Rakennerahastojen uutiskirje 11.5.2016

Lue uutiskirje selaimessa

Matkailu- ja kulttuurihankkeet merkittävässä roolissa EAKR-ohjelmissa 2007–2013

Hankkeiden tunnistaminen

Päättyneellä ohjelmakaudella 2007–2013 kaikille hankkeille oli valittava sekä sisältöä kuvaava menoluokka (85 vaihtoehtoa) että taloudellista toimintaa parhaiten kuvaava luokka (23 vaihtoehtoa). Mat­kai­luhank­keiksi määritellään komission (DG Regio) käyttämän tulkinnan mukaan kaikki menoluokkiin 55 (Luonnon­varojen edistäminen), 56 (Luonnonperinnön suojelu ja kehittäminen) ja 57 (Muu tuki matkailupalvelujen kehittä­mi­seksi) kirjatut hank­keet ja vastaavasti kulttuurihankkeiksi kaikki menoluokkiin 58 (Kulttuuriperin­nön suojelu ja säilyttä­minen), 59 (Kulttuuri-infra­struktuurin kehittäminen) ja 60 (Muu tuki kulttuuripalve­lujen kehittämi­seksi) kir­ja­tut hankkeet. Hotelli- ja ravintolainvestointeihin liittyviksi hankkeiksi on määritelty taloudellinen toiminta -luokittelun luokkaan 14 (Hotellit ja ravintolat) kirjatut hankkeet.

Suomessa ohjelmakauden 2007–2013 kaikkiaan 16 486:sta EAKR-osarahoitteisesta hankkeesta on nyt tun­nis­tettu 1 273 matkailuun tai kulttuuriin liittyvää hanketta.  Näistä 677 kpl oli merkitty edellä kuvattuihin mat­kai­luun liittyviin menoluokkiin 55-57, 177 kpl kulttuuriin liittyviin menoluokkiin 58–60 ja näiden meno­luok­­kien ulkopuolella lisäksi 222 hanketta oli merkitty taloudellisen toiminnan luokkaan 14 (hotellit ja ravin­to­lat). Matkailu- ja kulttuurihank­keiden etsiminen rakennerahastojen tietopalvelusta https://www.eura2007.fi/rrtiepa/ hakusanoja käyt­täen osoittaa, että seu­rantajärjestelmästä löytyy lisäksi runsaasti sellaisia matkailu- tai kulttuuri­han­kkeita, jotka eivät ole kirjautuneet mihinkään em. luokista. Näiden hankkeiden menoluokaksi on useimmiten kirjattu joko 08 (Muu investointi yrityksiin) tai 09 (Muut toimenpiteet tutkimuksen, innovoinnin ja yrittä­jyy­den edistä­mi­seksi pk-yrityksissä). Tähän selvitykseen poimittiin mukaan 197 tällaista hanketta, mutta hankemassan tarkempi analyysi tuottaisi niitä varmasti enemmänkin – käytettävästä määritelmästä ja kriteereistä riippuen. Seuraavassa on kuvattu näitä yhteensä 1 273:tta EAKR-hanketta hieman tarkemmin.

Lue lisää

Synergiaetuja ja tehokkuutta maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maahanmuuttoon liittyvät keskeiset Euroopan komission pääosastot vierailivat Helsingissä 3.5.2016 keskustellakseen maahanmuuttajien kotouttamiseen suunnatuista toimenpiteistä suomalaisten toimijoiden kanssa.  Komissiosta edustettuina olivat DG Home (muutto- ja sisäasiat), DG Empl (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat) ja DG Agri (maatalouden ja maaseudun kehittäminen). Suomesta edustettuina olivat sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö sekä valtiovarainministeriö ja niiden alainen hallinto.

Kuvassa vasemmalta Laurent Sens (DG Empl), Grzegorz Gajewski ja Matthias Oel (DG Home), Laura Yli-Vakkuri ja Liisa Sahanen (SM), Juuso Stenfors (DG Empl), Kai Heikkilä (DG Agri) ja Taina Susiluoto (TEM)

Komissio piti erittäin tärkeänä sitä, että maahanmuuton tulee olla laillista ja että pakolaisten sosiaalisesta integraatiosta huolehditaan. Tässä tulee varmistua siitä, että toimenpiteet ovat synkronoituja. Keskeisiä asioita ovat maahanmuuttajien integrointi koulutukseen ja työmarkkinoille. Näihin toimiin liittyy oleellisesti maahanmuuttajien osaamisen kartoitus ja oikea-aikaisten ja oikeatasoisten toimien suunnittelu. Komissio kannusti tietojen vaihtamiseen kaikilla hallinnon tasoilla ja hyvien käytäntöjen levittämiseen, jotta käytettävissä oleva rahoitus tulisi käytetyksi mahdollisimman tehokkaasti ja eri toimijat olisivat tietoisia siitä, mitä eri puolilla maata – ja myös eri maissa – tehdään.

Suomen edustajat kertoivat turvapaikanhakuprosessista Suomessa, hallituksen linjauksista ja aloitteista sekä toimista, joita eri ministeriöissä on tehty niin kansallisilla kuin EU:n varoilla. EU:n rahastoista esiteltiin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF), Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) ja Euroopan maaseuturahaston varoilla rahoitettavia toimia, joilla mm. edistetään sosiaalista integraatiota, osaamisen tunnistamista, koulutusmallien uudistamista, työmarkkinoille kiinnittymisen nopeuttamista, yhteistyötä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa sekä erilaisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistä. Komissiolle valotettiin myös eri ministeriöiden yhteistyötä sekä sitä, miten hankkeille eri EU-rahastoista myönnettävää rahoitusta koordinoidaan alueilla ELY-keskuksissa.

Vierailusta ja aiheesta lisää rakennerahastot.fi-sivuilla

Komissiolta 150 000 euroa tukea kolmelle suomalaiselle pk-yritykselle toteutettavuustutkimuksiin

Euroopan komissio julkaisi 21.4.2016 luettelon 189 pk-yrityksestä, jotka saavat tukea tuotteidensa toteutettavuustutkimuksiin Horisontti 2020 -puiteohjelman pk-yrityksille kohdennetusta osiosta.

Yhteensä 189 pk-yritykselle 26 maassa myönnetään kullekin 50 000 euroa hankkeiden toteutettavuustutkimuksiin. Lisäksi yritykset voivat halutessaan saada enimmillään kolme päivää ilmaista liiketoimintavalmennusta.

Suomesta 50 000 euron tuen toteutettavuustutkimuksiin saavat tällä kierroksella:

Black Donuts Engineering Inc (Pirkkala), joka kehittää edistyneitä kokonaisvaltaisia tutkimus- ja kehityspalveluita renkaanvalmistajille,

Sampo Software Oy (Tampere), joka kehittää uudenlaista mittausratkaisua entistä joustavampaan ja edullisempaan suurten teollisuuskomponenttien 3D-mallinnukseen ja Solar Water Solutions Ltd. (Espoo), joka kehittää kokonaan aurinko- tai tuulivoimalla toimivaa järjestelmää suolanpoistoon merivedestä.

Horisontti 2020 -puiteohjelman pk-yritysosiosta on myönnetty sen perustamisen (tammikuu 2014) jälkeen tukea yhteensä 1473:lle pk-yritykselle.

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö Pia Siitonen, p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979, pia.siitonen@ec.europa.eu

Tiedottaja Nina Hotti, p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857, nina.hotti@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Kolmannes Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman kehyksestä varattu

Toukokuun alussa (3.5.) oli rakennerahasto-ohjelman julkisesta rahoituskehyksestä (pl. suoritusvarausosuus) varattu hankkeisiin jo 32,6 % eli noin kolmasosa. Kun tekninen tuki jätetään tarkastelun ulkopuolelle, oli ESR:n varausaste 36,2 % ja EAKR:n 29,3 %. Koko ohjelman maksatusaste oli 4,5 %, erikseen ESR:n (pl. tekninen tuki) 3,6 % ja EAKR:n 4,7 %. Hankkeita oli toukokuun alkuun mennessä käynnistynyt 2 426 kpl, joista EAKR:n osuus 1 729 kpl ja ESR:n 679 kpl.

Eurooppa-päivän juhlaa Seinäjoella

Maanantaina 9.5. nostettiin jälleen liput salkoon maanosamme rauhan ja yhtenäisyyden kunniaksi. Päivän sanoma on tänään yhtä ajankohtainen kuin päivän taustana pidetyllä Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin puheella 66 vuotta sitten. Suomessa pääjuhlan puitteina oli tänä vuonna Seinäjoki ja arkkitehtuuristaan palkittu kaupunginkirjasto Apila.

Teema "Nuoret, työllisyys ja maahanmuutto" näkyi tilaisuuden ohjelmassa ja järjestö- ja hanketorin kokoonpanossa. Mukana ollut  ESR-rahoitteinen Linke-hanke on osa Seinäjoen kaupungin työllisyyspalveluita. Se tukee pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille.  Valtakunnallisella Kotona Suomessa ESR-hankkeella puolestaan kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista.

Tutustu tarkemmin Seinäjoella esiteltyihin ESR-hankkeisiin:

Linke-hanke

Kotona Suomessa -hanke

Seinäjoella osallistuttiin myös EU:n komission järjestämään aarteenmetsästykseen.

Tähti-ilmapallot, EU-materiaalipiste, poliitikkopaneeli, juhlapuheet ja iloinen musiikki olivat aurinkoisen Eurooppa-päivän perinteisiä elementtejä, jotka saivat Seinäjoella omat eteläpohjalaiset mausteensa. Tilaisuus keräsi paikalle runsaasti kiinnostunutta yleisöä.

Kuopio isännöi Eurooppa-päivän päätapahtumaa vuonna 2017 ja Oulu kahden vuoden kuluttua.

Mahdollisuuksien maa – kannattaisiko yrittää?

 

Tunnetko jo maaseudun yritystukien tarjoamat mahdollisuudet? Maaseuturahasto on yksi Euroopan rakenne- ja investointirahastosta, josta myönnettävillä tuilla kehitetään koko Suomea elinvoimaisemmaksi.​ Maaseuturahaston yritystukien avulla halutaan ​saada aikaan uutta kasvua, uusia avauksia ja nostetta koko Suomeen.

 

Yrittäjät voivat hakea maaseuturahastosta rahoitusta investointeihin, kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen. ​Tuilla kannustetaan kehittämään oman yrityksen toimintaa ja palkkaamaan lisää työvoimaa. Tarkoituksena on luoda samalla uusia ja uudenlaisia työpaikkoja.

Tuen määrä vaihtelee tukialueen ja ​yritystuen käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi perustamistukea hakeva yritys voi saada enintään 35 000 euroa. Investointitukea taas myönnetään 20−40 prosenttia kustannuksista. Yhteistyöhankkeissa tuki voi nousta jopa 80 prosenttiin kustannuksista. Tukia haetaan oman alueen Ely-keskukselta tai Leader-ryhmältä. 

Yllättävän moni luulee virheellisesti, että on oltava maatalousyrittäjä, jotta tukia voi hakea. Suomen pinta-alasta 95 prosenttia lasketaan maaseuduksi. Tällä alueella sijaitsee noin puolet kaikista Suomen yrityksistä, joten tukimahdollisuudet ovat noin joka toisen yrittäjän ulottuvilla.

Keväällä avatulla Mahdollisuuksien maa -verkkosivustolla voi tutustua tarkemmin maaseuturahaston yritystukimahdollisuuksiin. Verkkosivustolla on myös yhteydenottolomake, jonka avulla yritystuista voi ottaa yhteyttä suoraan yritystukiasiantuntijaan.

Tutustu tarkemmin, innostu ideoista ja hae rahoitusta: www.mahdollisuuksienmaa.fi

Uskaltaisko yrittää? Testaa, millainen maaseudun yrittäjä sinä voisitkaan olla!

Hekin ovat saaneet yrittäjätaipaleellaan tukea maaseutuohjelmasta:

Kaslink puksutteli maitojunalla maineeseen

Suomalaiset ovat maailman innokkaimpia maidonjuojia – vuodessa keskivertovirtanen kulauttaa kurkustaan 130 litraa maitoa ja varmuuden vuoksi vielä 11 litraa piimää. Osataan sitä muuallakin. Esimerkiksi Indy 500 -kisoissa. Moottoriurheilun supertapahtumassa voittaja ei skoolaa kuohuvalla, vaan lähitilalta hankitulla kylmällä, raikkaalla maidolla. Kaslink-perhemeijeri peukuttaa!

Karkkikoruja makeannälkäisille Vihdistä Hollywoodiin

Mikä yhdistää seuraavia henkilöitä: Jussi Pajunen, Soo Yeun Lee, Jukka Poika ja Tami Tamminen? Varmaan monikin asia, mutta ainakin Elvarin karkinväriset tuotteet.

Arctic Warriors: Yöttömän yön yrtti – maailman paras superruoka

Ruusujuuri, väinönputki ja ennen kaikkea nokkonen. Siinä kolme Lapin kasviaarretta, joita kansanparantajat ovat käyttäneet vuosisatoja ja jotka nykytiedekin tunnustaa. Arctic Warriors "sotii" Lapin puhtaiden ja voimakkaiden luonnontuotteiden puolesta: kasvit jäävät metsiin samalla kun maahan tuodaan ulkomailta yrttejä.

Getting citizens closer to the EU: Commission launches first "Europe in My Region" campaign

Komissio järjestää valokuvakilpailun "Europe in My Region".

Lue lisää

Facebookissa

Hakuajat ja tapahtumat

Alueelliset hakuajat löytyvät rakennerahastot.fi-sivuilta kunkin alueen osiosta. Kaikki EAKR- ja ESR-hakuajat löytyvät myös täältä: www.rakennerahastot.fi/hakuajat

Myös kaikki alueelliset tapahtumat on koottu vastaavasti yhteen paikkaan: www.rakennerahastot.fi/tapahtumat