostona olivat alueelliset muutosturva-asiantuntijat työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimisto). Muutosturva-asiantuntijoiden kanssa mm. sovittiin, että projekti otti päävastuun muutosturvan tiedottamisesta ulkoisille kumppaneille ja koulutusten järjestämisestä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet myös Valtiokonttori ja Kuntaliitto. Muutosturvan kehittämistarpeiden ja alueellisten toimintamallien kartoittamiseksi järjestettiin kaikkia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) alueita koskevat muutosturvan alueelliset keskustelu- ja ohjauskäynnit vuonna 2011 aikana. Kansallisen verkostoitumisen ohella Työstä työhön -kehittämisohjelma osallistui aktiivisesti kansainvälisen Net@work –verkoston toimintaan ja järjesti verkoston EU-partnereille muutosturvaan liittyvän opintomatkan Suomeen kesällä 2011.

Kehittämisohjelman keskeisiä kohderyhmiä olivat yritysten luottamusmiehet ja henkilöstöasioista vastaavat henkilöt; TE-toimistojen virkailijat ja erityisesti muutosturva-asiantuntijat; seudulliset yrityspalvelut; ELY-keskukset sekä muut verkostotoimijat, kuntasektori ja työmarkkinajärjestöt.

ESR:n valtakunnallisella kehittämistoiminnalla on ollut merkittävä lisäarvo kansalliseen toimintaan. Tarve valtakunnalliselle strategisia linjauksia tukevalle kehittämistoiminnalle on nykyisen ohjelmakauden kokemusten perusteella ilmeinen myös uudella ohjelmakaudella 2014–2020.  Työstä työhön -kehittämisohjelman toteutuksessa korostuneet ennakoivan rakennemuutoksen hallinnan välineiden ja palvelujen kehittäminen on nostettu esiin myös komission linjauksissa uudelle ohjelmakaudelle. Konkreettiset toimet vaativat tuekseen ja toteutuakseen valtakunnallista kehittämisotetta tulevalla ohjelmakaudella.

Rakennerahastohankkeiden tuhannen taalan kysymys yleensä on se, mitä tapahtuu hanketoiminnan päätyttyä ja onko hankkeen tuottamat hyvät käytännöt saatu levitettyä kansalliseen toimintaan. Työstä työhön -kehittämisohjelman osalta voidaan todeta, että kaikki hankkeen tuottama materiaali on jäänyt työ- ja elinkeinohallinnolle hyödynnettäväksi ja käyttöön. Hyviä toimintakäytäntöjä on levitetty ennen kaikkea muutosturva-asiantuntijoiden verkoston ja muiden alueellisten tapaamisten kautta. Kehittämisohjelman vastuuorganisaation kautta parhaat käytännöt on voitu ottaa suoraan käyttöön osana kansallista muutosturvan toimintamallin toteutusta.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.