Uutiskirjeet

Itä-Suomen alueen tapahtumista, tiedotteista, uutisista sekä muista ajankohtaisista asioista kootaan muutamia kertoja vuodessa ilmestyvä uutiskirje. Alta löydät uusimmat uutiskirjeet.

Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 2/2015

Yritysten kehittämisrahoitus käynnistyi vauhdikkaasti Itä-Suomessa

Yritysten kehittämisrahoitus on päässyt vauhtiin Itä-Suomessa. ELY-keskus on myöntänyt vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana rahoitusta 52 yrityksen kehittämishankkeisiin lähes 6,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen myötävaikutuksella arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa lähes 50 miljoonaa euroa, uutta vientiä yli 16 miljoonaa euroa, uusia työpaikkoja lähes 250 ja uusia yrityksiä 10 kappaletta. Myönnetystä rahoituksesta kohdentui Etelä-Savoon noin 2,2 miljoonaa euroa, Pohjois-Karjalaan noin 2,9 miljoonaa euroa ja Pohjois-Savoon noin 1,4 miljoonaa euroa. Rahoitetuista yritysten kehittämishankkeista 15 kehittämishankkeessa kehitetään kilpailukykyä vähähiilisellä ratkaisulla, seitsemässä hankkeessa kilpailukyky perustuu suojattuun patenttiin ja 27 muihin aineettomiin oikeuksiin.

Yritysten kilpailukykyisyys ja sitä kautta kasvukykyisyys ovat Suomen tulevan kasvun moottoreita. ELY-keskuksen yritysten kehittämisrahoituksella vauhditetaan yritysten kasvua ja kannetaan osa yrityksen kasvun ja kehityksen aikaansaamasta rahoitusriskistä. Rahoituksellaan ELY-keskus kannustaa yrityksiä kehittymään, kasvamaan, työllistämään ja luomaan sitä kautta hyvinvointia kansantalouteemme. Itä-Suomen ELY-keskukset ovat laatineet yhteistyössä sidosryhmien kanssa luonnoksen yritysrahoituksen strategiaksi ohjaamaan ELY-keskusten yritysrahoituksen päätöksentekoa. Tavoitteena on lisätä yritysrahoituksen vaikuttavuutta, madaltaa yritysten perustamiskynnystä ja kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaansa kilpailukykyisemmäksi. Yritysrahoituksen strategialla halutaan kannustaa yrityksiä hakemaan kasvua ja kannattavuutta ja sitä kautta luomaan hyvinvointia Itä-Suomeen. [Lue lisää...]

Kolmen kopla kehittää teollisten ja tuotannollisten yritysten kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä

Itä-Suomessa halutaan kasvattaa ja kehittää maakuntien teollisia ja tuotannollisia yrityksiä sekä näitä palvelevia pk-yrityksiä kansainvälistymisen avulla. Kussakin maakunnassa käynnistyy maakuntien liittojen rahoittamana kokonaisuus, joissa kansainvälistymisen edellytyksiin paneudutaan toden teolla. Hankkeiden keskeinen idea on toimia sillanrakentajana pk-yritysten ja erilaisten kansainvälistymispalveluita tarjoavien tahojen välillä, aktivoida yrityksiä sekä kehittää yritysten markkinointi-, myynti- ja kansainvälistymisen valmiuksia. Hankkeissa tehdään tiivistä itäsuomalaista yhteistyötä ja kunkin maakunnan toimijat tuovat omilla vahvuuksillaan arvokkaan lisän hankkeiden vaikuttavuuteen.

Pohjois-Savossa käynnistyneen TechnoGrowth 2020 - vahvaa itäsuomalaista yhteistyötä pk-yritysten uudistamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi -hankkeessa keskitytään löytämään kilpailukykyä energiatehokkuuden kautta sekä tutkimaan uusien teknologioiden käyttöä liiketoiminnan tukena. Pohjois-Karjalan Karjalainen kauppamies kansainvälistyy - teollisuuden vireä tulevaisuus -hankkeessa toimenpiteet kohdistetaan Pohjois-Karjalan teollisuusyritysten kansainvälistymiseen, markkinointiin ja myyntityöhön, jotka on tunnistettu haastavimmiksi osa-alueiksi pk-yrityksissä. Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus –hankkeessa tuodaan alueen yrityksille tietoa siitä millaista hyötyä ja kilpailuetua teolliset yritykset voisivat saada digitalisoitumisen, erityisesti LEAN -johtamisen, 3D-tulostamisen ja teollisen internetin myötä.  Näiden kolmen hankkeen muodostamaa teollisten yritysten kilpailukykyä ja tehokkuutta kehittävää kokonaisuutta maakuntien liitot rahoittavat Euroopan aluekehitysrahastosta yhteensä 2,40 milj. eurolla. [Lue lisää...]

  Uutiset  

Kansalaistoimijalähtöinen kehittämistoiminta käynnistymässä Itä-Suomessa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –rakennerahasto-ohjelmalla laajennetaan kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen suuremmille kaupunkialueille. Toiminta perustuu paikallisten toimijoiden yhdessä laatimaan kehittämissuunnitelmaan. Erityisenä tavoitteena on vahvistaa kansalaistoimijoiden osallistumista rakennerahasto-ohjelman toteutukseen sekä edistää erityisesti nuorten ja syrjäytymisvaarassa olevien osallisuutta ja edistää asuinalueiden yhteisöllisyyttä. Toiminnan on tarkoitus olla avointa, laaja-alaista ja osallistavaa. Kehittämistoiminta tuo lisäarvoa rakennerahasto-ohjelman alueelliseen toteuttamiseen mahdollistamalla aikaisempaa paremmin pienten toimijoiden hankkeet. Itä-Suomessa tällaista kehittämistoimintaa voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahastovaroin Mikkelin, Kuopion ja Joensuun alueilla. [Lue lisää…]

Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen satsataan Pohjois-Savossa

Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoima Työpaikalla tapahtuu -hanke (ESR) etsii uutta ratkaisua Pohjois-Savon osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen kehittämällä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen kanssa kokonaisvaltaisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintamallin. yöpaikalla tapahtuva oppiminen tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden ammattitaitoa kehitetään yritysten tiloissa siten, että saavutettu ammattitaito vastaa nykyistä paremmin työelämän osaamistarpeita ja pelisääntöjä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa koulutuksessa lisääntyy merkittävästi. [Lue lisää..]

Vähähiilisyyden edistäminen Etelä-Savossa - Infotilaisuus pidettiin 6.5.

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus järjestivät Vähähiilisyyden edistäminen Etelä-Savossa -infotilaisuuteen 6.5.2015. Tilaisuudessa käytiin keskustelua siitä millaisia vähähiilisyyteen liittyvät hankkeet voisivat olla rakennerahasto-ohjelmassa. Infotilaisuus liittyi Etelä-Savossa syksyllä päättyvän haun sisältöihin ja teemoihin. [Katso tilaisuuden aineisto..]


  Hakuajat  

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen toukokuun loppuun saakka

Pohjois-Savossa EAKR-tukea kohdennetaan erityisesti yritysten vienti- ja alihankintaverkostojen muodostamiseen ja kehittämiseen (selvitykset ja kehittämishankkeet). Rahoitusta ohjataan yritystoimintaa tukevien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen nykyisissä T&K-ympäristöissä ja lisäksi panostetaan yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Vähähiilisen talouden edistämistä tukeville hankkeille on tarkoitus kohdentaa 25% rahoituksesta.  ESR-hankkeita haetaan ainoastaan toimintalinjassa 3 olevaan erityistavoitteeseen 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hakemusten tulisi kohdentua yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta ja kilpailukykyä edistävien johtamisen ja työn organisoinnin toimintamallien kehittämiseen, levittämiseen ja käyttöönottamiseen.  Lisäksi kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen rahoitusta Kuopion kaupunkialueella voi hakea ESR-toimintalinjojen mukaisiin painopisteisiin. ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen hankkeilla on jatkuva haku. [Lue lisää...]

EU-ohjelmakauden 2014–2020 lokakuun 2015 teemahaku Etelä-Savossa (4.5.-1.10.2015)

Etelä-Savossa syksyllä päättyvä haku on avautunut 4.5. Euroopan aluekehitysrahastossa teemana on Vähähiilinen / hiilineutraali Etelä-Savo. Hankkeiden toivotaan liittyvän mm. kierrätys- ja jätemateriaalivirtojen hyödyntämiseen, kestävään matkailuun, Kuntien hiilineutraaliuteen (HINKU), vesihuoltoon sekä yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden liikkumiskeinojen kehittämiseen. Euroopan sosiaalirahastossa hankkeita toivotaan Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen parantamiseen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen, kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamiseen sekä työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Lisäksi haetaan hankkeita kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen kaupunkialueilla (Mikkeli). [Lue lisää...]

Syksyn 2015 hakuajoista ja sisällöistä

Syksyllä 2015 Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa hankehaut päättyvät samaan aikaan 1.10.2015. Etelä-Savossa hakuteemat ja sisällöt on jo sovittu ja muissa maakunnissa hakujen teemat ovat valmistelussa. Hauista tiedotetaan erikseen maakuntien suurimmissa lehdissä sekä rakennerahastot.fi –portaalin Itä-Suomen osiossa. [Katso Itä-Suomen hakuajat...]

Valtakunnalliset haut

Hankkeita haetaan myös valtakunnallisesti. Nämä haut ovat tarkoitettu hankkeille, joiden toiminta on aidosti valtakunnallista. Itä-Suomalaiset toimijat voivat hakea tukea hankkeille, joissa on laajaa valtakunnallista yhteistyötä tai joissa pyritään hakemaan ratkaisua koko suomea koskeviin haasteisiin eli kun hyöty hankkeen toiminnasta koskettaa kaikkia. Vuoden 2015 aikana on järjestetty viisi valtakunnallista hakua, joista Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuuden valtakunnallinen haku on käynnissä 22.5. saakka. [Katso valtakunnalliset hakuajat...]

  Tapahtumia  

Koordinaatiohankkeet hankkeiden toteutuksen apuna

Itä-Suomessa järjestetään kolme tilaisuutta, jossa esiteltiin Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman Toimintalinjan 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta –teemaa,  valtakunnallista kehittämistoimintaa koordinoivia tahoja ja sitä mitä tukea koordinoivat tahot voivat tarjota asiasta kiinnostuneille itäsuomalaisille toimijoille. Tilaisuuksissa välitettiin tietoa osallisuuteen liittyvistä lakiuudistuksista ja esittelyssä on myös mm. Kykyviisari – eli työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmän suunittelu. Tilaisuuksien aineisto laitetaan rakennerahastot.fi:n itä-suomen osion materiaalipankkiin lähiaikoina.

Lue lisää:

Itä-Suomen rakennerahastopäivät lokakuussa 2015

Maakuntien liitot ja ELY-keskus järjestävät Itä-Suomen rakennerahastopäivät Varkaudessa 29-30.10.2015. Lisätietoja tilaisuudesta saatavilla myöhemmin rakennerahastot.fi –sivuston Itä-Suomen osiossa.

 


Näytetään tulokset 24 - 24 / 25
Merkintöjä per sivu 1
jostakin 25