EU-rahoitus jatkuu uudella kaudella

Ohjelmakauden 2021–2027 EU:n rakenne- ja aluepoliittisen ohjelman valmistelu on pitkällä. Ohjelman nimi on Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Ohjelman painopisteiksi on valittu:

  • pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyn ja digitalisaation parantaminen ml. pk-yritysten toimintaympäristöä tukevat elinkeinoelämälähtöiset liikenneinfrainvestoinnit harvaan asutuilla alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa
  • vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä
  • elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien parantaminen
  • TKI-verkostotyön edistäminen
  • jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman kohtaannon edistäminen työn murroksessa
  • työnhakijoiden työllistymisen edistäminen
  • työelämän kehittäminen
  • haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen ml. vähävaraisten materiaalinen tuki (ruoka-apu) ja
  • oikeudenmukaisen siirtymän tuki turpeen energiakäytön vähentämisestä aiheutuviin alueellisiin haasteisiin.
  • Ohjelman tavoitteita rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. EAKR tukee vähintään 30 % osuudella vihreämmän Euroopan tavoitteita energiatehokkuuden, ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden hankkein. EAKR:n rahoituksesta 8 % kohdistetaan kestävän kaupunkikehittämisen toimiin. ESR+ rahoittaa sosiaalisia innovaatioita omalla toimintalinjallaan. Uutena rahastona ohjelmakaudella 2021-2027 käynnistyvä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tukee hiili-intensiivisestä energiasta siirtymisestä aiheutuvien sosio-ekonomisten vaikutusten kohtaamista. Rahasto tukee elinkeinojen uudistamista ja työllisyyttä.

EU:n rahastojen toiminta ohjaavien asetusten valmistelu on loppusuoralla. Kansallinen ohjelmavalmistelu on käynnistetty syksyllä 2018 laajassa kumppanuudessa eri toimijoiden kesken. Tänä keväänä on vielä tulossa ohjelmaluonnoksen ja siitä tehdyn ympäristöselostuksen kuuleminen ja epäviralliset neuvottelut komission kanssa ohjelman sisällöstä. Suomi voi jättää virallisen ohjelmaesityksen komissiolle arviolta alkukesästä, kun EU-asetukset ovat tulleet voimaan.

Ohjelman hakujen arvioidaan käynnistyvän alkusyksystä. Ohjelman kansallista hallintoa varten säädetään myös kansallisia säädöksiä, jotka ovat ohjenuorana hankkeiden rahoittamisessa. Hakemista ja hankkeiden seurantaa varten päivitetään sähköinen EURA-tietojärjestelmä. Hankkeiden rahoittajina toimivat ELY-keskukset, maakunnan liitot ja ruoka-avun osalta Ruokavirasto.