Sales is a King kaupankäyntiin liittyvän taloudellisen osaamisen, sosiaalisten taitojen sekä tilanneymmärtämisen valmennushanke

Myyntiin panostaminen tehostaa koko organisaation toimintaa

Hankkeessa toteutettu myyntivalmennus on korostanut kokonaisvaltaista asiakasajattelua. Hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä lähdettiin virtaviivaistamaan koko organisaation toimintaa myynnin edistämiseksi, ei siis pelkästään myyntiin liittyviä tyypillisiä toimintoja, kuten mainontaa. Kokonaisvaltaisessa asiakasajattelussa oleellista on myynnillinen osaaminen, asiakaskokemuksen kannalta pohditut tehtävänkuvaukset sekä yrityksen sisäinen yhteistyö ja viestintä. Tärkeimpinä tekijöinä ovat kuitenkin myyntiin liittyvä asenne, motivaatio ja rohkeus. Kun myyntiä lähdetään lähestymään kokonaisvaltaisen asiakasajattelun kautta, myynnistä tulee koko organisaation asia. Tällöin koko organisaation valjastetaan tuottamaan myynnillistä lisäarvoa ja parasta asiakaskokemusta. Lue blogikirjoitus aiheesta täältä.

 

Mitä mittaat, sitä saat. Myynnissä mittaaminen keskittyy tyypillisesti saavutettuihin lukuihin. Hankkeessa syvensimme ajattelua tavoitteena tunnistaa koko yrityksen myynnillinen suorituskyky.

Hankkeessa hyödynnettiin TUTOES -matriisimallia ja sen avulla tehtiin työkalu yrityksien myynnin suorituskyvyn arviointiin. Arviointityökalun tavoitteena on saada esille yrityksien myynnilliset vahvuudet ja kehitettävät osa-alueet. Myynnillisen suorituskyvyn arviointiin osallistuu yrityksen koko henkilöstö ja tärkeimmät sidosryhmät. Arviointityökalu on julkaistu tieteellisessä artikkelissa.

 

Kuva: Sales is a king -hanke

Poimintoja keskeisistä aiheista joita löydettiin ja lähdettiin kehittämään hankkeen aikana:

  • Hankkeeseen osallistuneilla yrityksillä on tarve palkata lisää myynnillistä henkilökuntaa. Myyntihenkilökunnan puute voi olla jopa este yrityksen kasvulle.
  • Määrätietoinen yrityksen brändin rakentaminen tuo kilpailuetua mm. mahdollistamalla paremman katteen ja yrityksen näkymisen houkuttelevana työnantajana.
  • Mikroyrityksissä on harvoin rakennettu myynnille sopivaa kannustinjärjestelmää, joka tukisi myynnin positiivista kehitystä. Myyntityötä tulisikin entistä enemmän tehostaa yrityksen toimintaan sopivalla kannustinjärjestelmällä.
  • Myyntihenkilöstö kokee helposti erillisyyttä yrityksen muusta organisaatiosta. Tämä johtuu siitä, että myynnin tehtävä on olla lähellä asiakasta, jolloin yhteydet omaan organisaatioon voivat jäädä vähäisemmäksi. Tilanne voi aiheuttaa klikkejä eri funktioiden välille, mikä voi näkyä asiakkaan suuntaan heikentäen asiakaskokemusta. Yritysten tulisikin panostaa yrityksen sisäiseen viestintään ja myynnin ja muun organisaation tiiviiseen vuorovaikutukseen.

 

Uusia näkökulmia opetukseen

Oppilaitokset ovat avainasemassa valmistamassa opiskelijoita tulevaan työelämään. Myyntiosaaminen pitää sisällään monia keskeisiä työelämätaitoja, kuten tiimityö-, ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot. Opiskelijat voivat hyötyä myyntitaidoista jo opiskeluaikana esimerkiksi opinnäyte-, harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen hakemisessa.

Olemme tehneet hankkeessa yhteistyötä alueemme oppilaitoksien kanssa.  Linkissä mm. Haapajärven lukion rehtorin Merja Eilolan kommentit kokemuksista  

Myyntiin liittyvää tietotaitoa tarvitaan tämän päivän työelämässä kaikissa tehtävissä. Siksi sen on tärkeää olla myös kaikkien saatavilla. Sales is a King -hanke on tuottanut verkkoon oppimateriaalia, jota voivat hyödyntää niin yritykset kuin oppilaitoksetkin. Tutustu materiaaliin tästä linkistä 

Visionamme on saada myynnilliset näkökulmat vahvasti mukaan tulevaisuuden yrittäjyyskasvatukseen. Linkissä lisää ajatuksia aiheesta.

 

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2018-31.12.2021. Suunniteltu julkinen rahoitus on yhteensä 610 520 €, josta EU -ja valtion rahoituksen osuus on 498 008 €.