INTERACT III -ohjelma

INTERACT III on ensisijaisesti Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (EAY) ohjelmien toteuttamista ja toiminnan kehittämistä tukeva kokemustenvaihto-ohjelma. Tietyin osin INTERACT III -ohjelma tukee myös jäsenyyttä valmistelevia rajayhteistyöohjelmia (IPA CBC) ja Euroopan naapuruusinstrumentin rajayhteistyöohjelmia (ENI CBC). Tavoitteena on tarjota tukea EAY-tavoitteen ohjelmien, IPA CBC -ohjelmien ja ENI CBC -ohjelmien parissa työskenteleville toimijoille, jotta ohjelmia voitaisiin toteuttaa entistä vaikuttavammin ja tehokkaammin.

Ohjelma on jatkoa kauden 2000–2006 INTERACT I -ohjelmalle ja kauden 2007–2013 INTERACT II -ohjelmalle. Edellisiin ohjelmiin verrattuna uuden ohjelman sisäistä työnjakoa hallintoviranomaisen ja alueellisten toimipisteiden välillä on pyritty tehostamaan.

Ohjelma-alue

INTERACT III -ohjelma kattaa Interreg Europe, ESPON 2020 ja URBACT III -ohjelmien tapaan koko EU:n (EU28). Lisäksi Norja ja Sveitsi osallistuvat ohjelman toteuttamiseen. Yhteistyötä ja synergiaa pyritään lisäämään kaikkien edellä mainittujen neljän ohjelman välillä.

Ohjelman toimintalinjat

INTERACT III -ohjelmalla on kolme erityistavoitetta:

  • parantaa EAY-tavoitteen ohjelmien hallinnointia ja valvontaa
  • parantaa EAY-tavoitteen ohjelmien tulosten hyödynnettävyyttä
  • parantaa yhteistyötä innovatiivisten lähestymistapojen toteuttamiseksi rakennerahasto-ohjelmissa (esimerkiksi uusien hallintoratkaisujen, rahoitusvälineiden ja makroaluestrategioiden hyödyntäminen)

Tavoitteiden toteuttamiseksi INTERACT III -ohjelmalla on kaksi toimintalinjaa:

  1. Palvelujen tuottaminen ja toimittaminen
  2. Tekninen tuki

Rahoitus

Ohjelman EU (EAKR) -rahoitus on n. 39,3 miljoonaa euroa.

Hallinto ja päätöksenteko  

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Bratislavan aluehallinto Slovakiassa. Myös ohjelman sihteeristö sijaitsee Bratislavassa. Ohjelmasta ei rahoiteta normaalia hanketoimintaa. Palveluiden tuottamisesta ja toimittamisesta vastaa neljä alueellista INTERACT-toimipistettä, jotka sijaitsevat Valenciassa (Espanja), Viborgissa (Tanska), Wienissä (Itävalta) ja Turussa. Kullakin alueellisella toimipisteellä on oma maantieteellinen ja sisällöllinen vastuualueensa.

Turun toimipiste sijaitsee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteydessä ja sen isäntäorganisaationa toimii työ- ja elinkeinoministeriö (alueet ja kasvupalvelut -osasto).

Ohjelman toimintaa ohjaa yhteinen seurantakomitea, jossa on 2–3 edustajaa kustakin maasta.

Lisätietoa

TEM:n yhteyshenkilöt: Martta Viitaniemi ja Petri Haapalainen