Satakunnan ESR -projekteihin osallistunut yli 11 000 henkilöä

Satakunnan ELY-keskuksen rahoittamien Euroopan sosiaalirahaston (ESR) projektien vaikuttavuusarviointi julkaistu

Arviointiin sisältyneillä 45:llä ESR-projektilla on ollut merkittävä lisäarvo Satakunnan alueelle ja kehittämiselle. Projekteilla on aikaansaatu positiivisia tuloksia haasteellisessa toimintaympäristössä. Jatkossa on ylläpidettävä rakentavaa, kriittistä ja avointa vuoropuhelua kaikkien kehittämiseen osallistuvien tahojen välillä. Uusissa ESR-hankkeissa on vahvistettava tulosten käyttöönottoa ja kertyneen osaamisen päälle rakentamista.

Satakunnan ELY-keskus on teettänyt ulkoisen arvioinnin ohjelmakauden 2007-2013 Euroopan sosiaalirahaston projekteista. Arviointitoimeksianto kilpailutettiin keväällä 2013 ja arvioinnin tekijäksi valittiin Evapro Consulting Oy Vaasasta. Arviointi kohdistui 45 ESR-rahoitteiseen projektiin, joille on myönnetty rahoitusta runsaat 35 miljoonaa euroa vuosina 2007-2013. Arvioinnin alkaessa 45 projektista oli käynnissä 30 projektia.

Tavoitteena oli arvioida hankkeiden keskeisiä tuloksia ja vaikutuksia sekä tuottaa konkreettisia kehittämisehdotuksia tulevan ohjelmakauden 2014-2020 hanke- ja kehittämistyötä varten.  Arviointi tehtiin ns. monitahoarviointina eli siinä käytettiin monipuolisesti eri arviointimenetelmiä.

Arviointiin sisältyneillä 45:llä ESR-projektilla on ollut merkittävä lisäarvo Satakunnan alueelle ja kehittämiselle. Projekteilla on aikaansaatu  positiivisia tuloksia haasteellisessa toimintaympäristössä. Tavoitellut asiat ovat olleet kohderyhmissä osuvia ja projekteilla on pääsääntöisesti tehty asiakkaiden kannalta oikeita asioita. ESR-projektit ovat erittäin tärkeitä paremman reagoinnin vahvistamiseksi sekä alueen yritys- ja viranomaistoiminnan uudistamiseksi myös uudella ohjelmakaudella.

Satakunnassa projekteilla on mobilisoitu erittäin laaja joukko ihmisiä (yli 11 000) ja he ovat osallistuneet noin 150 000 koulutus- ja henkilötyöpäivään ohjelmakauden aikana. Monipuolisilla koulutuksilla on lisätty yritysten ja yksilöiden osaamista. Projekteilla on luotu uusia yhteistyötapoja osaamisen välittymiseen ja kokemusten jakamiseen. Projektit ovat mahdollistaneet vaikuttavamman yksilöllisen ohjauksen ja työllistämisen kuin mihin muutoin olisi ollut rahaa. Projektien kokemukset ovat selventäneet yritysten kehittämiseen, henkilöasiakkaiden ohjaukseen ja viranomaisyhteistyöhön liittyviä muutospaineita ja kehittämiskapeikkoja.

Arvioinnissa esitettiin kaikkiaan 26 suositusta. Jatkossa on ylläpidettävä rakentavaa, kriittistä ja avointa vuoropuhelua kaikkien kehittämiseen osallistuvien tahojen välillä. Projektitoiminnassa pitäisi soveltaa enemmän elinkaarimallia, jossa projekteista kasvaa sarja yhteiseen strategiseen tavoitteeseen pyrkiviä toimia. Projektisuunnitteluun on osallistettava entistä laajempi joukko kohderyhmien edustajia. Tulosten hyödyntämisessä tarvitaan vahvempaa tuotteistamista ja panostamista kehitettyjen toimintatapojen käyttöönoton helpottamiseen. Toteutuksen aikana projekteja on määrätietoisesti sparrattava hyvien käytäntöjen levittämiseen. Projektien tulee hakea nykyistä vahvempaa vertaistukea ja oppimismahdollisuuksia toisista projekteista.

Uudet projektit kohtaavat entistä haasteellisemman kentän, koska EU-rahoituksen väheneminen ja julkisen sektorin säästöt vähentävät satsauksia kehittämiseen. Tulevaisuus tarvitsee kuitenkin vielä enemmän kasvuhalua ja uudistumiskykyä. Nyt karttuneiden positiivisten kokemusten tulee "läikkyä" uusiin kohteisiin. Alueella tarvitaan edelleen projektien aktivaattoreita, keskustelun herättelijöitä sekä kehittämistoimien edistäjiä.

Linkki raporttiin (ely-keskus.fi)

Lisätietoja antavat:
EU-rahoituspäällikkö Maija Saari                                  Arvioinnin toteuttaja Olli-Pekka Viinamäki
gsm 044 712 4048                                                           gsm 050 554 0789
Tilaaja: Satakunnan ELY-keskus                                   Evapro Consulting Oy
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi                                   etunimi.sukunimi@evapro.fi
 

 

 


Tasa-arvokoulutukset alueilla kevät 2014

Rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 horisontaalisten periaatteiden painopiste kasvaa ja sukupuolten tasa-arvonäkökulma arvioidaan jo hankkeiden hakemusvaiheessa riippumatta siitä, mikä on hankkeen sisältö (sekä ESR- että EAKR-hankkeet). Työ- ja elinkeinoministeriön Valtava-kehittämisohjelma toteuttaa kevään 2014 aikana tasa-arvoon ja sukupuolinäkökulman arvioimiseen hanketoiminnassa liittyvää koulutusta rakennerahasto-ohjelman rahoittajille sekä hanketoimijoille ja niiden taustaorganisaatioille. Lue lisää koulutusten sisällöistä ja ilmoittautumisesta oheisista linkeistä:

 

Tasa-arvokoulutus rakennerahastorahoittajille

Tasa-arvokoulutus hanketoimijoille


Suomen rakennerahasto-ohjelmalla tavoitellaan kestävää kasvua ja työtä

Hallitus hyväksyi 23.1.2014 Suomen rakennerahasto-ohjelman ja kumppanuussopimuksen lähettämisen Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi. Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkaa toukokuussa.

Kasvun ja työllisyyden edistämiseen yhteensä noin 2,6 miljardia euroa

Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus kaudelle 2014–2020 on lähes 1,3 miljardia euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 prosenttia) kanssa julkista rahoitusta on käytössä noin 2,6 miljardia euroa.

Ohjelmalla kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2023

Rakennerahasto-ohjelman avulla tavoitellaan muun muassa 12 700 uuden työpaikan ja 1 200 uuden yrityksen syntymistä vuoteen 2023 mennessä. Uutta liiketoimintaa tavoitellaan 850 yrityksessä, liikevaihdon ja henkilöstön lisäystä 2 350 yrityksessä.  Tavoitteena on, että 5 180 yritystä osallistuu tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin.

250 yrityksen odotetaan tuovan markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin. Lisäksi tavoitellaan 200 yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävää uutta ratkaisua.

Erilaisiin työllisyyttä ja työllistymisvalmiuksia edistäviin hankkeisiin tavoitellaan 306 000 osallistujaa, joista kolmannes on työttömiä.

Ohjelmalle asetetaan seurantakomitea, joka vastaa ohjelman täytäntöönpanon tehokkuudesta ja laadusta. Maakunnissa ohjelman toteutuksesta ja seurannasta sekä niiden yhteensovittamisesta muiden kehittämistoimien kanssa vastaa maakunnan yhteistyöryhmä.

Rakennerahasto-ohjelmalla on viisi toimintalinjaa

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Toimintalinjat ovat:

1.  Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2.  Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3.  Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4.  Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5.  Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

EAKR:n rahoituksesta 25 prosenttia tulee kohdistua vähähiilisen talouden tukemiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa toimia, jotka kohdistuvat uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä uusien energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen.
Kumppanuussopimuksella sovitaan eri rahastojen yhteistä tavoitteista

Samalla hyväksyttiin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kumppanuussopimus. Näitä ERI-rahastoja ovat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Kumppanuussopimuksessa määritellään, miten ERI-rahastoilla edistetään Eurooppa 2020 -strategian älykään, kestävän ja osallistavan kasvun päämääriä ja tavoitteita. Lisäksi siinä kuvataan järjestelyt, joilla edistetään rahastojen yhteistyötä, koordinoidaan rahastoja muiden asiaan kuuluvien unionin politiikkojen ja välineiden kanssa ja rahastojen yhteistyötoimien painopistealueet.

Suomen rakennerahasto-ohjelma ja kumppanuussopimus 2014–2020 löytyy TEM:n verkkosivulta osoitteesta www.tem.fi/ohjelma2014

Lisätietoja:
aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, TEM, puh. 029 50 64935
ylitarkastaja Johanna Osenius, TEM, puh. 029 506 4937


Etelä- ja Länsi-Suomen toimijatapaaminen 16.-17.1. - seuraa webcasting-lähetystä verkossa

Mikä on mahdollista ohjelmakaudella 2014-2020?
Miten syntyy hyvä kehittämisprosessi kärkiteemaan?
Mitä voimme oppia toisiltamme?
Millaisia hankkeita pitäisi synnyttää? Ketkä ovat tekijät?
Miten luodaan alueesta resurssimagneetti?
Miten mahdollistetaan hankkeiden vaikuttavuus ja tulokset?

Uusi rakennerahastokausi saa Etelä- ja Länsi-Suomessa yhteisen alun, kun keskeiset kehittäjät, toimijat ja rahoittajat kokoontuvat yhteen Tampere-talolle 16.-17. tammikuuta 2014. Kehittämisen ajatuksia ja hankeaihioita puidaan ja kehitetään osallistavassa seminaarissa.

Tilaisuuden kärkiteemat ovat nuorisotakuu, vähähiilisyys ja innovaatiosta liiketoimintaan. Tavoitteena on terävöittää tulevia painotuksia EU-ohjelmatyössä ja saada raamit kehittämistyölle.

Voit seurata ELSA-toimijatapaamista suorana webcasting-lähetyksenä. Lähetys tilaisuudesta alkaa 16. tammikuuta klo 13.00.

Katso lähetystä


Löydät nyt meidät myös Facebookista

https://www.facebook.com/rakennerahastot

Rakennerahastot.fi on palveluportaali EU:n aluekehitys- ja sosiaalirahastojen rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja EU-rahoituksesta kiinnostuneille. Ohjelmakauden 2014 - 2020 valmisteluun liittyvä aineisto löytyy laajasti työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilta.


Näytetään tulokset 121 - 125 / 125
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 13