REACT-EU askeleen lähempänä toimeenpanoa

Valtioneuvosto hyväksyi 25. helmikuuta REACT-EU-rahoituksen sisällöt osaksi käynnissä olevaa Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmaa. Alueille suunnattujen elpymisvarojen myöntäminen käynnistyy kevään 2021 aikana.

Rahoitus käyttöön mahdollisimman pian

Rahoitusta myöntävät ELY-keskukset ja maakuntien liitot. Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt REACT-EU-rahoituksen sisältävän lisätalousarvion ja valtioneuvosto on päättänyt varojen alueellisesta jaosta. Tämä tapahtuu arviolta huhti-toukokuussa 2021.

Yritykset voivat hakea REACT-EU:hun liittyvää yrityksen kehittämisavustusta ELY-keskuksista. ELY-keskukset ottavat hakemuksia vastaan koko ajan. Tarkemmat tiedot kehittämisavustuksesta löytyvät ELY-keskusten verkkosivuilta: https://www.ely-keskus.fi/etusivu

Myös muut toimijat, kuten elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, järjestöt, kunnat ja muut julkisyhteisöt, voivat hakea REACT-EU-rahoitusta. Rahoitusta myöntävät sekä maakuntien liitot että ELY-keskukset alueellisesti. Hankehaut ovat jo avautuneet osassa maata ja hakuja avataan lisää maaliskuun aikana. Tietoa löytyy kootusti Rakennerahastot.fi-sivustolta: http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat

REACT-EU-rahoituksen hakemisessa, myöntämisessä, maksamisessa, seurannassa ja jatkotoimenpiteissä noudatetaan nykyisestä rakennerahasto-ohjelmasta tuttuja menettelyjä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Mihin rahoitusta voi saada?

Ohjelmaan esitetään lisättä­väksi kaksi uutta rahastokohtaista toimintalinjaa sekä vastaavat teknisen tuen toimintalinjat. Tarkkoihin sisältöihin voi tutustua ohjelmanmuutosasiakirjassa.

Ohjemanmuutosasiakirja (pdf)

Kummassakin sisällöllisessä toimintalinjassa on kaksi erityistavoitetta:

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Erityistavoite: Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Tavoitteena on, että rahoitettavien hankkeiden kautta pk-yritysten selviytymismahdollisuudet koronakriisin ylitse ovat vahvistuneet ja niiden edellytykset hyödyntää digitalisaatiota toiminnassaan ovat parantuneet. Uusia digitaalisia tuotteita ja palveluita on tuotu markkinoille. Koronaviruspandemiasta saatujen kokemusten perusteella on myös terveydenhuoltoalalle kehitetty uusia tuoteinnovaatioita, joilla on myös vienti­potentiaalia. Vähähiilisyys ja hiilineutraalisuuden tavoittelu ovat luonteva osa pk-yritysten toimintaa ja vihreän talouden mahdollisuudet osataan hyödyntää myös liiketaloudellisesti.

Koronakriisi on kohdellut eri toimialoja hyvin vaihtelevasti. Jo pandemian varhaisessa vaiheessa liiketoi­min­ta­edellytykset heikkenivät dramaattisesti monilla palvelualan sektoreilla, kuten matkailussa, liiken­teessä tai kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa. Toisaalta monilla teollisuuden aloilla kriisin vaikutukset tulevat näkyviin vasta viiveellä uusien tilausten jäädessä toteutumatta. Tämä voi monilla aloilla heijastua maantieteellisesti laajoille alueille alihankintaketjujen muodossa.

Rahoituksella tuetaan pk-yritysten elpymistä koronakriisin aiheuttamasta liiketoiminnan lamaan­tu­misesta ja edistetään uusien kasvumahdollisuuksien luomista tukemalla erityisesti digitalisaa­tion monipuolista hyödyntämistä ja kokonaan uusien vihreään talouteen ja hiilineutraalisuuteen kytkeyty­vien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja kehittämistä.

Erityistavoite: Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Tavoitteena on parantaa valmiuksia hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseksi. Rahoitettavien hankkeiden kautta digitalisaation tuomia mahdollisuuksia on opittu hyödyntämään aiempaa paremmin ja TKI-toiminta on tuottanut alueiden omiin vahvuuksiin pohjautuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös julkisten hankintojen periaatteita on kehi­tetty siten, että niillä pystytään edesauttamaan pk-yritysten uusien innovaatioiden kaupallistamista ja vientimahdollisuuksien syntymistä ja hyödyntämään niitä aiempaa paremmin myös yhteiskunnan kehittä­mi­sen välineinä.

Koronakriisin myötä myös hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalaan liittyvälle TKI-toiminnalle on entistä enemmän tarvetta ja siihen liittyen pk-yrityksille tarjoutuvia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Erityistavoite: Digitaalisten taitojen parantaminen

Rahoitettavien hankkeiden tuloksena niihin osallistuneiden henkilöiden digitaaliset taidot ovat parantuneet. Niin julkiset kuin yksityiset palvelujen tarjoajat ja palveluja tuottavat tahot pystyvät tehokkaammin hyödyntämään erilaisia digitaalisia alustoja, tarjoamiaan palveluja helpommin saavutettavaksi, auttamaan asiakkaitaan tai kohderyhmäänsä ja kehittämään toimintaansa kilpailukykyisemmäksi.  Osallistuneiden henkilöiden kyvyt hyödyntää digitaalisia palveluita ja omia digitaalisia taitojaan parantavat heidän mahdollisuuksiaan päästä työmarkkinoille, pärjätä työssään ja opinnoissaan sekä ehkäisevät heidän syrjäytymistään ja vahvistavat osallisuutta.  Toimet edistävät osaltaan sosiaalisesti kestävää ja vihreää kasvua.

Erityistavoite: Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen

Rahoitettavien hankkeiden tuloksena on toimenpiteisiin osallistuneiden pk-yritysten ja niiden henkilökunnan kyvykkyys sopeutua, mukautua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita ja jopa ennakoimattomia muutoksia parantunut. Myös keinot ja osaaminen yllättävän muutoksen aiheuttamasta kriisistä selviytymiseen ovat parantuneet.

Äkilliset ja odottamattomat COVID-19- pandemian kaltaiset toimintaympäristön muutokset asettavat yritysten kilpailukyvyn koetukselle. Toisaalta muuttunut toimintaympäristö voi avata uusia mahdollisuuksia joko lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä jo toimiville yrityksille, myös omistajanvaihdostilanteissa. Samoin tietoisuus mm. uusista tarpeista tai uusista kohderyhmistä voi avata kysyntää uusillekin yrityksille. Toimintaympäristön nopeasta muutoksesta syntyvät innovaatiot tarjoavat mahdollisuuksia uuteen tai muokattuun liiketoimintaan. Vihreää siirtymistä tukevilla ratkaisuilla, esimerkiksi GreenCare-osaamisen tai kiertotalouden hyödyntämisen lisäämisellä, voivat yritykset löytää toiminnalleen uutta suuntaa. 

REACT-EU-lisärahoituksen avulla kehitetään ja otetaan käyttöön keinoja vastata nopeasti yritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin. Yritysten työntekijöille tarjotaan niiden tarvitsemaa koulutusta, ohjausta, neuvontaa ja valmennusta nopeista muutoksista selviytymiseksi ja oman ammattitaidon ja osaamisen parantamiseksi.

Erityistavoitteessa rahoitettavissa hankkeissa tulee pyrkiä edistämään vihreää siirtymistä ja kestävää kehitystä.

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä

REACT-EU-välineellä (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) on tarkoitus tukea koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon. REACT-EU-rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

REACT-EU-välineen kautta käyttöön tulevat 295 miljoonaa euroa jakautuvat vuosille 2021–2023. Kokonaisuudesta noin 169 miljoonaa euroa on EU:lta tulevaa rahoitusta ja noin 126 miljoonaa euroa valtion vastinrahoitusta.

Eurooppa-neuvosto linjasi heinäkuussa 2020 merkittävästä EU-rahoituksesta, EU:n elpymisvälineestä, koronapandemian vaikutuksiin vastaamiseksi. Elpymisväline (Next Generation EU) koostuu useasta eri EU:n rahoitusvälineestä ja ohjelmasta, joista REACT-EU on yksi. REACT-EU:n kautta jäsenmaat saavat lisärahoitusta käynnissä oleviin 2014–2020 ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelmiin.

Elpymisvälineen rahoituksesta suurin osa kohdistuu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen (Recovery and Resilience Facility, RRF), jonka kansallista ohjelmaa Suomessa parhaillaan valmistellaan. Elpymis- ja palautumistukivälineessä keskitytään laajempiin uudistuksiin ja investointeihin, kun taas REACT-EU:lla rahoitetaan alueellisia ja paikallisia nopeasti toteutettavia hankkeita.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila (etunimi.sukunimi@tem.fi)

Valtioneuvoston päätös: https://tem.fi/paatokset

Ohjemanmuutosasiakirja (pdf)

REACT-EU-asetushttps://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/2221/oj