Suomi ottaa käyttöön uuden EU-rahaston

Euroopan unioni lanseerasi uuden rahaston, oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) tammikuussa 2020, jolloin komissio antoi rahastoa koskevan ensimmäisen ehdotuksensa osana EU:n vihreän kehityksen kokonaisuutta. Jäsenvaltiot, Euroopan parlamentti ja komissio pääsivät neuvottelujen jälkeen sopuun JTF-asetuksesta joulukuussa 2020.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on osa kokonaisuutta, jolla unioni pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä kaikkien maiden osalta. JTF:n erityistehtävä on vähähiilisyyteen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin haittavaikutuksiin vastaaminen työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi.

Suomen tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Turpeen käytön vähenemisellä on monenlaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia, joihin JTF-rahoituksella pyritään osaltaan vastaamaan. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoilla voidaan tukea muun muassa pk-yrittäjiä, työntekijöitä ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita elinkeinojen monipuolistamisessa ja talouden uudistamisessa sekä vastata esimerkiksi uudelleenkoulutustarpeisiin.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmistelu

Työ- ja elinkeinoministeriö johtaa Suomen kolmirahastoisen (EAKR, ESR+ ja JTF) Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman valmistelua vuosille 2021–2027. Ohjelmaan sisällytetään myös JTF-osio, joka tulee perustumaan maakuntien johdolla laadittaviin alueellisiin oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmiin. Näiden suunnitelmien laatiminen on käynnistynyt niillä 14 alueella, joihin turvetuotannon väheneminen eniten vaikuttaa. Näitä maakuntia ovat Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja Satakunta. Lisäksi Pirkanmaan osalta laaditaan suunnitelma, joka kattaa maakunnasta neljä kuntaa, jotka ovat Punkalaidun, Virrat, Parkano ja Kihniö. Alueelliset siirtymäsuunnitelmat sisällytetään ohjelma-asiakirjan liitteiksi ja myös komissio hyväksyy ne.

Suomen JTF-ehdotus on kokonaisuudessaan tavoitteena saada valmiiksi touko-/kesäkuun 2021 aikana komission kanssa käytäviä ensimmäisiä neuvotteluja varten. Tämän aikataulun toteutuminen mahdollistaisi JTF:n käynnistymisen syksyllä 2021 kuluessa. Tuensaajat voisivat alkaa hakea rahoitusta konkreettisille hankkeille maakuntien liitoilta ja ELY-keskuksilta arviolta loppuvuodesta 2021.

Rahoitus

Suomen saama EU-rahoitus oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta on arviolta noin 466 milj. euroa. Kansallinen osarahoitus on vähintään 30 %, joten JTF-kokonaisrahoitus ohjelmakaudelle 2021-2027 olisi siten noin 664 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto hyväksyy aikanaan Suomen kolmirahastoisen Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman vuosille 2021–2027.

Ympäristöarviointi

Osana JTF-toimenpiteiden valmistelua tehdään ns. SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään ja arvioidaan rahaston ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus. SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin toteuttamisesta ohjelmatasolla vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

JTF-toimenpiteiden valmistelun tässä vaiheessa yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä rahaston ja sen ympäristöarvioinnissa laadittavan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Samanaikaisesti on käynnissä myös Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelman EAKR- ja ESR+ -kokonaisuuden kuuleminen.

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Pasi Rantahalvari (etunimi.sukunimi@tem.fi)
Erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila (etunimi.sukunimi@tem.fi)

JTF-toimenpiteiden ympäristöarvioinnin alkuvaiheen kuulemisaineisto lausuntopalvelussa:
 https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=19a12b19-5af8-4ae4-bdb8-ce5adc129f33&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

JTF-asetus: http://bot.fi/3kde