Yhteistyö matkailu- ja kotipalvelualan koulutusten rakentamisessa ja hankinnassa

Verkostomainen yhteistyö on ollut Kemin kaupungin työllisyys- ja elinvoimahankkeen suunnittelussa, toteuttamisessa ja asiakasohjauksessa merkittävässä roolissa. Yhteistyönä toteutettiin uravalmennuksia ja työvoimakoulutuksia yhdessä Lapin ELY-keskuksen Polku-hankkeen (ESR), Lapin TE-toimiston ja palveluntuottajien kanssa. Toimiva verkostoyhteistyö ulottui myös pk-yrityksiin ja järjestöihin. Tuloksena pitkäaikaistyöttömille on löytynyt työpaikkoja, työnantajat ovat saaneet apua rekrytointiin ja työllisyydenhoidon toimijoiden välinen yhteistyö on tehostunut.

Hyvän käytännön toteutus 

Kaksi luennoitsijaa edessä ja taustalla ihmisiä pöytien ääressä kuuntelemassa.

Hyvä käytäntö kehittyi kahden toimialan pohjalta: matkailu ja kotipalvelut. Näiden alojen tarpeisiin suunniteltiin koulutuksia, valmennuksia, työnantajien tarpeiden selvittämistä, palveluiden markkinointia ja asiakasohjausta. Palveluja arvioitiin ja käsiteltiin yhteisissä seuranta- ja palautepalavereissa.

Vahvalla verkostoyhteistyöllä toteutettiin mm.:

 • Kotipalveluavustajan uravalmennus
 • Kotipalveluavustajan työvoimakoulutus
 • Matkailualan uravalmennus
 • Matkailualan osaaja -työvoimakoulutus.

Näiden toimenpiteiden toteutuksessa eri hankkeiden ja viranomaisten määräraha-, ja henkilöstöresursseja käytettiin tehokkaasti yhteisen tavoitteen ja toimenpiteen toteuttamiseksi.

Määrärahoja yhdistettiin näin:

 • Työvoimakoulutukset ja valmennukset hankittiin Polku-hankkeen tai Lapin TE-toimiston määrärahoista
 • Työllistämisen tueksi myönnettiin palkkatukea Kemin työllisyys- ja elinvoimahankkeelle varatuista työvoimapoliittisista määrärahoista
 • Lupa- ja pätevyyskoulutuksiin käytettiin Polku-hankkeen rahoitusta
 • Palkkatuen lisänä käytettiin Kemi-kuntalisää Kemin kaupungin varoista.

Verkostoyhteistyö on ollut tärkeää. Ilman sitä valmennusten ja koulutusten sisältö ei olisi vastannut työnantajien tarpeita, ihmiset eivät olisi ohjautuneet palveluihin oikea-aikaisesti, eikä saatua palautetta palveluista olisi pystytty hyödyntämään kattavasti asiakastyötä tukevaksi.

Tulokset

 • Yhdessä suunnitellut ja toteutetut prosessit sitouttavat verkoston yhteisiin tavoitteisiin
 • Toimenpiteissä on huomioitu alueen, yritysten ja työnhakijoiden tarpeet
 • Tieto alueen tarpeista ja tehdyistä toimenpiteistä on ajantasaista
 • Vältytään päällekkäisiltä toimenpiteiltä
 • Palvelut on tarjottu asiakkaille oikea-aikaisesti
 • Pitkäaikaistyöttömät ovat työllistyneet
 • Verkostomainen yhteistyö on tutustuttanut toimijat paremmin toisiinsa ja madaltanut kynnystä yhteyden pitämiseen
 • Verkostomainen yhteistyötapa on laajentuntu ICT-alan uravalmennuksiin.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Verkostomainen yhteistyö palvelujen rakentamisessa, asiakasohjauksessa ja kehittämisessä sopii hyvin muidenkin uravalmennusten, koulutusten ja työllisyyden hoidon toimenpiteisiin.

Lisätietoja:

Tiina Pulju, Lapin ELY-keskus, p. 029 503 7112,  tiina.pulju(at)ely-keskus.fi  

Linkki Kemin työllisyys- ja elinvoimahankkeen verkkosivulle:

Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke 1.2.2016 – 31.12.2018 (www.kemi.fi)

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20649
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Kuva: Anne Rahkola