Rakennerahasto-ohjelman arviointi alkaa

Suomen Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman toteutuksen arviointi alkaa. Näin laajaa ja tällä vaativuuskertoimella varustettua arvioinnin kohdetta ei Suomesta hevin löydy.

Arvioinnin avulla etsitään näyttöjä EU:n tukemien hankkeiden vaikuttavuudesta. Kohteena ovat mm. EU:n tuella edistetyt pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiudet, liiketoiminnan elinkeinorakenteen monipuolistuminen ja työllistyminen.Vähähiilisyys on rakennerahasto-ohjelman ja siksi myös arvioinnin poikkileikkaava teema.

Inhimillisen pääoman osalta arvioinnin kohteena on nuorten koulutukseen ohjautuminen ja työllistyminen sekä syrjäytymisen ehkäisy ja työllistymisvalmiudet. Arvioinnin kohteena ovat myös pk-yritysten tuottavuus ja työhyvinvointi sekä koulutuksen osuvuus kasvu- ja rakennemuutosaloilla. Lisäksi arvioidaan hallinnon mahdolliset pullonkaulat, toimeenpanon tehokkuus ja asiakasnäkökulma sekä hallinnollisen taakan vähentäminen.

Arvioinnin tarjouskilpailun voitti MDI Public Oy:n luotsaama konsortio, joka tuottaa kolme väliraporttia ja loppuraportin. Arvioija tuottaa toimeenpanon tehokkuuden arvioinnin väliraportissaan loppuvuodesta. Yleisen tason tuloksellisuustarkastelun saamme väliraportissa vuoden kuluttua. Varsinainen porautuminen alkaa vaikutus- ja vaikuttavuusarvioinnin yhteydessä. Väliraportti siitä puolestaan toimitetaan syksyyn 2018 mennessä. Loppuraportin, eli vastauksen kysymykseen "mitä lopulta saatiin aikaan?", arvioija toimittaa kesäkuuhun 2019 mennessä.

Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä, edistetään uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä sekä vähähiilisen talouden kehittämistä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella edistetään työllisyyttä ja hyvää työelämää, parannetaan osaamista ja ammattitaitoa sekä lisätään yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta.   Arvioinnin kehittymistä voit seurata rakennerahastojen verkkosivulla osoitteessa www.rakennerahastot.fi/arviointi.