Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen (EAY) ohjelmien ensimmäisen tason valvonta Suomessa

Ensimmäisen tason valvonta (First level control) on valvontajärjestelmä, jossa varmennetaan kunkin hankkeeseen osallistuvan tuensaajan ilmoittamien menojen laillisuus ja asianmukaisuus.

Suomessa on valittu valvonnan järjestämiseen hajautettu malli, ja valvontajärjestelmän luomisesta sekä sen valvonnasta ja tehokkuuden varmistamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriö ei kuitenkaan suorita hankkeiden varmennuksia, vaan jokaisen tuensaajan tulee järjestää oman toteumaraporttinsa/maksatushakemuksensa varmentaminen valvojan toimesta ennen toteumaraportin jättämistä pääpartnerin kautta ohjelmasihteeristöön.

Valvojalla tarkoitetaan riippumatonta tilintarkastajaa, jonka palvelun kukin hankkeeseen osallistuva suomalainen tuensaaja hankkii itselleen julkisia hankintoja koskevien määräysten mukaisesti ja joka tulee hyväksyttää valvojaksi työ- ja elinkeinoministeriön nimeämismenettelyssä. Valvojaksi voidaan valita myös organisaatiolle jo aiemmin kilpailutettu tilintarkastaja, mikäli kyseinen tilintarkastaja täyttää valvojalta vaaditut edellytykset. Saman hankkeen suomalaispartnerit voivat halutessaan valita yhteisen tilintarkastajan suorittamaan varmennukset kaikkien partnereiden osalta.

Tuensaaja ja valittu tilintarkastaja täyttävät yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön hakemuslomakkeen (alla) ja toimittavat sen ministeriöön. Työ- ja elinkeinoministeriö tarkastaa hakemuksen ja varmistaa että tilintarkastaja täyttää vaaditut edellytykset. Työ- ja elinkeinoministeriön nimettyä tilintarkastajan valvojaksi tuensaaja saa ministeriöltä päätöksen ja tarvittaessa nimeämisasiakirjan. Tämän jälkeen tuensaaja tekee tarvittaessa valvojan kanssa varmennuksia koskevan yksityiskohtaisemman sopimuksen.

Oheisessa ohjeessa (alla) annetaan tarkempaa tietoa ja ohjeita valvojien tehtävistä ja pätevyysvaatimuksista, valvojien valinnasta ml. kilpailuttamisesta, valvojien nimeämisestä, valvonnan suorittamisesta ja aikataulutuksesta, valvonnasta aiheutuvien kulujen kattamisesta, valvojille järjestettävästä koulutuksesta sekä valvonnan seurannasta.

Ohjeessa kuvattu menettely koskee ainoastaan Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen ohjelmia, ei ENI CBC-ohjelmia. Ahvenanmaa ei kuulu kyseisen järjestelmän piiriin, vaan Ahvenanmaalla on erikseen ohjeistettu keskitetty valvontamalli.

Ohje ensimmäisen tason valvonnasta Suomessa EAY-tavoitteen ohjelmissa 2014–2020:

Hakemuslomakkeet ensimmäisen tason valvojaksi:

Oikopolut