Hanke-esittely (EAKR): Kymenlaakson biotalous-toimintaympäristön kehittäminen – KYMBIO

 

Biotalous on yksi Kymenlaakson maakuntastrategian kehittämiskärjistä. Tätä edistämään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Kouvola Innovation (Kinno) saivat Kymenlaakson liiton puoltaman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksen hankkeelleen "Kymenlaakson biotalous-toimintaympäristön kehittäminen – KYMBIO". Hanketta toteutettiin ajalla 1.1.2017–31.7.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 443 048 euroa.

Yrityksiltä koottiin hankkeessa tietoa alueen biotalouden ja sen toimintaympäristön kehitystarpeista. Esiin nousi neljä pääryhmää: sivuvirtojen joustava hyödyntäminen kiertotalouden edistämiseksi, kestävän asumisen kehittäminen, pakkausten arvoketjujen kehittäminen sekä energiaomavarainen, vähähiilinen maakunta.

Hankkeen toimenpiteisiin lukeutuivat monipuolisesti mm. tiedonvälitys, alueen toiminnan esille nosto (seminaarit ja työpajat sekä videomateriaalin tuottaminen biotaloutta edistävistä toimista), useat esiselvitykset bio- ja kiertotalouden uusien mahdollisuuksien etsimiseksi sekä pilotointi (matalalämpöisen veden hyödyntäminen ja biohiilen käyttö kasvualustana).

Hankkeen yritysyhteistyö poiki miljoonainvestoinnit Kymenlaakson vähähiilisyyttä edistämään

Hankkeen merkittävimmäksi saavutukseksi nousi puupohjaisen polttoaineen polttolaitosselvitys, joka auttoi yrityksiä yhteistyön alkuun ja edelleen investointeihin, joilla maakunnasta tehdään entistä energiaomavaraisempi ja vähähiilisempi. Hanke toimi yhdistävänä tekijänä Kymenlaakson Jäte Oy:n (myöh. jäteyhtiö) ja KSS Lämpö Oy:n (myöh. energiayhtiö) kehitystarpeista alkaneelle yhteistyölle.

Hankeyhteistyö jäteyhtiön kanssa alkoi syksyllä 2017, kun yrityksestä oltiin yhteydessä bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSampoon jäteasemalle tulevaa puuaineksen parempaa hyödyntämistä koskien. Esiin nousivat mahdollisuudet puuaineksen hiiltämisestä tai käytöstä energiantuotantoon, mutta riittävää tarvetta omalla alueella tuotetulle energialle ei kuitenkaan ollut tiedossa.

Samana vuonna hankkeen kartoituksissa oli noussut esiin KSS Lämpö Oy:n tarve uuteen energiaratkaisuun kaukolämmön tuottamiseksi Myllykosken alueella. Energiayhtiöllä oli suunnitelmia oman energiantuotantolaitoksen rakentamiseksi. Havaittiin, että jäteyhtiön ja energiayhtiön tarpeilla on yhteinen intressi, kun jo nykyinen kaukolämpöverkkokin tulee melko lähelle jäteyhtiön aluetta.

Aiheen vaatimissa esiselvityksissä hyödynnettiin Xamkin TKI-henkilöstöä ja opetusta yritysten lähtötiedot ja tavoitteet huomioon ottaen. Xamkilla oli tietoa erilaisista, innovatiivisistakin, kattilaratkaisuista biopolttoaineelle. Näitä ja muita olemassa olevia laitosvaihtoehtoja nostettiin esiin ja tarkasteltavaksi insinööriopiskelijoiden harjoitustyönä.

Toimenpiteiden seurauksena jäteyhtiö investoi voimalaitokseen, jossa se voi polttaa jätepuuta ja tuottaa energiaa, ja energiayhtiö investoi runkolinjaan, jotta lämpöä voidaan siirtää tarvittaviin kohteisiin. Molempien investoinnit ovat useita miljoonia, ja edistävät merkittävästi alueen vähähiilisyyttä. Kun investoinnit on toteutettu vuonna 2021, vähenee maakaasun käyttö lämmön tuotannossa, varmistuu energian riittävyys ja paranee myös alueen energiaomavaraisuus.

- Yhteistyöllä on merkitystä, sen arvoa ei kannata vähätellä. Olemme aina tehneet yhteistyötä myös paikallisten oppilaitosten kanssa, ja sitä jatketaan edelleen. Seuraavaksi mahdollisesti koulutuksen saralla, sanoo Kymenlaakson Jätteen toimitusjohtaja Kari Martikainen.

- Kyllä me näemme mahdollisuuksia yhteisessä kehittämisessä, ja siksi olemme nyt mm. sitoutuneet Xamkin suunnittelemaan hukkalämpöön keskittyvään EAKR-hankkeeseen, toteaa KSS Lämmön toimitusjohtaja Ilmo Penttilä.

Kymenlaakson kehittymistä haetaan perinteisiä toimintamalleja ja -aloja uudistamalla. KYMBIO-hankkeen toiminta ja yritysyhteistyö osoittavat, että mitä avoimemmin ja laajemmin toimitaan yhdessä, sitä vaikuttavampiin ja resurssitehokkaampiin tuloksiin voidaan päästä.

 

Teksti: Kirsi Tallinen, Sanni Hanbli

Kuvat: Ville Räty, Eveliina Kuokkanen

Lähteet:  Tallinen K., Kuosa M., Räty V., (2019). Kymenlaakson biotalous-toimintaympäristön kehittäminen - KYMBIO Biotalouden RIS3-strategian jalkauttaminen. Xamk kehittää 79, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Pdf. Haettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-344-174-3

Tallinen K. (25.9.2019). Avoimuus ja luottamus avain kehitykseen – miljoonainvestoinnit vähähiilisyyteen. Kouvolan Sanomat.

Lisätietoja: www.xamk.fi/kymbio