Korona-aika on vaatinut luovimista hankkeilta

ihmisiä tietokoneen näytöllä

Koronapandemia on vaikuttanut osaltaan EAKR- ja ESR-hankkeiden toimintaan jo reilusti yli vuoden ajan. Poikkeuksellinen tilanne on saanut hanketoimijat keksimään parhaat mahdolliset keinot toimintansa takaamiseksi.

Pandemian myötä useassa hankkeessa toiminta viivästyi tai jäi tauolle. Tilaisuuksia, koulutuksia, tapaamisia sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksia jouduttiin perumaan tai siirtämään. Myös kansainvälisen yhteistyön tekeminen hankaloitui. Useille hankkeille koitui lisähaasteita erityisesti kohderyhmän tavoittamisen ja toimenpiteisiin osallistamisen näkökulmasta. Yrityksiä oli vaikeaa saada mukaan ja moni yritys, joka oli lupautunut mukaan, joutui miettimään uudelleen osallistumistaan koronapandemian tuomat epävarmuustekijät ja rajoitukset huomioon ottaen.

Nopea digiloikka ja muutoksia toimintaan

Hankkeet ottivat nopeasti käyttöön digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja, joilla on pystytty melko kattavasti toteuttamaan korvaavia toimenpiteitä. Niin työpajat ja seminaarit kuin erilaiset ohjaus- ja ryhmätapaamiset on siirretty onnistuneesti sähköisille alustoille. Osalle kohderyhmistä muutos on ollut toimiva, mutta osalle se on asettanut haasteita hankkeisiin osallistumiseen. Muutos on tuonut selkeästi esiin tarpeen kasvokkain tapahtuvaan toimintaan, jota on valittujen kohderyhmien kanssa pyritty toteuttamaan vallitsevien rajoitusten puitteissa. Haasteita on syntynyt myös esimerkiksi erilaisten kokeilujen ja pilotointien toteuttamisessa. Yleisesti ottaen hankkeissa on kuitenkin sopeuduttu keskimäärin varsin hyvin tilaisuuksien ja toimenpiteiden järjestämiseen etänä.

Pandemian myötä hankkeiden muutos- ja jatkopäätökset ovat lisääntyneet. Toiminnan siirtäminen verkossa toteutettavaksi on aiheuttanut muutoksia hankkeiden sisältöihin. Hankesuunnitelmia on pyritty tulkitsemaan mahdollisimman väljästi, jotta ns. ylimääräisiltä koronan aiheuttamilta muutoshakemuksilta on vältytty.

Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus kiittävät hankkeita joustavuudesta, valmiudesta ottaa vastaan epävarmuutta ja rohkeudesta tehdä digiloikka.

- Pandemia on muuttanut toimintatapoja ja hankkeet ovat osoittaneet, että tähän pystytään, kiittelee ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta.

Työskentely- ja osallistamistavat tulevat osin pysyvästi muuttumaan ja etätoteutuksia otetaan koko ajan käyttöön yhä monipuolisemmin. Digitaaliset toteutukset eivät kuitenkaan täysin korvaa fyysisiä tapaamisia.