Kehittämisen painopisteet

Manner-Suomen alueella toteutetaan yhteistä Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmaa, joka käsittää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat harvaan asuttuja pohjoisia alueita, joiden kehittämiseen EU panosta erityisen paljon.

Valtakunnallisia painopisteitä määritellään Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman lisäksi ns. valtakunnallisten kehittämisteemojen sekä eräiden eri ministeriöiden omien suunnitelmien avulla. Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta silloin kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat laajennettavissa valtakunnalliseksi joko partnereiden tai organisaation oman toiminnan avulla.

Itä-Suomi on osana pohjoista harvaan astuttua aluetta suurten haasteiden edessä ohjelmakauden aikana. Näistä merkittävimpiä haasteita ovat globalisaation syveneminen, ilmaston muutos, energian hinta ja energiapolitiikan muutokset sekä väestörakenteen ikääntyminen ja laajojen alueiden väestön väheneminen. Alueiden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamisen edellytyksenä on saavutettavuutta edistävien toimien toteuttaminen. Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kehittämisen painopisteitä on kirjattu Kestävää kasvua ja kehitystä -ohjelmaa tarkentavaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueelliseen suunnitelmaan.

Valtakunnallisen ja Itä- ja Pohjois-Suomen painopisteiden lisäksi kukin maakunta on valinnut omat painopisteet, joille rahoitusta pyritään keskittämään. Näiltä sivuilta löydät myös yleisesittelyn kunkin itäsuomalaisen maakunnan painotuksista.

Maakuntien yhteistyöryhmät

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahasto-toimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:in kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. MYR:t kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuussa. MYRien kokousten pöytäkirjat löydät maakuntien liittojen sivuilta.

Maakuntien yhteistyöryhmien tulevaisuus 2020+ -tilaisuus 16.8.2018, esitykset:
- Maakuntauudistus tehdään yhdessä, Pentti Mäkinen
- Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 saavutukset Itä-Suomen näkökulmasta, Timo Hirvonen ja Tommi Ålander
- EU:n koheesiopolitiikka 2020+, Johanna Osenius
- Itä-Suomen näkökulma koheesiopolitiikan linjauksiin, Satu Vehreävesa
- MYRrien tulevaisuus, Riitta Koskinen