Auta miestä mäessä -hankkeessa etsitään uusia käytäntöjä nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyyn

Miksi nuoret miehet syrjäytyvät? Miksi he ovat yliedustettuina työkyvyttömissä? Vain yksi kolmasosa TE-palvelujen asiakkaista on miehiä. Minne miehet katoavat? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia ja ratkaisuja Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Auta miestä mäessä -hankkeessa.

Vastauksena näihin kysymyksiin hankkeessa kehitetään ryhmämuotoista ja toiminnallista valmentavaa palvelua vastaamaan asiakaslähtöisesti nuorten miesten palvelutarpeita. Nuorten miesten työllistymisen edistämiseksi tarvitaan uudenlaisia koulutus- ja uraohjauksen valmennusmenetelmiä, ja ammattilaisten miessensitiivistä osaamista koulutus- ja urapalvelujen valmennusmenetelmissä on tarpeen vahvistaa.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuoda esille sosiaali- ja terveysalaa mahdollisena suuntautumisvaihtoehtona miehille. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan toimivia keinoja tarjota miehille kokemusperäistä tietoa miehistä naisvaltaisten alojen monipuolisissa tehtävissä ja samaistumiskohteita alalta. Edelleen miesnäkökulman avulla voitaisiin sosiaali- ja terveysalalle kehittää miesten tarpeisiin paremmin vastaavia ja miehet paremmin tavoittavia palveluja.

Mies, minne matka? -valmennus

Hankkeessa kehitetään erityisesti nuorille miehille suunnattua valmennusta, jossa huomioidaan mahdolliset miesten erityistarpeet valmennuksen sisältöjen ja valmennusmenetelmien suhteen. Tavoitteena on kehittää kokonaisuus, jonka avulla nuoret miehet saadaan motivoitumaan oman elämänhallintansa ja urapolkujensa rakentavaan tarkasteluun. Hankkeen osatoteuttajana on Miessakit ry, joka on maamme johtava sukupuolisensitiivisen miestyön asiantuntijaorganisaatio.

Miessakit ry:n toimintaa ohjaavia keskeisiä arvoja ovat sukupuolisensitiivisyys, vertaisuus, ammatillisuus ja hyvinvoinnin edistäminen. Näitä arvoja toteutetaan hankkeen valmennuksissakin. Sukupuolisensitiivisyys tulee esille muun muassa miesryhmien dynamiikan hyödyntämisessä osana valmennustapaamisia. Vertaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että toimintaa toteutetaan miehiltä miehille -periaatteella. Valmennusten osallistujat ja vetäjät ovat miehiä, ja toiminta perustuu keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä yhteiseen keskusteluun ja tekemiseen. Vaikka toimintamalli on pitkälti keskusteleva, on toiminta silti tavoitteellista ja ammatillista. Tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan oman elämänsä laadun ja hallinnan parantamisesta ja aktivoida häntä hakeutumaan opintoihin tai työelämään.

Kokemuksia valmennuksesta

Hankkeessa tullaan toteuttamaan neljä valmennuspilottia, joissa valmennusmallia kehitetään. Valmennuksia toteutetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun Ohjaamojen kanssa. Valmennusryhmien lisäksi hankkeessa toteutetaan mentorivalmennusta, jossa koulutetaan nuorille ryhmätoiminnan tueksi yksilöllistä tukea tarjoavia mentoreita. Tämän toiminnan toteuttaa Miessakit ry.

Ensimmäiset valmennukset järjestettiin alkuvuodesta 2017. Kokemukset ja palaute valmennuksesta olivat positiivisia. Ensimmäiseen valmennukseen osallistui seitsemän nuorta miestä. Näistä yksi työllistyi valmennuksen myötä, ja kaksi osallistujaa suunnitteli hakeutumista opiskelemaan sote-alalle.

Valmennukseen kuului kuusi kahden tunnin ryhmätapaamista ja näiden lisäksi yksilöllisistä tarpeista ja kiinnostuksesta riippuen vaihteleva määrä mentoritapaamisia. Hieman yllättävä palaute valmennuksesta oli, että osallistujat olisivat halunneet valmennuskertojen olevan pidempiä ja myös määrää toivottiin lisättäväksi. Suunnitteluvaiheessa valmennukset oli pyritty pitämään maksimissaan kahden tunnin mittaisina, jottei valmennuksesta tulisi liian raskasta.

Hyvinä asioina valmennuksesta mainittiin mm. se, että kaikki osallistujat olivat miehiä, yhteydenpito valmennettavien kanssa oli onnistunutta ja säännöllistä, valmennus ei ollut pakollista ja yksilöohjaus toteutettiin siellä missä asiakas toivoi.

Kehittämiskohteiksi osallistujat mainitsivat ajallisen keston lisäksi mm. keskusteluun perustuvan toiminnan lisäämisen entisestään. Valmennuksessa käytettiin jonkin verran esimerkiksi tabletteja erilaisten tehtävien tekemiseen. Jotkut osallistujat olivat sitä mieltä, että kaikki tehtävät voisi tehdä keskustelemalla. Osaamisen kartoitusta toivottiin enemmän ja siihen liittyvää henkilökohtaista ohjausta. Sen sijaan työhaastatteluun valmistautumista voisi vähentää. Ilmeisesti osallistujat kokivat hallitsevansa työnhakukäytännöt ja olivat mahdollisesti saaneet tähän liittyvää valmennusta jo joltain muulta taholta.

Sote-alan videoesittelyt

Hankkeessa on tuotettu valmennuksissa käytettäväksi ja verkkomateriaaliksi viisi videota, joissa jokaisessa yksi naisvaltaisella alalla työskentelevä mies kertoo hakeutumisesta alalle ja omasta työstään. Näitä videoita valmennukseen osallistuneet nuoret pitivät erinomaisena tapana kertoa poikkeuksellisista uravalinnoista ja miehistä epätyypillisillä ammattialoilla. Videoita on tarkoitus käyttää jatkossa valmennuksissa ja ne tullaan liittämään hankkeen tuottamaan verkkomateriaaliin. Videot löytyvät jo nyt hankkeen verkkosivuilta osoitteesta https://miesminnematka.com/.

Lyhyet some-versiot esitettiin lisäksi Diakin ja Miessakit ry:n Facebook-sivuilla keväällä viikon sykleissä. Katso some-koosteet

Hankkeen jatko ja tavoitteet

Hanke jatkuu 2019 maaliskuun loppuun saakka. Tavoitteena on kehittää toimintamalli, jota voitaisiin toteuttaa jatkossa hankkeesta riippumattomana toimintana. Mahdollisena toimintamallin toteuttajatahona jatkossa voisivat olla Ohjaamot, joiden kanssa yhteistyössä pilottivalmennuksia toteutetaan.

Valmennusmallin kehittämisen ohella hankkeen toisena osatavoitteena on Aikalisä-toiminnan kehittäminen. Aikalisä-toimintamalli tarjoaa tukea nuorille miehille kutsunnoissa ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeytyessä. Lisätietoa Aikalisästä: https://www.thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/keinoja-mielenterveyden-edistamiseen/time-out-aikalisa-elama-raiteilleen.

Auta miestä mäessä -hankkeen tuottama toimintamalli voisi jatkossa toimia itsenäisenä osana eri tahojen tuottamia ura- ja elämänhallinnan ohjauspalveluja. Lisäksi tätä palvelua voitaisiin tarjota varusmies- tai siviilipalveluksen keskeyttäville ja loppuun suorittaville nuorille miehille, koska monilla palveluksensa loppuun asti suorittavillakaan ei ole selkeitä suunnitelmia palveluksen jälkeiselle ajalle.

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Auta miestä mäessä -hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumalli, jonka avulla elämänsä nivelvaiheessa olevat nuoret miehet tavoitettaisiin ja heille voitaisiin tarjota juuri sellaista tukea, jota he tarvitsevat. Tavoitteena on, että kukaan ei putoa.

Lisätietoa hankkeesta:
Ari Haapanen, projektipäällikkö, VTM
p. 040 506 2126, ari.haapanen@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
www.diak.fi | Facebook | Twitter | Instagram
Diak – monta tapaa parantaa maailmaa.