Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa 7.5. päättyväksi ilmoitetun EAKR-haun päättymisaikaa 10.5.2021 asti

Syynä on tietojärjestelmän ruuhkautumisen aiheuttamat viiveet hakijan toimintojen käytössä.

Keski-Pohjanmaalla on haettavana 1,493 miljoonan euron edestä Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) REACT-EU-rahoitusvälineen kautta. Kyseisellä rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa ja luodaan samalla pohjaa talouden elpymiselle. Hankkeiden rahoitus on osa Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn viimeistään 10.5.2021.

Avoinna olevat toimintalinjat:

 • Toimintalinja 8 – erityistavoite 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. Jaettavissa oleva valtuus on 1,493 miljoonaa euroa.

Hankkeelle myönnettävä tuki on korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointihankkeiden tuki on korkeintaan 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Kaikkien hankkeiden tulee olla Keski-Pohjanmaan alueellisessa koronaselviytymissuunnitelmassa määriteltyjen painopisteiden mukaisia.

REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy sitä koskevan ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

 

KESKI-POHJANMAAN LIITON EAKR-HAUSSA OVAT AUKI SEURAAVAT HAKUTEEMAT:

1. TOIMINTALINJA 8 - REACT-EU - TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN ERITYISESTI DIGITALISAATION EDISTÄMISEN JA YHTEISKUNNAN HIILINEUTRAALISUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMISEN NÄKÖKULMASTA

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

 • vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta (ml. saavutettavat ja helppokäyttöiset palvelut ja digitaaliset laitteet)
 • edistetään teollista digitalisaatiota
 • edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa
 • kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi kehittämisen työkaluna sekä uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisessa
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa
 • tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä
 • tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia myös kansainvälistä yhteistyötä vahvistamalla

 

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sähköisesti EURA2014 -järjestelmän kautta.

Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset Suomi.fi -tunnukset. EURA 2014 -järjestelmän hakijan palveluita käyttävien organisaatioiden on myönnettävä valtuudet Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Lisätietoa suomi.fi-valtuuksista löytyy sivulta https://www.suomi.fi/valtuudet. Hakijoita suositellaan hankkimaan valtuudet hyvissä ajoin ennen haun päättymistä.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 10.5.2021. Hakemukset otetaan käsittelyyn Keski-Pohjanmaan liitossa hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli toimijat jättävät hakemuksia avoinna olevien hakuaikojen ulkopuolella, otetaan ne käsittelyyn vasta seuraavan avattavan haun yhteydessä. Mikäli valtuutta ei ole enää jaettavaksi, hakuaikojen ulkopuolella jätetyt hakemukset hylätään.

 

Haussa käytettävät valintakriteerit

Hakemusten tulee olla Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman ja sen REACT-EU:ta koskevan ohjelmanmuutoksen mukaisia. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteita.

Hakemusten tulee olla Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman, hakuteemojen ja erityistavoitteiden mukaisia tullakseen rahoitetuiksi. Hankkeiden tulee olla Keski-Pohjanmaan alueellisessa koronaselviytymissuunnitelmassa määriteltyjen painopisteiden mukaisia.

Keski-Pohjanmaan liitto ei voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Kehittämishankkeiden tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä.

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden pohjalta. REACT-EU-rahoituksen erityistavoitekohtaiset valintaperusteet löytyvät tämän ilmoituksen lopusta. Kustakin erityistavoitteen mukaisesta kohdasta on mahdollista saada 1-5 pistettä (1= valintaperuste toteutuu heikosti tai ei lainkaan, 5= valintaperuste toteutuu erinomaisesti).

Hankkeiden on saatava vähintään 33 % hanketta koskevan erityistavoitteen enimmäispistemäärästä tullakseen hyväksytyksi. Kaikki haun erityiset valintaperusteet arvioidaan samalla painotuksella.

Hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Miten erityinen valintaperuste on huomioitu hankehakemuksella, eli onko valintaperusteen toteuttamiseksi/tukemiseksi maakunnassa suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä ja asetettu valintaperustetta tukevia tavoitteita.
 • Syntyykö hankkeen toiminnan seurauksena erityistavoitteen mukaisia ja erityistä valintaperustetta tukevia tulos- ja tuotosindikaattoreita.
 • Millaisia valintaperustetta tukevia, maakuntaa kehittäviä vaikutuksia hankkeella arvioidaan olevan maakunnassa.

 

Mikäli hankkeet saavat arvioinnissa saman pistemäärän, hankkeet priorisoidaan ensisijaisesti sen mukaan, kuinka hyvin niiden arvioidaan tukevan koronaselviytymissuunnitelman painopisteitä ja toissijaisesti hankkeessa syntyvien tuotos- ja tulosindikaattorien mukaan.

Linkki: Yleiset ja erityiset valintaperusteet 

 

Käytettävät kustannusmallit

EAKR-hankkeissa käytetään pääasiassa flat rate 24 % -kustannusmallia. Muita kustannusmalleja (flat rate 15 %, Lump sum, tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset) käytetään vain perustellusta syystä.

 

Lisätietoa hausta antavat

kehittämispäällikkö Teemu Räihä, p. 040 138 9058
kehittämissuunnittelija Teija Tuunila, p. 040 861 0063
ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

(etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi)

 

Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta on löydettävissä sekä Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta, että rakennerahastot.fi -sivustolta.

www.keski-pohjanmaa.fi
www.rakennerahastot.fi

 

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Yritystukien myöntäjänä Keski-Pohjanmaalla toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (Aluehallinnon asiointipalvelu > Palvelut > Yritysrahoitus >Yrityksen kehittämisavustus). Suora sähköinen linkki asiointipalveluun https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

REACT-EU-hankkeiden rahoituskelpoisuutta arvioidaan seuraavien kriteerien (erityistavoitteen 12.2 erityisvalintaperusteiden) kautta.

 • Hanke edistää digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta.
 • Hanke tukee elinkaariajatteluun, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa.
 • Hanke tukee yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä kumppanuudessa.
 • Hanke kehittää julkisten hankintojen hyödyntämistä kehittämisen työkaluna.
 • Hanke tukee kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä.
 • Hanke edistää terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia ml. kansainvälinen yhteistyö.
 • Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa.
 • Hanke edistää pk-yritysten yhteistyötä ja verkottumista.
 • Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita.
 • Hanke on do no significant harm –periaatteen mukainen ja tukee Suomen hiilineutraalius 2035-tavoitteen toteumista.
 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa.
 • Hanke tukee yhdenvertaisuutta.
 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.
 • Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa.

Lapin liiton REACT-EU rahoitushaku (EAKR) käynnissä

REACT-EU on käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan tulevaa lisärahoitusta, jolla  tuetaan elinkeinojen toipumista koronapandemian vaikutuksista. REACT-EU lisärahoitusta kohdentuu EAKR- ja ESR-toimenpiteisiin Lapissa yhteensä 18,6 milj. €.

REACT-EU:n EAKR-toimenpiteissä painottuvat pk-yritystoiminnan vahvistaminen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen  ja vihreän talouden näkökulmasta.  REACT-EU:n sisältöihin voit tutustua täältä: REACT-EU Ohjelmanmuutos. REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan nopeasti vaikuttavia ja elvyttäviä toimenpiteitä koronakriisistä selviämiseksi. Rahoitettavissa hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat levitettävissä ja hyödynnettävissä pidemmällä aikavälillä.

Rahoitus kohdennetaan Lapin korona-selviytymissuunnitelman mukaisiin toimiin, johon pääset tutustumaan täältä: Toimeenpanosuunnitelma-2021-2022.pdf. Keskeisenä tavoitteena suunnitelmassa on uudistaa toimialoja entistä kestävämpään suuntaan sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti vihreän siirtymän sekä voimistuvan digitalisaation tuote- ja palveluinnovaatioista. Rahoitusta ohjaa lisäksi Lapin älykkään erikoistumisen strategia.

Rahoituksen hakeminen Lapin liitolta

Lapin liiton REACT-EU -rahoitushaku avautuu 5.3.2021 ja päättyy 19.4.2021. Toteutusaika hankkeille on enintään vuoden 2023 kesäkuun loppuun.

Haettavana on EAKR:n toimintalinja 8:n mukaiset toimenpiteet:

 • Erityistavoite 12.1: Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
 • Erityistavoite 12.2: Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti www.eura2014.fi

Lapin liitto voi myöntää tukea:

 1. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään 50 % kehittämishankkeen kustannusten määrästä.
 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin, ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. 

Kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 90 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämishankkeeseen sisältyvässä investoinnissa sekä OKM:n toimialan investoinneissa tuki on enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja rahoituksen hakemisesta Lapin liitosta saat täältä: https://www.lapinliitto.fi/rahoitus/eakr/ohjeita-rahoituksen-hakemiseen/

ESR-tukea on haettavissa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

 

REACT-EU hakuinfo 18.3. klo 13-15

Lapin liitto järjestää Teams-yhteydellä REACT-EU rahoitusta koskevan hakuinfon 18.3. klo 13-15. Ilmoittaudu infotilaisuuteen osoitteeseen marika.ikalainen@lapinliitto.fi

 

REACT-EU -lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon  ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. REACT-EU -hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Alueiden omaehtoisen kehittämisen AKKE-rahoitusta on haettavissa korona-selviytymissuunnitelman mukaisiin toimiin sekä Lappi-sopimuksen toteuttamiseen omaehtoiseen kehittämiseen määrärahaa. Lisätietoja AKKE-rahoituksesta saat täältä: https://www.lapinliitto.fi/rahoitus/maakuntien-omaehtoisen-kehittamisen-rahoitus-akke/ohjeita-rahoituksen-hakemiseen/

 

Lisätietoja:

 

Anne Kenttäkumpu

Aluekehitysasiantuntija

p. 040 544 5554

 

Samu Rötkönen

Aluekehitysasiantuntija

p. 040 711 8398

 

Olli Pohjonen

Aluekehitysasiantuntija

p. 040 526 5104

 


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa REACT-EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja EAKR-ympäristöpainotteisia hankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmaan on tullut lisäyksenä REACT-EU-rahoitukseen perustuvat uudet toimintalinjat ja erityistavoitteet.

REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan nopeasti vaikuttavia ja elvyttäviä toimenpiteitä koronakriisistä selviämiseksi sekä pohjan luomiseksi talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.

Haku alkaa: 5.3.2021
Päättyy: 19.4.2021 (ESR- ja ympäristöpainotteiset EAKR-kehittämishankkeet)

Hakuilmoitus »


Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä

Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä

Suomi saa lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen Euroopan komission toukokuussa 2020 antamien maakohtaisten suositusten mukaisesti. Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

ELY-keskus avaa Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haun 26.2.2021-31.5.2021

ELY-keskus avaa rahoitushaun pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
 • kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
 • kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa
 • kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä.

Hankkeiden tukitasot

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 % - 35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

ELY-keskus avaa Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (EAKR) haun 26.2.2021-31.5.2021

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Pandemia mahdollistaa monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarvioinnin ja koronakriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamisen ja pysyvämmän hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa. Rahoitusta suunnataan erityisesti TKI-toimintaa mahdollistaviin ja tukeviin hankkeisiin. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on se, että pk-yritykset voivat hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia laajasti. ELY-keskus voi rahoittaa hanketta toimintaympäristön kehittämisavustuksella, kun hankkeessa toteutetaan alla mainittuja sisältöjä.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään teolliseen digitalisaatioon, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöisiä ratkaisuja, käytänteitä, toimintamalleja ja testialustoja
 • kehitetään yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden osaamista ja testialustoja erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää osaamista, liiketoimintaa ja testialustoja.

Hankkeiden tukitasot

Yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeessa tukitaso voi olla enintään 80 % ja investointien osalta 45 %.

Hakemusten toimitustapa

Käytössä on sähköinen haku. Toimintaympäristö kehittämisavustuksen sähköinen hakemuslomake aukeaa 8.3.2021 aluehallinnon asiointipalvelussa.

Toimitusosoite

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.5.2021 sähköiseen järjestelmään aluehallinnon asiointipalvelussa, osoitteessa:  Palvelut – Aluehallinnon asiointipalvelu: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Lisätiedot

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä yritysasiantuntijoihimme ja tutustua toteutettuun hanketoimintaan.

Hanketoiminta rakennerahastotietopalvelun verkosivulla (EAKR- ja ESR-hankkeet ohjelmakaudella 2014–2020)

Asiantuntijoiden yhteystiedot ely-keskus.fi:n asiantuntijahaussa

ELY-keskusten nettisivut ja rahoitusstrategiat

Yrityksen kehittämisavustus (ely-keskus.fi)

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (ely-keskus.fi)

Rahoituslinjaukset (ely-keskus.fi)

REACT-EU lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmamuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvion ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

 


REACT-EU EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitossa

REACT-EU rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoitusta varten Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmaan on lisätty kaksi uutta toimintalinjaa, toimintalinjat 8 (REACT-EU EAKR) ja 9 (REACT-EU ESR).

Pohjanmaan liitto rahoittaa tällä hakukierroksella ainoastaan REACT-EU ohjelmanmuutoksen EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteiden 12.1 ja 12.2 mukaisia hankkeita, jotka tukevat Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelman toteuttamista maakunnassa.

REACT-EU EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteet:

ET 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

ET 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

 

Hakukierroksella painotetaan seuraavia teemoja:

 • Yritysten liiketoimintaa ja kasvua tukevat kehittämishankkeet ja toimintaympäristöt (yrityskohtaiset hankkeet rahoittaa ELY-keskus)
 • Yritysten liiketoiminnan elpymiseen vaikuttavat nopeavaikutteiset hankkeet (yrityskohtaiset hankkeet rahoittaa ELY-keskus)
 • Vihreää siirtymistä tukevia ja Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan mukaiset toimet erityisesti seuraavissa teemoissa:
  • Älykäs bio- ja kiertotalous toimii ilmastotyön perustana
  • Energiantuotanto ja käyttö on kestävää, tehokasta ja vähäpäästöistä
  • Yhteistyö ja sektorirajat ylittävät toimintamallit luovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia
  • Digitalisaation edistäminen

Hakukierros on avoinna ajalla 5.3.-19.4.2021. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki (EAKR- ja valtion rahoitus) on korkeintaan 80 prosenttia kokonaiskustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan investointihankkeiden osalta tukirahoituksen osuus on korkeintaan 70%. Hankkeen on päätyttävä 30.6.2023 mennessä.

REACT-EU lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei rahoita yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämistä.

EAKR-hakemukset on jätettävä viranomaiselle viimeistään 19.4.2021 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan tai muu vastaava selvitys päähakijan ja osatoteuttajien arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen, kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut 

Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. REACT-EU:n osalta erityistavoitekohtaiset valintaperusteet on mainittu ohjelmamuutoksen yhteydessä (REACT-EU ohjelmamuutos 25.2.2021). Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita.

Viranomaisen suorittama hankkeiden arviointityö kestää noin kaksi kuukautta. Viralliset rahoituspäätökset pyrimme tekemään 19.4.2021 päättyvän hakukierroksen hankkeista kesä-elokuun 2021 aikana.
 

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Kehitysjohtaja Tiina Rajala, puhelin 040 685 4033

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951

Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851

Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035

Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

 

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)


WaterPro-hanke edistää kestäviä ratkaisuja jätevesien käsittelyyn

WaterPro-hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja teollisuuden jätemateriaalien ja sivutuotteiden hyödyntämiseen. Lisäksi etsitään toimivia ratkaisuja arvokkaiden aineiden, kuten metallien ja ravinteiden, talteenottoon ja kierrätykseen.

 

Tarve jätevesien ja prosessivesien puhdistamiseen kustannustehokkailla, uudelleenkäytettävillä materiaaleilla kasvaa. WaterPro-hankkeessa kehitetään kiertotalouden ratkaisuja yhteistyössä usean teollisuusyrityksen kanssa. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa arvoaineiden talteenotosta jätevesistä, eri teknologioiden yhteensopivuudesta, jätemateriaalien hyödyntämisestä jätevesien puhdistuksessa ja kestävien prosessien suunnittelusta.

Ylimaakunnallisessa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen koordinoimassa hankkeessa on kehitetty menetelmää esimerkiksi teollisuudessa syntyneen kuonan jalostamiseksi vedenpuhdistusmateriaaliksi, jolla voidaan   jätevedestä ottaa talteen arvometalleja. Hankkeen muina toteuttajina ovat Oulun   yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikkö   ja Kerttu Saalasti instituutti sekä Kajaanin  ammattikorkeakoulu. Lupaavimpien  vedenkäsittelyratkaisujen toimivuutta testataan vuoden 2021 aikana siirrettävällä pilotointilaitteistolla, joka voidaan vedenpuhdistuskokeiden ajaksi sijoittaa teollisuusalueelle   todelliseen ympäristöön. Hankkeesta kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä suoraan hankkeen yhteyshenkilöihin.

 

 

Kuva: Janne Pesonen

 

Lisätietoa: https://www.chydenius.fi/fi/soveltava-kemia/tutkimus/waterpro/waterpro

 

Kehittämishankkeen kokonaiskustannukset ovat 890 034 €, josta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävän tuen osuus on 70 %. Lisäksi hankkeeseen liittyy erillinen 68 700 € investointiosio. Hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Pohjanmaan liitto.

 


Ajankohtaista Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyössä

 

Vuoden 2020 aikana ELMO-yhteistyöryhmä on koonnut kuusi klusteriseminaaria sekä työpajaa, joissa on käsitelty klusterin kehittämisen teemoja laajasti. Yhdessä kansainvälisiä kumppanuuksia sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevien webinaarien kanssa on järjestetty parisenkymmentä tilaisuutta joissa osallistujia on ollut noin 1000. 

Yksi ELMO-yhteistyön tavoitteista on mahdollistaa sidosryhmiemme osallistuminen kansainvälisiin kumppanuuksiin sekä hankkeisiin. Yksi tärkeä kansainvälisen yhteistyön foorumi on Vanguard-verkosto, jonka varsinaiseksi jäseneksi Itä- ja Pohjois-Suomi liittyi vastikään. Voit lukea Vanguardista lisää TÄÄLTÄ. Uusia kansainvälisen verkostotyön mahdollisuuksia IP-alueelle tuovat myös uudet älykkään erikoistumisen temaattiset kumppanuudet, jotka Euroopan komissio hyväksyi tänä syksynä. Voit lukea Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun yliopiston aloitteesta perustetusta Langaton ICT kumppanuudesta TÄÄLTÄ. 

 

Lisätietoja ELMO-yhteistyöstä: https://elmoenf.eu/fi/

 


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ESR -rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Hakemuksia otetaan vastaan ESR:n toimintalinjoille 3 ja 5 erityistavoitteisiin 6.1, 7.1, 8.1 ja 10.1.  Lisäksi  Kainuussa hakemuksia otetaan vastaan myös toimintalinjalla 4 erityistavoitteissa  9.1 ja 9.2.

Hakuilmoitus »


Itä- ja Pohjois-Suomen tutkimus- ja kehittämispalvelut koottu yhteen yritysten kasvun tukemiseksi

ELMO-yhteistyöryhmä on koonnut tietoa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluista ELMO-verkkosivustolle. Sivustolla kuvataan yli 40 palveluntarjoajaa eli ns. innovaatioalustaa. Sivuston tarkoituksena on välittää tietoa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluista sekä toisille palveluntarjoajille että yrityksille yli maakuntarajojen.

Pyrimme siihen, että alustojen palvelut olisivat helpommin yritysten löydettävissä. Uskomme, että sivuston avulla myös palveluntarjoajat löytävät toisensa ja voivat hyötyä keskinäisestä vuorovaikutuksesta, kertoo Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyöverkoston vetäjä Ilari Havukainen.

Verkkosivustolle kootut innovaatioalustat ovat yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä tukevia palveluja, jotka tarjoavat ympäristön muun muassa erilaisten kokeilujen ja testien läpiviemiseksi sekä prototyyppien kehittämiseksi. Mukana on esimerkiksi laboratorioita, oppimisympäristöjä, studioita, simulaatioympäristöjä, asiantuntijapalveluita ja näiden yhdistelmiä. Useimmat alustat sijaitsevat fyysisesti oppilaitoksissa tai tutkimuslaitoksissa.

Sivustolla julkaistut palvelut valittiin Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian perusteella. Vuonna 2019 julkaistu strategia keskittyy tukemaan Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisiä osaamisaloja.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueella on rahoitettu systemaattisesti innovaatioalustojen rakentamista yli kymmenen vuoden ajan. Lähtökohtana on ollut uuden yritystoiminnan luominen sekä pk-yritysten tukeminen uusien tai paranneltujen tuotteiden, prosessien ja palveluiden tuottamisessa.

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisiä keinoja globaalissa kilpailussa menestymiseen ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ovat alueellisten innovaatioalustojen verkottuminen sekä alustojen tunnettuuden lisääminen. Innovaatioalustat mahdollistavat myös uudenlaisten innovaatiokumppanuuksien ja -yhteyksien kehittymisen esimerkiksi julkisten ja yksityisten toimijoiden välille. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyön tavoitteena on jatkossa levittää tietoa innovaatioalustoista myös Suomen ulkopuolelle uusien EU-kumppaneiden löytämiseksi.

 

Teksti on julkaistu alunperin https://elmoenf.eu/fi/ita-ja-pohjois-suomen-tutkimus-ja-kehittamispalvelut-koottu-yhteen-yritysten-kasvun-tukemiseksi/


EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitossa Korona -toimenpidesuunnitelman mukaisiin rakennerahastohankkeisiin

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 (Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020). Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia toimenpiteitä, jotka kohdentuvat Korona –toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen maakunnassa.

EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 "PK-yritystoiminnan kilpailukyky" ja 2 "Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen". Lisäksi hakemusten edellytetään toteuttavan Korona –toimenpidesuunnitelman mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Hakukierroksella myönnetään tukea yhteensä enintään 2.100.000 euroa. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki (EAKR- ja valtion rahoitus) on pääsääntöisesti enintään 400.000 euroa, kuitenkin korkeintaan 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Hankkeen on päätyttävä 31.12.2022 mennessä.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei rahoita yritysten liiketoiminnan kehittämistä.

EAKR-hakemukset on jätettävä viranomaiselle viimeistään 29.1.2021 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan tai muu vastaava selvitys päähakijan ja osatoteuttajien arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut (Ohje EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäjälle). Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Suomi.fi valtuuspalvelu tulee voimaan vaiheittain. Ensivaiheessa valtuuspalvelu koskee organisaatioita, jotka kuuluvat kaupparekisteriin. Jos organisaationne ei kuulu kaupparekisteriin, valtuuksien ylläpito jatkuu entiseen tapaan Katso -järjestelmän alaisuudessa. Tunnistautumistavan muutos koskee kuitenkin kaikkia hakijoita riippumatta siitä, onko hakijaorganisaatio Suomi.fi valtuuspalvelun alaisuudessa vai ei.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Katso valintaperusteet täältä: /documents/12248/0/Valintaperusteet+rr-hankkeet/174dab31-1ad6-42bd-a681-92a6346b5be2

Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin sekä vähähiilisen talouden edistäminen. Lisäksi tämän kohdennetun hakukierroksen osalta edellytämme hankkeiden toteuttavan Korona –toimenpidesuunnitelmaa.

Viralliset rahoituspäätökset pyrimme tekemään maaliskuun 2021 aikana.

 

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta:  www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Kehitysjohtaja Tiina Rajala, puhelin 040 685 4033

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951

Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851

Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035

Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

 

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)


Näytetään tulokset 1 - 10 / 96
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 10