Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta 2021-2027 koskevat lainsäädäntöehdotukset eduskuntaan

Hallitus päätti 8.4.2021 antaa eduskunnalle kaksi hallituksen esitystä alueiden kehittämiseen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoon ja hanketoimintaan ohjelmakaudella 2021–2027 sovellettaviksi laeiksi.

Uusi EU:n ohjelmakausi edellyttää uusia lakeja

Hallitus esittää säädettäväksi lain alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki) sekä lain alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki). Toisella hallituksen esityksellä hallitus esittää säädettäväksi lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 (yritystukilaki).

Toimeenpanolain ja rahoituslain on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2021. Yritystukilain voimaantulosta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella ja lain on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2021.

Esitysten tavoitteena on sovittaa yhteen kansallista ja EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Ehdotettuja lakeja sovellettaisiin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ESR-, EAKR- ja JTF-hanketoimintaan ohjelmakaudella 2021–2027. Toimeenpanolain ja rahoituslain valmistelua on tehty tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja erityisesti hankkeiden rahoittamisesta vastaavien välittävien toimielinten kanssa.

Ehdotetuilla laeilla kumottaisiin laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014), laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (8/2014) ja laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014). Kumottavien lakien soveltamista jatkettaisiin kuitenkin käynnissä olevan ohjelmakauden 2014–2020 toimeenpanoon ja kumottavien lakien nojalla myönnettyihin tai vielä ennen uuden ohjelmakauden käynnistymistä haettaviin tukiin.

Ehdotettuja toimeenpano- ja rahoituslakeja sovellettaisiin myös kansallisista alueiden kehittämisen varoista rahoitettaviin hankkeisiin sekä Interreg-ohjelma ja Interreg-ulkorajaohjelman hankkeista rahoitettavien hankkeiden kansalliseen vastinrahoitukseen. Ehdotettu toimeenpanolaki sisältäisi säännökset aluekehittämisen suunnittelujärjestelmästä valtion tasolla ja alueilla.

Tavoitteena selkeä ja yhdenmukainen rahoitustoiminta

Alueiden kehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoa ja tukimenettelyä koskevan hallituksen esityksen tavoitteena on uudistaa alueiden kehittämisen tavoitteita, suunnittelua ja toimintatapoja vastaamaan toimintaympäristön muutoksia sekä Euroopan unionin ja kansallisia tavoitteita. Tavoitteena on myös tukea ja edistää vaikuttavaa vuorovaikutusta ja sopimuksellisuutta alueiden kehittämisessä sekä selkeyttää sääntelyä sekä vähentää tuen saajien ja viranomaisten hallinnollista taakkaa.

Alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hallinnoinnissa maakuntien liittojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimivaltaan tai keskinäiseen työnjakoon välittävinä toimieliminä ei esitetä muutoksia. Valtioneuvoston asetuksella tullaan säätämään, mitkä maakunnan liitot ja ELY-keskukset hoitavat EU:n alue- ja rakennepolitiikan tehtäviä. Maakuntien liittojen osalta nimettävät liitot perustuisivat niiden väliseen sopimukseen.

Ruokavirasto olisi uusi välittävät toimielin ja se voisi myöntää tukea Euroopan sosiaalirahaston varoista vähävaraisten aineellisen avun hankkeisiin, mikä käytännössä tarkoittaa ruoka-avun jakamista. Lisäksi muutoksena ohjelmakauteen 2014–2020 nähden sosiaali- ja terveysministeriö sekä Business Finland eivät enää toimisi välittävinä toimieliminä ohjelmakaudella 2021–2027.

Alueiden kehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden tukimenettelyyn ei esitetä merkittäviä muutoksia. Esitettävillä muutoksilla pyritään selkeyteen, hallinnollisen taakan vähentämiseen ja tuen saajien ja tuenhakijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseen. Näitä tavoitteita tukisi myös käyttöönotettava uuden ohjelmakauden yhteinen digitaalinen palvelujärjestelmä EURA 2021 -järjestelmä. Myös yritystukilain nojalla rahoitettaviin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista osarahoitettavien hankkeiden käsittely siirtyisi EURA 2021 -järjestelmään.

Valtionavustukset yritystoiminnan kehittämiseksi uudella ohjelmakaudella

Uutta yritystukilakia koskevan lakiehdotuksen mukaiset avustukset ja sääntelyn päälinjat säilyisivät pääosin nykyistä yritystukilakia vastaavina. Avustusjärjestelmä muodostuisi jatkossakin kahdesta avustusmuodosta, yrityksen kehittämisavustuksesta ja toimintaympäristön kehittämisavustuksesta, joita myöntäisivät edelleen Etelä-Savon, Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset. Avustuksia rahoitettaisiin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista sekä puhtaasti kansallisista varoista.

Ehdotetun lain mukaisilla avustuksilla edistettäisiin taloudellista kasvua, työllisyyttä, yritysten innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä sekä muita elinkeinopoliittisia tavoitteita. Edellä mainittuihin tavoitteisiin pyrittäisiin myöntämällä avustuksia erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun ja kehittämiseen. Yrityksen kehittämisavustusta voitaisiin myöntää innovatiivisiin, kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Toimintaympäristön kehittämisavustusta voitaisiin myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille muun muassa yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin, yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen sekä yritysten keskinäisten yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön sekä yritysten ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen edistämiseen.

Lakiesityksessä yrityksen kehittämisavustusta koskevaa toimialarajausta esitetään muutettavaksi nykyiseen verrattuna siten, että avustusta voitaisiin myöntää kala-, maa- ja metsätalouteen pois lukien alkutuotanto. Nykyinen rajaus on koskenut koko kala-, maa- ja metsätalousalaa. Kehittämisavustusta voitaisiinkin jatkossa myöntää esimerkiksi metsätaloutta palveleville yrityksille ja kalanjalostukseen.

Myös kehittämisavustuksen myöntämisen edellytykset muuttuisivat siten, että ympäristöön liittyvät näkökohdat tulisi huomioida avustusta myönnettäessä. Avustuksen myöntämistä puoltavaksi tekijäksi voitaisiin katsoa esimerkiksi se, että hanke edistäisi alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tavoitteita, kuten vähähiilisyyttä tai energia- ja materiaalitehokkuutta tai hankkeella olisi muita ympäristön kannalta myönteisiä vaikutuksia.

Lakiin esitetään lisättäväksi uusi poikkeusoloja koskeva pykälä, joka mahdollistaisi kehittämisavustuksen joustavamman käytön esimerkiksi koronapandemian kaltaisessa kriisitilanteessa. Kyse ei olisi niin sanotusta yleistukipykälästä, vaan joustoista kehittämisavustuksen myöntämiseen poikkeuksellisissa oloissa.

Käynnissä lausuntokierroksia, tulossa kuulemisia ja koulutuksia

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, ja siihen liittyvä ympäristöselostus on lähetetty lausuntokierrokselle 10.3.2021. Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi antaa 16.4.2021 asti.  Ohjelman valmistelu etenee kevään aikana neuvotteluilla Euroopan komission kanssa. EU:n uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2021.

Hallituksen esityksessä alueiden kehittämistä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa koskevien lakien nojalla annettavien valtioneuvoston asetusten, eli ns. toimeenpanoasetus, rahoitusasetus ja tukikelpoisuusasetus, ehdotukset on lähetetty lausuntokierrokselle 1.4.2021 (suomenkielinen). Lausuntoja voi antaa 28.4.2021 asti. Ruotsinkielinen lausuntokierros käynnistyy huhtikuun aikana. Myös yritystukilain nojalla annettava yritystukiasetus lähetetään lausuntokierrokselle tämän kevään aikana.

 www.lausuntopalvelu.fi

Hallintoviranomaisen uuden ohjelmakauden käynnistyskoulutukset välittäville toimielimille alkavat toukokuussa ja niitä on yhteensä kuusi tilaisuutta. Lisäksi yrityspalveluihin liittyen järjestetään omia koulutuksia. Ohjelmakauden käynnistymisen lähestyessä tulevat välittävät toimielimet osaltaan käynnistämään infoja ja koulutuksia tuensaajille.

Lisätiedot:

Alueiden kehittämistä koskevien lakien HE, erityisasiantuntija Minna Laherto (etunimi.sukunimi@tem.fi; p. 029 504 7029)

Yritystukilakia koskeva HE, hallitussihteeri Emmi Äijälä (etunimi.sukunimi@tem.fi; p. 029 504 7216)

TEM:n tiedotteet 8.4.2021:

Hallitus esittää aluekehittämislakien uudistamista vastaamaan kansallisia ja EU:n tulevan ohjelmakauden tavoitteita

Lakiesitys valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028