Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantica ohjelma on Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen rajat ylittävän yhteistyön ohjelma. Ensimmäinen vastaava Interreg-ohjelma (silloin nimellä Merenkurkku-MittSkandia) käynnistyi vuonna 1997 ja nykyinen ohjelmakausi on järjestyksessä neljäs.

Ohjelma-alue

Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suomesta ohjelma-alueeseen kuuluvat Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna Satakunnan maakunta on poistettu ohjelma-alueesta. Lisäksi erottelu varsinaisten ja ns. liitännäisalueiden välillä on poistettu ja Etelä-Pohjanmaa on nyt mukana samalla statuksella kuin muut alueet.

Ohjelman toimintalinjat

Ohjelman toimintalinjoja ja niiden erityistavoitteita ovat:

  1. Innovaatio (osaamiskeskukset, innovatiiviset ratkaisut)
  2. Elinkeinoelämä (rajat ylittävä liiketoimintayhteistyö)
  3. Ympäristö (luonnon- ja kulttuuriperinnön kestävä hyödyntäminen, valmius käsitellä ympäristöhaasteita meri-, rannikko- ja tunturialueilla sekä mereen valuvissa vesistöissä)
  4. Kuljetus (itä-länsi suuntaisia liikenneyhteyksiä koskevat tavoitteet ja strategiat)

Rahoituksellinen painopiste on toimintalinjoissa 1 ja 3. Toimintalinja 4 on rahoituksellisesti melko pieni (7 % ohjelman EAKR-rahoituksesta) ja keskittyy yhteisten tavoitteiden ja strategioiden laadintaan.

Rahoitus

Ohjelman EU (EAKR) -rahoitus on 36,4 miljoonaa euroa ja sitä vastaava Norjan rahoitus 6,0 miljoonaa euroa.

EU:n rahoitusosuus hankkeissa on 60 % tukikelpoisista kustannuksista. Tarvittava kansallinen rahoitus voi olla julkista tai yksityistä rahoitusta. Suomalaiset kumppanit voivat hakea valtion vastinrahoitusta kansallisen rahoitusosuutensa kattamiseen.

Hallinto ja päätöksenteko  

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Västerbottenin lääninhallitus. Sihteeristön päätoimipaikka on Uumajassa hallintoviranomaisen yhteydessä. Sihteeristöllä on toimipisteet Suomessa ja Norjassa. Suomen toimipiste sijaitsee Vaasassa Pohjanmaan liiton yhteydessä. Ohjelmalla on yhteinen seurantakomitea, jossa on kahdeksan edustajaa sekä Suomesta että Ruotsista ja neljä Norjasta. Rahoitettavien hankkeiden valintaa varten seurantakomitea on asettanut komitean jäsenistä koostuvan valiokunnan (ohjauskomitea).

Rahoituksen hakeminen

Rahoituksen hakemista varten järjestetään hakukierroksia, joiden yhteydessä järjestetään myös Suomen valtion vastinrahoituksen hakuja. Rahoitusta hakevissa hankkeissa tulee olla kumppaneita vähintään kahdesta ohjelmaan osallistuvasta maasta. Hankekumppaneiksi soveltuvat sekä julkiset että yksityiset toimijat, hankkeiden vetäjiksi (johtava tuensaaja) kuitenkin vain EU-maiden toimijat.

Lisätietoa

TEM:n yhteyshenkilöt: Helinä Yli-Knuutila ja Tuulia Väliheikki