ESR-hankkeiden hakuinfo 3.6.2019

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

ESR:n hankehakua koskeva infotilaisuus pidetään 3.6.2019 klo 12 alkaen ELY-keskuksessa.

Infotilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen »


Moderni tekniikka ja menneisyys kohtaavat Rokualla

Rokua UNESCO Global Geopark on Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa kohde UNESCOn ainutlaatuisten geologisten alueiden IGGP ohjelmassa. Rokua Geoparkille on sen perustajatahoilta (Muhos, Utajärvi ja Vaala, Metsähallitus, Rokua Säätiö) annettu tehtävä kehittää Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden luontoon ja kulttuuriin pohjautuvaa matkailua sekä lisätä paikallisten asukkaiden tietämystä ainutlaatuisen arvokkaasta kotiseudustaan.

Rokua Geopark on toteuttanut tehtävää laajalla alueen yritysten ja koulujen kanssa tehdyllä yhteistyöllä. Viimeisimpänä suurena ponnistuksena on ollut alueen matkailutuotteiden kehittäminen ja markkinointi kansainvälisiä asiakkaita ajatellen. Tätä työtä on tehty EAKR-rahoitteisen Attractive Oulu Region (AOR) 2018 -hankkeessa. Alueella on havaittu, että erityisesti opetusmatkailussa on suuren kasvun mahdollisuus Rokua Geopark alueella. Opetusmatkailun tueksi toteutetaan alueesta aivan uudenlainen näyttely ja virtuaaliympäristö, jotka ovat riittävän tasokkaita ja houkuttavia matkailukohteiden kansainvälisessä kovassa kilpailussa.

Rokua UNESCO Global Geopark ja Kajaanin Ammattikorkeakoulun Peliala toteuttavat yhteistyössä Rokua Geopark alueen syntyä, muodostumista ja luonnon- ja kulttuurinarvoja havainnollistavan kokonaisuuden. Toteutus yhdistää uutta tekniikkaa ja perinteistä näyttelytekniikkaa. Pääosassa toteutuksessa on KAMK:n pelialan hankkeessa toteuttama digitaalinen aikaan sidottu malli luonnon- ja kulttuurin muodostumisesta. Malli toteutetaan Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson alueelta. Mallia hyödynnetään matkailijoiden mobiililaitteissa sekä Opastuskeskus Supan uudistettavassa näyttelyssä.Hankkeessa toteutettavat virtuaaliympäristöt ovat matkailijoiden hyödynnettävissä omien mobiililaitteiden avulla ja Opastuskeskus Supan uudistettavan näyttelyn kautta.

Mobiililaitteilla avautuvissa virtuaaliympäristöissä matkailija pääsee kokemaan Rokua Geoparkin keskeisten käyntikohteiden historian kiehtovalla ja havainnollistavalla tavalla, mikä auttaa ymmärtämään myös laajemmin ympäristön muutosta ajassa sekä sitä, kuinka luonnon prosessit ja ympäristön muutos vaikuttavat myös ihmiselämän mahdollisuuksiin ja kulttuurin kehittymiseen maapallolla. Nämä ovat keskeisiä teemoja kansainvälisessä opetus- ja luontomatkailussa, ja niiden saatavuuden mahdollistaminen Rokua Geopark alueen matkailutarjonnassa vahvistaa alueen kiinnostavuutta ja vetovoimaa kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa. Mallin antamaa tietoutta ja elämyksiä tuetaan perinteisimmillä näyttelytekniikoilla ja näytteillä.

Hankkeen yhteyshenkilö: Vesa Krökki p. 050 550 8513. Hankkeen virallinen nimi: Rokua Geopark aikamatka, hankkeen kokonaisbudjetti: 356 972€ josta EAKR tukea 249 880€. Hankkeen toteuttajana ovat Humanpolis Oy ja Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy.


Tiikerinloikka Digitalisaatioon

Digitalisaatio – tunteita ja ajatuksia herättävä, globaalisti yhteiskuntia syleilevä ilmiö. Maailma digitalisoituu vauhdilla, jossa asiat, esineet ja palvelut sähköistyvät. Digitalisaatio ei ole pelkästään uusinta teknologiaa ja viimeisimpiä ohjelmistoja, vaan käsitteenä se ravistelee laajemmin. Nopeasti muuttuva ja kehittyvä aikakausi haastaa toimintakulttuuria ja tapaa toimia. Yritysten näkökulmasta digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia, mutta herättää myös kysymyksiä. Millainen on tässä ajassa ja tulevaisuudessa menestyvä yritys?

Kajaanin ammattikorkeakoulu on polkaissut käyntiin Yritysten Digimentori Kainuu -esiselvityshankkeen, jossa kartoitetaan kainuulaisiin kärkialoihin kuuluvien pk-yritysten digitalisaation tasoa ja valmiuksia. Yritysten digimentori, hankkeen projektipäällikkö Esa Niiranen näkee digitaalisen osaamisen yhtenä kriittisenä tekijänä yrityksen menestymisessä markkinoilla.

"Yritysmaailma muuttuu väistämättä digitalisaation myötä. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että kaikki yritykset olisivat vielä tarttuneet näihin mahdollisuuksiin"

Yritysten digimentori –hankkeessa on jalkauduttu selvittämään kainuulaisten yritysten tarpeita.

"Osalla yrityksistä digivalmiudet ovat hyvällä mallilla. Voidaan puhua diginatiiveista yrityksistä, jotka ovat jo edelläkävijöitä suomalaisessa yrityskentässä ja koko liiketoiminta perustuu digitaalisuuteen. Joissakin yrityksissä osa toiminnoista on digitalisoitu ja joissakin vasta havahduttu muutostarpeeseen, jotta liiketoiminta säilyisi kilpailukykyisenä"

Digimentori, hankkeen projektipäällikkö Esa Niiranen

Digimentorin tehtävä onkin jakaa asiantuntemustaan ja olla yhdistävänä tekijänä tarpeiden ja tarjonnan kartoituksessa sekä havaita digitalisoinnin pullonkaulat yrityksen liiketoiminnassa. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen saavutettavuutta nettikaupan kautta tai uusien markkinointikanavien haltuun ottamista. Digitaalisuuden hyötyä on myös kansainvälinen ulottuvuus maailman markkinoille pienten kotimarkkinoiden sijaan.

Hankkeessa pureudutaan myös harvaan asutun alueen haasteisiin ja siihen, miten palvelut saataisiin kaikkien ulottuville. Asiakaslähtöisten tarpeiden tunnistaminen nouseekin erityisen tärkeäksi. Digitaalisilla ratkaisuilla pyritään osaltaan luomaan hyvinvoivaa ja elinvoimaista Kainuuta.

Uusia liiketoimia voi syntyä, mutta tärkeää on myös se, että perinteisetkin toimijat pääsevät menestymään. Digitalisaation hyödyt tulisikin saada valjastettua yrityksen liiketoiminnan hyödyksi – paremmaksi tuottavuudeksi, asiakaslähtöisiksi innovaatioiksi, uusiksi työpaikoiksi ja talouskasvuksi.

Digitalisaatio mahdollistaa sen, että asioita voi ajatella ja tehdä kokonaan uudella tavalla. Digimentori Niirasen mukaan keskeinen tekijä on yritysten motivaatio lähteä kehittämään omaa toimintaansa. Myös ennakkoluulottomasta asenteesta uusia asioita kohtaan on hyötyä. Tiikerinloikan sijaan muutokseen voi lähteä pienemmilläkin askelilla.

Digimentori neuvoo yrityksiä eteenpäin asiantuntijaorganisaatioihin. Lisäksi hän järjestää tapahtumia, joissa yritykset pääsevät verkostoitumaan keskenään ja jakamaan ajatuksiaan digitalisaation haasteista ja mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Digitaalisuuteen liittyvissä kehittämishankkeissa kannattaakin selvittää, voisiko hankkeeseen hakea avustusta. Avustuksen turvin voi käynnistää myös sellaisia kokonaisuuksia, joihin omat rahkeet eivät riittäisi.

Yritysten Digimentori Kainuu on Kajaanin ammattikorkeakoulun esiselvityshanke yritysten digitalisaatiosta Kainuun alueen yrityksille. Esiselvityksen perusteella tehdään alueellisia toimenpiteitä muun muassa alueen yritysten yhteistyöhön liittyen, eri aluetoimijoiden kanssa. ELY-keskus on myöntänyt hankkeeseen EAKR-osarahoitteista yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta 90 190 euroa. Hanke kestää 30.9.2019 asti.

Digimentori tutustuu aluetoimijoiden tarjontaan palveluista koulutukseen, laitteisiin, web-kaupankäyntiin ja näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Digimentori suosittelee yrityskohtaisesti toimenpiteitä digitalisaation hyödyntämiseen ja miettii yhdessä yritysten kanssa uusia yritysryhmähankkeita ja kehittämishankkeita. Hankkeen lopputuloksena syntyy jatkokehittämishankkeita, joihin voidaan hakea esimerkiksi EAKR-, Business Finland- tai Maaseuturahastorahoitusta.

 

 


Euroopan sosiaalirahaston kehittämistoiminta vaikuttaa merkittävästi Pohjois-Suomessa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt vuoden 2018 aikana yhteensä 41,7 milj. € Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta eri organisaatioiden toteuttamille kehittämishankkeille. Rahoituksesta 14,3 milj.€ kohdentuu Pohjois-Pohjanmaalle, 6 milj.€ Lappiin ja 3,7 milj.€ Kainuuseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisia ESR -hankkeita on rahoitettu yhteensä 17,7 milj. eurolla. Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamissa hankkeissa kehitetään monipuolisesti osaamista, parannetaan työllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. Myös organisaatioiden kilpailukyvyn, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan kehittää Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Lue lisää »


ELY-keskus rahoitti yritysten kehittämishankkeita noin 29 miljoonalla eurolla vuonna 2018

Pohjois-Suomessa kasvun kärkenä teollisuus ja matkailu.

Myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa. Rahoituksella mahdollistetaan noin 90 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus sekä myötävaikutetaan suoraan arviolta 750 uuden työpaikan ja 13 uuden yrityksen syntymiseen. Hankkeiden vaikutuksella arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa noin 223 miljoonaa euroa, josta viennin kautta odotetaan tulevan noin 98 miljoonaa euroa.

Lue lisää »


Hyviä hankkeita Pohjois-Pohjanmaalta

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on tehty vuoden 2018 aikana esitesarjaa rahoitetuista ja vaikuttavista EAKR-hankkeista.

Tähän mennessä sarjassa on julkaistu neljä hanke-esittelyä, joihin voit tutustua täältä.

 • Auto2020 - Nykytekniikan oppimisympäristön rakentaminen
 • Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo-matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen
 • InnoHiili- Innovatiiviset vähähiiliset palvelut
 • Venture Now

Pohjois-Suomen EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun sidosryhmätilaisuus

EU:n rakennerahasto-ohjelmien kansallinen valmistelu vuosille 2021-2027 on käynnistynyt. Pohjois-Suomen maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa kutsuvat teidät Pohjois-Suomen yhteiseen alueellisen valmistelun käynnistystilaisuuteen 4.2.2019 klo: 10-15 Ouluun.

Tilaisuus on kaikille avoin sekä voitte välittää viestiä eteenpäin omille sidosryhmillenne. Erityisenä kohderyhmänä ovat kuitenkin maakuntien rakennerahastoja (EAKR ja ESR) hyödyntävät organisaatiot, hankkeiden kohderyhmät, sekä maakuntien päättäjät ja rakennerahastotehtävissä työskentelevä henkilöstö.

Ilmoittautuminen on auki 25.1.2019 asti, tästä voit ilmoittautua. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä tästä.

Ohjelma alla:

Pohjois-Suomen EU:n ohjelmakauden 2021–2027 valmistelun sidosryhmätilaisuus
Aika 4.2.2019 klo 10.00 – 15.00

Paikka Saalastinsali, Oulun yliopiston päärakennus, Pentti Kaiteran katu 1, Oulu

9.30 Kahvitarjoilu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 valmistelu EU-parlamentissa ja eduskunnassa

10.00 Ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu ja Pohjois-Suomelle tärkeät kysymykset
Kansanedustaja Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston pj

10.15 Koheesiopolitiikan valmistelu EU-parlamentissa ja näkymät Pohjois-Suomen kannalta
Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen, aluekehitysvaliokunnan jäsen

EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 valmistelu ministeriössä ja Pohjois-Suomessa

10.40 Ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu Suomessa
Aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, Työ- ja elinkeinoministeriö

10.55 Ohjelmakauden 2021–2027 alueellinen valmistelu Itä- ja Pohjois-Suomessa
Alueellisen valmistelun pääsihteeri, kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto

11.10 ESR- ja EAKR-rahoituksien merkitys työllisyys- ja elinkeinopalveluissa 2021-2027 Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

11.25 Lounas (omakustanteinen)

Evästykset ohjelmakauden 2021–2027 valmisteluun

12.30 Kehitysyhtiöiden näkemyksiä rakennerahastotoiminnan kehittämiseen
Johtaja Kimmo Heikka, Digipolis Oy

12.40 Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen näkökulmia ohjelmakauteen 2021–2027
Rehtori Matti Sarén, Kajaanin AMK

12.50 Pohjois-Suomen yliopistojen näkemyksiä rakennerahastotoiminnan kehittämiseen
ohjelmakaudella 2021–2027, Vararehtori, Taina Pihlajaniemi, Oulun yliopisto

Yliopistokeskuksen kommentti: johtaja Tanja Risikko, Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius

13.05 Elinvoiman kehittäminen Pohjois-Suomen kunnissa ja rakennerahastojen rooli
Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, Sallan kunta

13.15 Yritysten ja rakennerahastotoiminnan kehittäminen ohjelmakaudella 2021-2027
Toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

13.25 Lisää vaikuttavuutta työllisyyden hoitoon ja hyvinvointiin rakennerahastotoiminnalla
Työllisyyspalveluiden päällikkö, Noora Jansson, BusinessOulu

13.30 Paneelikeskustelu: Pohjois-Suomen kiperät kysymykset ja uudet avaukset –
työelämän murros, työllisyys ja nuorten osallisuus

Paneelin juontaja: Noora Jansson, BusinessOulu. Paneelistit:
Hilkka Halonen, Meriva-säätiö
Anne Ollikainen, Nuorten Ystävät ry
Jaakko Jokipii, Kaaos-hanke/kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen, Oulun kaupunki
Paavo Haataja, Koulutusavain Oy

14.15 Tilaisuuden yhteenveto ja päätössanat
Pentti Malinen, Kainuun maakuntajohtaja, Pohjois-Suomen pj. maakunta

Lisätiedot: Elmo Nuutinen, elmo.nuutinen@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 040 685 4031 (järjestelyt)
Päivi Keisanen, paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 050 431 0605 (sisältö)

 

 

 

 

 


EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020"

Haku päättyy 27.2.2019 (EAKR) ja 1.3.2019 (ESR).

KAINUUSEEN toivotaan ESR-hakemuksia, jotka toteuttavat tammikuussa 2019 hyväksyttävän siltasopimuksen sisältöjä. Lisäksi toivotaan hakemuksia erityisesti seuraaviin painotuksiin:

EAKR TL 2, erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2

 • Ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee liittyä elinkeinoelämän tarpeisiin.
   
 • Erityinen painopiste on biotaloutta ja siirtymää vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan edistävissä hankkeissa. Hankkeiden aiheet voivat liittyä esim. luonnonvarojen ja/tai niiden hyödyntämisestä syntyvien sivuvirtojen paikalliseen jalostukseen, jätteen kierrätykseen ja sen määrän vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön tai kaupunkien ja kylien vähähiilisyyttä edistäviin selvityksiin ja toimenpiteisiin

ESR TL3

 • Maahanmuuttajien, ikääntyvien ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa

ESR TL4

 • Hankkeet, joilla edistetään koulutukseen hakeutumista tai parannetaan osaamistasoa henkilöiltä, joilta puuttuu perusasteen jälkeinen tutkinto, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka tarvitsevat erityistä tukea opintojen suorittamiseen

ESR TL5

 • Sosiaalista osallisuutta lisäävät hankkeet erityisesti työelämävalmiuksien paranemisen näkökulmasta

 

POHJOIS-POHJANMAALLE ja LAPPIIN toivotaan hakemuksia erityisesti:

EAKR TL 1, erityistavoite 1.2

 • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen.

EAKR TL 2, erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2

 • Ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee liittyä elinkeinoelämän tarpeisiin.
   
 • Erityinen painopiste on biotaloutta ja siirtymää vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan edistävissä hankkeissa. Hankkeiden aiheet voivat liittyä esim. luonnonvarojen ja/tai niiden hyödyntämisestä syntyvien sivuvirtojen paikalliseen jalostukseen, jätteen kierrätykseen ja sen määrän vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön tai kaupunkien ja kylien vähähiilisyyttä edistäviin selvityksiin ja toimenpiteisiin

ESR TL3

 • Uudenlaisten ratkaisujen ja pilotointien kehittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 6.1. mukaista.
   
 • Kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtävää edistävät hankkeet. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 6.1. mukaista.
   
 • Mikro- ja pk-yrityksiin kohdistuvat työelämän laatua ja tuottavuutta edistävät hankkeet. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 7.1. mukaista.  

ESR TL 4

 • Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvä työelämälähtöinen kehittäminen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.1 mukaista.
   
 • Nuorten ja työelämän ulkopuolella olevien hakeutumista työllistäville koulutusaloille edistävät kehittämishankkeet. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.1 mukaista.
   
 • Maakunnan elinvoimaisuutta edistävä kehittämistoiminta mm. sote- ja kasvupalvelualojen palvelutuottajien osaamisen kehittäminen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.2 mukaista.

ESR TL5

 • Asiakas-/asukaslähtöisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen ml. digitaaliset menetelmät, monitoimijamallit jne. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Paikalliset mallit matalan kynnyksen työllistämiseen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Sosiaalitalouteen liittyvä hanketoiminta, jolla pyritään kehittämään uudenlaisia toimintamalleja huomioon ottaen yhteiskunnallinen kestävä kehitys. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Hakuilmoitus »

AAVA-hankkeelle hopeaa ESF VET Award -kilpailussa

AAVA-hanke sai ESF VET Award -kilpailussa hopeaa European Vocational Skills Week -tapahtuman päätöstilaisuudessa Wienissä 9.11.2018. AAVA oli valittu kahden parhaimman ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeen joukkoon kilpailemaan Euroopan komission ESF VET award (European funding for excellence in Vocational Education and Training award) -palkinnosta.

ESF VET award -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille hankkeita, joissa on kehitetty erinomaisia käytäntöjä varmistamaan, että nuoret suorittavat tutkinnon loppuun saavuttaen työelämässä vaadittavat tiedot ja taidot. Voitto meni tällä kertaa Puolaan.

AAVA-hankkeessa on kehitetty Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu. Palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia opinnoissa sekä työelämässä tarvittavaa osaamista mahdollistamalla avoimia opintoja usean eri oppilaitoksen tarjonnasta. Jotta opiskelu on mahdollista kaikille asuinpaikasta riippumatta, tapahtuu opiskelu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla.

- Ehdokkuus oli positiivinen yllätys meille kaikille. Olemme rakentaneet ainutlaatuisen palvelun toiselle asteelle ja on hienoa saada siitä tunnustusta. Ammatillisten opintojen tarjoaminen verkko-opintoina kenelle hyvänsä on vaatinut paljon innovointia ja luovaa ajattelua, totesi projektipäällikkö Jaana Kilpinen Turun ammatti-instituutin verkkouutisessa.

Avointen opintojen palvelun ovat kehittäneet yhdessä Turun ammatti-instituutti, Turun iltalukio, Turun suomenkielinen työväenopisto, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Novida ammattiopisto ja lukio, Salon seudun ammattiopisto ja Stadin ammattiopisto. Valtakunnallista palvelua kehitetään edelleen Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa, jota toteuttamaan tulivat lisäksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Vantaan ammattiopisto Varia ja Koulutuskeskus Salpaus. Hankkeet kuuluvat OKM:n valtakunnalliseen Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuteen ja sen Sujuvat siirtymät -osioon.

 


Uutta avointa energiaa -hanke voitti vuoden 2018 lähienergiaratkaisija -palkinnon

Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimaan hankkeeseen osallistui kymmenen ammattikorkeakoulua vuosina 2015-2018. Hankkeessa tuotettiin kymmeniä verkkokursseja aiheista "Lähes 0-energia rakentaminen" ja "Kestävät energiaratkaisut". Rakennus- ja energia-alan ammattilaisille suunnattuja kursseja varten tuotettiin lähes sata opetusvideota, jotka ovat katsottavissa YouTubessa.

Tuomaristo perusteli valintaansa käynnissä olevalla energiamurroksella, joka edellyttää uutta osaamista. Tarvittava osaaminen on saavutettavissa täydennyskoulutuksella. Tuomariston mukaan valitut osaamisalueet ovat tärkeitä ja hankkeessa tuotetut korkealaatuiset verkkokurssit ja aineistot ovat nykyaikainen ja tehokas tapa täydentää osaamista.

Verkkokurssien lisäksi hankkeessa rakennettiin AgileAMK-malli, jota voi hyödyntää täydennyskoulutustyyppisen verkko-opetuksen tuottamisessa myös tulevaisuudessa.

Uutta avointa energiaa -hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksessa tarvittavan osaamisen vahvistaminen, jossa luodaan ketteriä ja kustannustehokkaita täydennyskoulutusratkaisuja korkeakoulujen yhteistyönä pureutuen suoraan uudistuvien alojen tarpeisiin.


Valittu web-sisältö ei ole enää olemassa.