Ajankohtaista koronasta

Koronavirusepidemian huomioiminen rakennerahastotoiminnassa

> Katso ELY-keskuksen rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Ohjetta on päivitetty 1.12.2020.

Rakennerahastojen rahoitustoiminta jatkuu normaalisti. Uusia rahoituspäätöksiä tehdään ja maksatuksia käsitellään koko ajan sekä kehittämishankkeissa että kehittämisavustuksissa. Hankkeiden kanssa asiointia pyritään hoitamaan sähköisesti. Rahoittaja on varautunut neuvottelemaan muutoksista hankkeiden toimintasuunnitelmiin ja toiminta-aikaan, jos epidemia aiheuttaa muutostarpeita. Hankesuunnitelmaa on mahdollista muuttaa, lisätä tai poistaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä.

Koronaviruksen aiheuttamien toimintarajoitteiden takia hankkeen toteuttaminen voi jäädä suunniteltua vähäisemmäksi, tai jopa estyä tilapäisesti kokonaan. Perustelluista syistä hankesuunnitelmiin voi tehdä muutoksia. Tarvittavista muutoksista kannattaa keskustella rahoittajan kanssa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankkeiden on mahdollista hakea toteutukseen myös jatkoaikaa, jos viivästyminen on johtunut koronaepidemiasta ja jatkoaika on toiminnallisesti perusteltu. Hankkeiden tulee myös muistaa osallistujien tietojen riittävä dokumentointi, kun järjestetään esim. korvaavia verkkotilaisuuksia. Tuensaajan kannattaa aina olla yhteydessä rahoittajaan, mikäli tilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat merkittäviä, tilanne on muutoin tulkinnanvarainen tai hankkeen tilanne mietityttää muuten vain. Tilanteet ja niiden vaatimat toimenpiteet käsitellään tapauskohtaisesti, mutta joustavasti, huomioiden yleinen tilanne. 

Hankkeiden tulee nyt käyttää harkintaa kaikenlaisen asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin.
 

Palkkakustannusten tukikelpoisuudesta ja lomautuksista hankkeissa

 

Valmiuslain voimassa olon päättymisen jälkeen hanketoiminnassa on ollut mahdollista jatkaa toimintaa monelta osin tavanomaisessa toimintaympäristössä. Näin ollen allekirjoitettavat hankkeen asiakirjat on oltava saatavilla säädösten ja ohjeiden mukaisesti siitäkin huolimatta, että viranomaiset ovat voineet joutua antamaan paikallisesti ja ajallisesti rajattuja tiukempia rajoituksia. 

Hanketyöntekijöiden osalta noudatetaan samoja sääntöjä ja työnantajavelvollisuuksia kuin muidenkin organisaation työntekijöiden osalta. Työnantaja voi päättää myös hanketyöntekijän osalta esimerkiksi lomautuksista. Jos menettelyihin tulee lainsäädännössä muutoksia, toimitaan niiden mukaisesti. 

Hankkeessa voi maksaa palkkaa hankesuunnitelman mukaisista tehtävistä. Tekemättömästä työstä ei voi maksaa palkkaa. Jos hankkeen henkilöstö on lomautettuna tai keskittyy muihin töihin, ei hankkeelle synny tänä aikana palkkakustannuksia. 
 

Osa-aikaisen hankehenkilöstön työajanseurantojen allekirjoitukset
 

Tukikelpoisuusasetuksen (358/2014) 16 § mukaan osa-aikaisten hanketyöntekijöiden palkkakustannustentukemisen edellytyksenä on, että työstä on pidetty hyväksyttävää työaikakirjanpitoa, josta ilmenee hankkeen toteuttamiseksi tehty työ sekä hankkeen toteuttamisaikana tehdyn työn kokonaismäärä. Työaikakirjanpidon tulee olla työntekijän ja työnantajan allekirjoittama. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi hankehenkilöstöä on voitu määrätä etätöihin. Sen takia maksatushakemusten pakollisina liitteinä vaadittaviin osa-aikaisten hanketyöntekijöiden kokonaistyöajanseurantalomakkeisiin ei välttämättä saada hanketyöntekijän ja hänen esimiehensä allekirjoituksia, ellei tuensaajalla ole käytössä sähköistä työajanseurantajärjestelmää. Poikkeustilanteen aikana työajanseurannan vahvistamisen voi toteuttaa muulla tavalla (esimerkiksi tuntien hyväksyntä sähköpostitse), mikäli sähköinen allekirjoittaminen ei ole mahdollista. Kokonaistyöajanseurantalomakkeet tulee kuitenkin toimittaa allekirjoitettuina viranomaiselle poikkeustilanteen päättymisen jälkeen tai viimeistään hankkeen viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä. Yllä olevassa tilanteessa, ota aina yhteyttä omaan rahoittajaasi ja sovi tarkemmin toimintatavoista.

 

Lue lisää:

EAKR:

Uudenmaan liiton ohje EAKR-hankkeille koronavirusepidemian aiheuttamissa muutostilanteissa (päivitetty 1.12.2020)

Tietoisku 6.5.2020: Koronapandemian vaikutus EAKR-hankkeiden toteutukseen ja organisointiin – esitysmateriaali (pdf, päivitetty 2.12.2020)
 

ESR:

ESR Henkilötietojen kerääminen hankkeissa koronaepidemian aikana (päivitetty 27.11.2020)

 

Lisätietoa muualla netissä:

Valtioneuvosten kooste: Tietoa ja neuvoa koronaviruksesta (Valtioneuvosto)

Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn (TTL)

Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 (THL)