ESR- ja EAKR -rahoitusten hakua jatketaan 10.5. asti

Keski-Suomen ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ovat jatkaneet 7.5. päättyväksi ilmoitettujen ESR- ja EAKR-hakujen päättymisaikaa 10.5.2021 asti. Syynä tähän ovat tietojärjestelmän ruuhkautumisen aiheuttamat viiveet hakijan toimintojen käytössä.

 

 


Villimpi Länsi -sivusto on uusittu - Hyvää Eurooppa-päivää!

Maakuntaliittojen rahoittamista EAKR-hankkeista kertova Villimpi Länsi -sivusto on nyt uusittu! Lisää juttuja julkaistaan lähikuukausina joka viikko. Tutustu lännen menestystarinoihin ja levitä sanaa!

Sivuston uudistus julkistettiin samalla viikolla Eurooppa-päivän kanssa. Tänä vuonna päivää juhlitaan verkossa 7.-9.5.2021. Lue lisää.


Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku 26.2.2021-31.5.2021

ELY-keskuksissa auki Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku 26.2.2021-31.5.2021


ELY-keskuksissa on auki rahoitushaut pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.


Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset. 


Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?
•    kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
•    kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
•    kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
•    kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä


Tukea haetaan sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Lisätietoa oheisesta linkistä: Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä - ely - ELY-keskus (ely-keskus.fi)
 


Vihreys ja digitaalisuus kehittämisen ytimessä – hae 7.5. mennessä REACT-EU-rahoitusta EAKR-hankkeille

Maakunnan liitot osoittavat yhteensä lähes 15 miljoonaa euroa koronasta toipumiseen REACT-EU-välineen avulla Länsi-Suomessa.

Rahoituksella tuetaan siirtymistä kohti hiilineutraalia ja entistä digitaalisempaa yhteiskuntaa. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämisen halutaan tuovan alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Sitä käytetään vuosina 2021–23 koronakriisin jälkihoitoon.   

Rahoitusta voi hakea 7.5. mennessä. Lue täältä lisää REACT-EU:n tavoitteista ja tuen hakemisesta.    


ESR -hakuaikaa jatkettu 10.5.2021 asti!

Hakuaikaa jatkettu tietojärjestelmän ruuhkautumisen vuoksi!

ESR -haku 15.3.-10.5.2021, sis. REACT-EU ESR erityistavoitteet

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Haettavat hankkeet on osoitettava johonkin alla mainittuun toimintalinjaan ja sen erityistavoitteeseen.

Huom! Tarkista hakuohjeesta  maakuntakohteiset painotukset.

 • Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)
 • Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (toimintalinja 4)
 • Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)
 • REACT-EU ESR (toimintalinja 9)
  • Digitaalisten taitojen parantaminen (erityistavoite 12.3)
  • Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen (erityistavoite 12.4

 

REACT-EU hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmamuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille

REACT-EU rahoituksella tuetaan koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korjaamista sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistämisen.

Tarkista REACT-EU ESR:n erityistavoitteiden lopulliset hyväksytyt sisällöt ennen hakemuksen jättämistä valtioneuvoston hyväksymästä ohjelmanmuutoksesta (pdf)

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.

Lisätietoja avoinna olevasta hankehausta hakuohjeessa.


REACT-EU-hakuinfon materiaalit tueksi hankesuunnitteluun

Pirkanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus avasivat 15.3. EAKR- ja ESR-haun, joka on auki 7.5. asti. Maalis-toukokuussa voi hakea REACT-EU-rahoitusta EAKR- ja ESR-hankkeiden toteutukseen koko Länsi-Suomen alueella. Lisäksi osassa maakuntia on samaan aikaan avoinna haku muihinkin EAKR- tai ESR-toimiin ja kansalliseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)-rahoitukseen.

Hakuinfo järjestettiin 15.3. Sitä koskeva materiaali löytyy materiaalipankista. Sieltä löydät tiiivistelmän hakuinfon sisällöstä ja yhteisen osion esityskalvot. Tallenne infosta löytyy Pirkanmaan liiton Youtube-kanavalta.
 

Mikä on REACT-EU ja mihin sitä voi käyttää?

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Välineellä on tarkoitus tukea koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Uusien toimintalinjojen sisältö on jo kansallisesti hyväksytty osaksi kuluvan kauden rakennerahasto-ohjelmaa. REACT-EU -lisämäärärahojen (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon  ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Lue lisää REACT-EU:sta täältä.


Koronasta uuteen kasvuun Pirkanmaalla

Maakunnan selviytymissuunnitelmaa toteuttava EAKR-haku on avoinna 19. helmikuuta asti Pirkanmaalla.

Varsinaista hakua edelsi joulun alla järjestetty ideahakukierros. Tuolloin Pirkanmaan liitolle lähetettiin lähes 80 hankeideaa toteutettavaksi joko EAKR- tai kansallisella rahoituksella. Ideahakuun osallistuneet toimijat ovat sittemmin saaneet rahoittajalta palautetta suunnitelmista.

Hakeminen on nyt mahdollista kaikille hakukriteerit täyttäville organisaatioille riippumatta ideahakuun osallistumisesta.

Käytettävissä on noin 2,6 miljoonaa euroa rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan kaksi tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Poikkeuksellisesti kehittämishankkeita rahoitetaan jopa 80 prosentin tukiosuudella.

Pirkanmaan liitossa nähdään innovatiiviset hankinnat hyvänä mahdollisuutena lisätä vaikuttavuutta ja tulosten tavanomaista nopeampaa jalkauttamista. Siksi hakijoita rohkaistaan soveltamaan innovatiivista hankintamenettelyä hankkeiden toteutuksessa. 

Ohjelmakauden 2014–2020 toteutus jatkuu vuoteen 2023 asti. Tästä syystä hankkeiden toteutusaika jää useimmissa tapauksissa tavanomaista lyhyemmäksi.

Tutustu tarkempiin tietoihin hausta täällä.


Koronavirusepidemian aiheuttamiin muutoksiin liittyvää ohjeistusta päivitetty 18.12.2020

Koronavuosi on aiheuttanut joitakin muutoksia ja joustoja seurantatietojen keräämiseen, mutta velvoite kerätä tiedot on voimassa.

Hallintoviranomainen on ilmoittanut 27.11.2020, että osallistujatietojen kerääminen ESR -hankkeissa palaa normaalitilanteeseen. Lomakkeet kerätään osallistujilta kasvokkain, allekirjoitettuina. Jos kasvokkain kerääminen ei ole mahdollista, tuensaaja voi kerätä sähköpostitse ESR -hankkeiden osallistujien tietoja vain perustietojen osalta. Henkilötietolomakkeita ei voi lähettää sähköpostitse, eikä henkilötunnusta kerätä sähköpostilla. Tuensaajan on huolehdittava sähköpostitse kerättyjen perustietojen huolellista käsittelystä ja arkistoinnista. Tiedot on säilytettävä tietosuojatulla ja tietoturvallisella tavalla kuten käsittelyohjeessa on määrätty.

 

ESR Henkilötietojen kerääminen hankkeissa koronaepidemian aikana (voimassa 19.3.-26.11.2020)

Hankkeiden tulee käyttää harkintaa kaiken asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä, ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin. Tilaisuuksia voidaan harkinnan mukaan järjestää eri tavoin etäyhteyksien avulla. Osallistujat tulee dokumentoida myös verkkotilaisuuksissa. Lähtökohtaisesti osallistujilta tulee pyytää henkilön perustiedot:

 • Syntymäpäivä (pp.kk.vvvv)
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sukupuoli
 • Katuosoite
 • Postinumero ja postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Henkilötunnusta ei saa pyytää. Tuensaaja kerää perustiedot esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Tietojen kerääminen puhelimitse on ensisijainen tapa ja tiedot on dokumentoitava. Tiedot voi kerätä myös sähköpostitse, mutta on varmistuttava, että henkilötietojen keräämiseen tarkoitettua lomaketta ei saa missään tilanteessa laittaa sähköpostin liitteeksi. Tämä johtuu siitä, että lomakkeessa kysytään arkaluonteisia tietoja, joita ei saa toimittaa sähköpostitse. Tuensaajan on huolehdittava puhelimitse tai sähköpostitse kerättyjen tietojen huolellisesta käsittelystä ja arkistoinnista mm. tarkastuksia varten. Tiedot tulee säilyttää samassa paikassa kuin aloitus-ja lopetusilmoitukset. Osallistujien perustiedot tulee tallentaa ESR Henkilö –palveluun. Jos osallistujat ovat pitkään toimenpiteessä, voi lomakkeet pyytää täyttämään takautuvasti siinä vaiheessa, kun lähiosallistuminen on jälleen mahdollista. Yhden päivän osallistumisista ei kerätä tietoja.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä omaan rahoittajaasi käytäntöjen sopimiseksi.


ESR-haku 15.12.2020 - 18.2.2021

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

Keski-Suomen ELY-keskus voi järjestää tämän hankehaun jälkeen uusia ohjelmakauden 2014-2020 alueellisia ESR-hakuja Länsi-Suomessa toimialueensa maakuntien rahoitustilanteen mukaan. Näistä mahdollisesti toteutettavista hauista ilmoitetaan erikseen www.rakennerahastot.fi -sivustolla.

 

Avoinna olevassa haussa toivotaan erityisesti hankkeita, joilla voidaan vastata koronapandemian (COVID 19) aiheuttamiin haasteisiin ia vaikutuksiin toimintaympäristössä. Lisäksi hakijan kannattaa tutustua aluekohtaisten painotusten yhteydessä ko. alueen selviytymissuunnitelmien sisältöön.

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä. Rahoitettavien hankkeiden toivotaan tukevan myös hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista. Koska kyse on alueellisesta rahoituksesta, hankkeiden on tuettava myös toiminta-alueensa maakuntien maakuntaohjelmiin kirjattuja tavoitteita ja painotuksia.

Lisätietoa hausta löytyy hakuohjeesta.


Selviytymissuunnitelmat ohjaavat EAKR-rahoitusta koronaelvytykseen

EAKR-rahoitushaku on avoinna Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan rahoituskehyksistä. Maakunnan liitot osoittavat tukea toimintaan, jonka kohderyhminä ovat erityisesti yritykset. Tukea voi hakea 15.1.2021 asti.

Hankkeille suunnataan rahoitusta, joka on osa alueiden kehittämisen koronaelvytyspakettia. Maakuntien laatimat selviytymissuunnitelmat ohjaavat rahoituksen käyttöä koronakriisin vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämiseen sekä uuden kasvun luomiseen. 

Tutustu hakuohjeisiin täällä. 

Pirkanmaalla etsitään 7. joulukuuta asti hankeideoita, joita on mahdollista myöhemmin rahoittaa kansallisilla ja EAKR-varoilla. Hankeideat arvioidaan ja niistä annetaan palautetta ideaa ehdottaneille. 

Varsinainen EAKR-haku Pirkanmaan osalta järjestettäneen tammi-helmikuussa. Lue tarkemmat tiedot Pirkanmaan ideahausta täältä.


Näytetään tulokset 1 - 10 / 121
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 13