Interreg Nord

Nord -ohjelma on Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen rajat ylittävän yhteistyön ohjelma.  Ohjelma kattaa Pohjoiskalotin alueen ja sen arktinen luonne on otettu huomioon ohjelmaa laadittaessa. Ensimmäinen vastaava Interreg-ohjelma käynnistyi vuonna 1997 ja nykyinen ohjelmakausi on järjestyksessä neljäs.

Ohjelma-alue

Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta ja se jakaantuu kahteen osittain päällekkäiseen osa-alueeseen: Pohjoisen osa-alue ja Sápmin osa-alue. Suomesta molempiin osa-alueisiin kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.  

Ohjelman toimintalinjat

Ohjelman toimintalinjoja ja niiden erityistavoitteita ovat:

  1. Tutkimus ja innovointi (yritysten innovaatioiden kaupallistamiskyvyn vahvistaminen, innovaatiojärjestelmän toimijoiden toimintakyvyn vahvistaminen)
  2. Yrittäjyys (rajat ylittäviä liikemalleja käyttävien pk-yritysten määrä lisääminen, pk-yritysten viennin kasvu)
  3. Kulttuuri ja ympäristö (alueen kulttuurin ja kulttuuriperinnön vahvistaminen, saamen kielen aseman vahvistaminen, luonnon suojelutason parantaminen, julkisen sektorin tietojen lisääminen vihreästä kasvusta ja resurssitehokkuudesta)
  4. Yhteiset työmarkkinat (rajat ylittävän liikkuvuuden lisääminen työmarkkinoilla, saamelaiselinkeinoja koskevien erikoistietojen ja pätevyyksien lisääminen)

Rahoituksellinen painopiste on toimintalinjoissa 1-3. Toimintalinja 4 (7 % ohjelman EAKR-rahoituksesta) on uusi painopiste tällä ohjelmakaudella.

Rahoitus

Ohjelman EU (EAKR) -rahoitus on 60 miljoonaa euroa ja sitä vastaava Norjan rahoitus (ns. IR-tuki) 8,7 miljoonaa euroa.

EU:n rahoitusosuus hankkeissa on 65 % tukikelpoisista kustannuksista. Tarvittava kansallinen rahoitus voi olla julkista tai yksityistä rahoitusta. Suomalaiset kumppanit voivat hakea valtion vastinrahoitusta kansallisen rahoitusosuutensa kattamiseen.

Hallinto ja päätöksenteko  

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Norrbottenin lääninhallitus. Yhteinen sihteeristö sijaitsee Luulajassa hallintoviranomaisen yhteydessä (Pohjoisen osa-alue) ja Kiirunassa (Sápmin osa-alue). Sihteeristön tueksi on perustettu Suomen tiedotuspiste, joka sijaitsee Rovaniemellä Lapin liiton yhteydessä. Norjassa on erillinen sihteeristö Norjan osallistumista varten. Ohjelmalla on yhteinen seurantakomitea, jossa on yhdeksän edustajaa kustakin osallistuvasta maasta. Rahoitettavien hankkeiden valintaa varten on perustettu kaksi hallintokomiteaa, yksi Pohjoisen osa-aluetta ja toinen Sápmin osa-aluetta varten.

Rahoituksen hakeminen

Rahoituksen hakemista varten järjestetään hakukierroksia, joiden yhteydessä järjestetään myös Suomen valtion vastinrahoituksen hakuja. Rahoitusta hakevissa hankkeissa tulee olla kumppaneita vähintään kahdesta ohjelmaan osallistuvasta maasta. Hankekumppaneiksi soveltuvat sekä julkiset että yksityiset toimijat, hankkeiden vetäjiksi (johtava tuensaaja) kuitenkin vain EU-maiden toimijat.

Ohjelmarahoitusta voidaan hakea myös ns. esiselvityshankkeisiin (EAKR-budjetti enintään 20.000 euroa, kesto enintään 12 kuukautta).

Tietoa ajankohtaisista hakukierroksista löytyy kohdasta hakijoille.

Lisätietoa

TEM:n yhteyshenkilöt: Helinä Yli-Knuutila