Robo oppii -hanke edistämässä robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia 

Hankkeessa kehitetään robotiikan täydennyskoulutuskoulutustarjotinta (30 opintopistettä), joka pitää sisällään opintoja kolmessa mukana olevassa oppilaitoksessa: Riihimäen lukiossa, Hämeen ammattikorkeakoulussa sekä Hyria koulutuksessa. Lisäksi hankkeessa kehitetään robotiikan koulutuksellista jatkumoa ja tuetaan robotiikan nopeaa hyödyntämistä. 

Kuvituskuva

Hankkeen kaikkea toimintaa leimaava ominaispiirre on verkostomaisuus. Hankkeen käytännön toiminnan kannalta verkostomaisuus tarkoittaa ennen kaikkea yhteistyötä useiden eri toimijoiden ja monialaisten asiantuntijoiden kanssa. Tuloksena on lisääntynyt yhteistyö eri toimijoiden välillä, osaamista ja vetovoimaa alueelle sekä uutta liiketoimintaa. 

Pohjimmiltaan Robo oppii -hanke on osa laajempaa Riihimäen kaupungin strategista robotiikan kärkihankekokonaisuutta, jolla pyritään edistämään robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia seutukunnalle. Robo oppii -hanke toimiikin läheisessä yhteistyössä Robo Riksu -hankkeen kanssa, jossa yhteisenä kehittämiskohteena on muun muassa robotiikan oppimisympäristöjen kehittämisen suhteen.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta 

Hankkeessa on suunniteltu havaittujen tarpeiden ja selvitysten pohjalta Robotiikan perusteet -kurssi. Kurssin keskeisenä tavoitteena on rakentaa opiskelijalle yleissivistävä käsitys robotiikasta, joka mahdollistaa robotiikan perusasioiden ymmärtämisen. Kurssin konkreettisten sisältöjen valitsemiseksi hankkeessa on järjestetty laaja tiedonkeruuvaihe, jossa on kartoitettu elinkeinoelämän, oppilaitosten ja muiden keskeisten sidosryhmien tarpeita robotiikan opetukselle. Tiedonkeruuvaiheessa saatujen tarpeiden ja näkemysten pohjalta on järjestetty oppilaitosrajat ylittäviä työpajoja, joissa on työstetty kurssin sisällölliset valinnat ja toteutustapa.

Keskeisenä kantavana periaatteena on ollut luoda kokonaisuus, joka palvelee ennen kaikkea robotiikkaan vasta tutustuvaa henkilöä, jolla ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta robotiikasta. Lopputuloksena syntyi Robotiikan perusteet -kurssi, joka on tarjolla kaikissa kolmessa oppilaitoksessa. Ensimmäiset kokemukset kurssista on jo kerätty Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoilta, joilta saatu kurssipalaute on ollut erittäin positiivista. Kurssia jatkokehitetään saadun palautteen perusteella.

Paras onnistuminen hankkeen aikana 

Kuvituskuva

Riihimäelle rakennettu robotiikan opetuksellinen jatkumo on kehittynyt hankkeen aikana merkittävällä tavalla erityisesti toiselta asteelta korkea-asteelle tapahtuvan siirtymän muodossa. Hankkeen aikana on laadittu selkeät linjaukset toisen asteen robotiikkaopintojen hyödyntämisestä korkea-asteen opinnoissa (Hamk), joka mahdollistaa toisen asteen robotiikkaopintojen hyödyntämisen kaikissa Hämeen ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmissa. Jatkumoa on laadittu siten, että opintojen hyväksilukeminen tarjoaa opiskelijalle aidon mahdollisuuden nopeuttaa korkea-asteen opintojaan, ja täten myös saada tunnustusta toisella asteella hankitusta robotiikan osaamisestaan.

Hankkeen aikana Riihimäelle on kehitetty linjaukset toisen asteen koulutuksen robotiikkaopintojen hyväksiluvuista Hämeen ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmissa. Hyväksilukujen myötä opiskelijoilla on mahdollisuus nopeuttaa korkeakouluopintojaan. Robotiikan opetuksellisen jatkumon kehittäminen on ollut tärkeä osa hanketta: jatkumon kehittäminen tehostaa oppilaitosten toimintaa, poistaa opintojen turhia päällekkäisyyksiä ja nopeuttaa opiskelijoiden siirtymää työelämään.

Lisätietoja

Samu Ylönen
Riihimäen kaupunki
Projektipäällikkö
samu.ylonen(at)riihimaki.fi
040 548 7715 

Kimmo Vänni
Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkijayliopettaja ja projektipäällikkö
kimmo.vanni(at)hamk.fi
0504471117   

Tiina Mämmelä
Projektipäällikkö
Hyria koulutus
tiina.mammela(at)hyria.fi
050 415 3489 

Hankkeen tiedot

S21720 Robo oppii
Riihimäen kaupunki, Hyria Koulutus Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
1.8.2019–31.12.2021
Riihimäen seutukunta
Kokonaiskustannukset 486 675 €
Hämeen ELY-keskuksen rahoitus 70 % (ESR)