Rakennerahastojen uutiskirje 16.10.2014

Erityistavoitteet tutuiksi – Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteista. Muunlainen toiminta ei ole mahdollista ohjelman rahoituksella.

Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Erityistavoitteella edistetään nuorisotakuun ja koulutustakuun täysimääräistä toteutumista sekä ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittamisen tehostamista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Samalla lisätään aliedustettujen ryhmien osallistumista tarjottuihin koulutuksiin. Toimenpiteillä tehostetaan koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevia menetelmiä ja palveluita. Näitä ovat mm. tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelut, opetusjärjestelyt, opintoprosessit sekä opiskelukykyä ja motivaatiota vahvistavat ja työllistymistä tukevat toimet eri koulutusasteilla. Toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon naisten ja miesten erilaiset lähtökohdat. Lisäksi vahvistetaan koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta sekä lisätään opiskelijoiden työelämävalmiuksia erilaisin toimenpitein, mm. oppisopimuskoulutuksella, työpajoilla ja yrittäjyyskasvatuksella.

Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Erityistavoitteella edistetään kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa ja sen laatua. Samalla parannetaan työssä olevien ja työttömien ammattitaitoa ja osaamista.  Toimenpiteillä kehitetään joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja, jotta voidaan vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin. Aikuiskoulutusta kehitetään keinona osaamistason nostamiseen ja tarvittaessa ammatilliseen uudelleen suuntaamiseen, mm. erilaisten joustavien ja työelämälähtöisten koulutusväylien avulla sekä aikuiskoulutukseen sopivia pedagogisia menetelmiä ja monimuotoisia innovatiivisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Toimenpiteillä myös vahvistetaan oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä. Rakennemuutoksiin vastataan tukemalla eri alojen yhteisiä kehittämistoimia, monialaisia osaamisverkostoja sekä tuote- ja palvelukehitystoimintaa. Erityistavoitteella tuetaan myös alueiden älykästä erikoistumista koulutusta ja osaamista vahvistavin keinoin. 

Rahoitusta voi saada mm.

  • erityisesti nuorten koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymisen tukemiseen ja tehostamiseen
  • koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta lisäävien menetelmien ml. oppisopimus­koulutuksen kehittämiseen
  • aikuisten ja erityisryhmien (ml. maahan­muuttajat, romanit, vammaiset henkilöt, osatyökykyiset ja erilaiset oppijat) perustaitojen, ammattitaidon ja erilaisten koulutus­vaihtoehtojen lisäämiseen
  • alueiden älykkääseen erikoistumiseen liittyvät osaamistarpeet sekä kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet huomioon ottavan koulutustarjonnan lisäämiseen ja koulutuksen osuvuuden parantamiseen

Kaikki erityistavoitteet

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma

TEM järjestää vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin liittyvän koulutustilaisuuden 29.10.2014 Helsingissä

Keskiviikkona 29.10.2014 klo 12–16 järjestetään Helsingissä työ- ja elinkeinoministeriössä Ratakatu 3:n auditoriossa vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin liittyvä koulutustilaisuus.

Iltapäivän aikana kuullaan tiiviitä aihepiiriä käsitteleviä tietoiskuja sekä tutustutaan viranomaisten käyttöön laadittuun vähähiilisyyttä edistävien hankkeiden tunnistamista ja kehittämistä tukevaan materiaaliin. Tilaisuus on tarkoitettu rakennerahastojen parissa työskenteleville henkilöille erityisesti maakuntien liitoissa, ELY-keskuksissa, Tekesissä ja sosiaali- ja terveysministeriössä.

Osallistujamäärä on rajattu 50:een, mutta koulutustilaisuutta on mahdollista seurata myös webcasting -lähetyksenä www.rakennerahastot.fi -sivuston kautta.  Lähetys on katsottavissa myös tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Ilmoittautua voivat myös ne, jotka aikovat seurata tilaisuutta webcasting-lähetyksenä.  Samalla voi esittää etukäteiskysymyksiä järjestäjälle ja luennoitsijoille.

Kutsu on tilaisuuteen lähetetty sähköpostitse. Lisätietoja tilaisuuden sisällöstä antaa ylitarkastaja Harri Ahlgren (harri.ahlgren(at)tem.fi).  

Ilmoittautumislinkki ja ohjelma

Lakikoulutuspäivä 5.11.2014 viranomaisille

Keskiviikkona 5.11.2014 järjestetään Helsingissä Congress Paasitornissa rakennerahastotoimintaa koskeva koko päivän lakikoulutuspäivä.

Päivän aiheina ovat mm. alueiden kehittämis- ja rakennerahastotoimintaa koskeva laki ja rahoituslaki, uudistuneet valtiontukisäännöt sekä katsaus uuteen yritystukilainsäädäntöön. Tilaisuus on tarkoitettu rakennerahastojen kanssa työskenteleville henkilöille ministeriöissä, maakunnan liitoissa ja ELY-keskuksissa.

Koulutustilaisuutta voi seurata webcasting-lähetyksenä, joka on katsottavissa myös tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Tilaisuuden kutsu on lähetetty sähköpostitse. Ilmoittautua voi myös rakennerahastot.fi-suvuston ekstranetin kohdasta tapahtumat.

Tutustu hanketoimintaan Itä- ja Pohjois-Suomessa

Videoita luontomatkailuhankkeista

Kasvun tekijöitä Itä-Suomessa (e-julkaisu)

Teknisen tuen tehtävien sisäinen ilmoittautuminen menossa ely-keskuksissa ja TEM:issä

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten rakennerahastojen teknisen tuen tehtävien sisäinen ilmoittautumismenettely on käynnissä 15.10. – 29.10.2014 välisen ajan.

Sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn voivat osallistua kaikki rakennerahastojen teknisellä tuella (osittain tai kokonaan) palkatut rakennerahastotehtävissä TEM:ssä tai ELY-keskuksessa työskentelevät henkilöt.

Rakennerahasto-ELY-keskuksista voidaan hakea ristiin toistensa ja ministeriön tehtäviin ja ministeriöstä rakennerahasto-ELY-keskusten tehtäviin. Päätökset valinnoista tehdään marraskuun aikana.

Ilmoittautumismenettely on osa rakennerahastojen hallinnon uudistamista kustannustehokkaammaksi. Ohjelmarahoituksen ja teknisen tuen vähentyminen 2014–2020 -kaudella edellyttää olennaisia muutoksia toimintatapoihin.  ELY-keskusten rakennerahastojen hallinto on koottu neljään ELY-keskukseen  2014 alusta. Samalla siirrytään kokonaan sähköisen järjestelmän käyttöön hankehakemuksissa ja -päätöksissä.  Fyysisesti Rakennerahasto-Ely-Keskusten henkiöstöä on edelleen kaikissa Ely-keskuksissa ja asiakaskontaktit hoidetaan lähimmässä Ely-keskuksessa.

Kaikkiaan Ely-keskusten toiminnan uudistaminen on välttämätöntä, jotta ely-keskukset voivat jatkossakin tarjota asiakkailleen ja sidosryhmilleen näiden tarvitsemat palvelut elinkeino-, liikenne- ja ympäristöasioissa.  Ely-keskusten taloustilanteen kiristyminen on ollut tiedossa ja toimintaa on lähdetty jo ennakoivasti uudistamaan.

Ely-keskuksissa ja TEM:issä on aloitettu yt-neuvottelut, jonka piirissä on rakennerahastojen teknisen tuen henkilöstö. Lisäksi samanaikaisesti on aloitettu Ely-keskusten koko toimintamenomäärärahoilla palkattua henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Neuvotteluista tiedotetaan säännöllisesti henkilöstölle mm. sisäisen intranetin kautta.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että ihmisistä huolehditaan meneillään olevassa vaativassa muutoksessa. Tässä käytetään, paitsi oman hallinnonalan hyvää osaamista, koko valtionhallinnon tukitoimia.

Seuraava uutiskirje ilmestyy 30.10.2014


Näytetään tulokset 47 - 47 / 53
Merkintöjä per sivu 1
jostakin 53