« Takaisin

Yrityksen Kasvubuustaajalla uusia kasvun ideoita

Yrityksen kasvubuustaaja oli työvoimakoulutusta, joka tuki kasvuyritysten liiketoimintaa. Koulutuksen tavoitteena oli kouluttaa yritysten kasvun ja kehittämisen kannalta keskeisiä asiantuntijoita.

Yrityksen kasvubuustaaja -koulutus liittyi kasvuyritysten työllisyysohjelmaan. Kasvuyritysten työllisyysohjelma on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista ja siihen kuului pilottikokeiluja. Keski-Suomen maakunta oli mukana pilottikokeilussa. 

Yrityksen Kasvubuustajan messuosasto, jolla kolme ihmistä.kasvubuustaaja -koulutuksen kohderyhmänä olivat työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat, joilla oli korkeakoulututkinto tai vastaavaa osoitettavissa olevaa korkeaa osaamista ja joilla oli edellytykset toimia yrityskehittäjinä. Koulutuksen aloitti kerrallaan 8 opiskelijaa.

 

Hyvän käytännön toteutus

Koulutuksen opetuksen teemoissa pyrittiin huomioimaan ajankohtaiset yritysten kasvuhaasteet. Koulutuksen teemoja olivat:  

  • Toimintaympäristön muutokset
  • Uudet liiketoimintamahdollisuudet
  • Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
  • Liiketoiminnan suojaus ja turvallisuus
  • Markkinoille pääsyn vaihtoehdot
  • Yrityksen talous ja tuottavuus.

Opetuksen sisältö koostui teemaopinnoista, yritysten kehittämistehtävien ratkaisemisesta sekä aiheeseen liittyvistä tapahtumista; niiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opetus- ja oppimismenetelmissä pyrittiin tietoisesti toiminnallisuuteen ja aidon yritysympäristön hyödyntämiseen.

Yrityksen kasvubuustaaja -koulutukseen liittyvät yrityskohtaiset kehittämisteemat olivat hyvin käytännönläheisiä. Koulutuksessa mukana olevien yritysten toimintaa tarkasteltiin niiden kasvun haasteiden näkökulmasta. Opiskelijat – eli Kasvubuustaajat - pyrkivät löytämään ajankohtaisen ratkaisun yrityksen haasteeseen. Opiskelijat toimivat pienessä ryhmässä hyödyntäen toistensa osaamista ja prosessin myötä oppimista.

Oppimismenetelmänä oli ratkaisukeskeinen menetelmä. Opiskelijoita haastettiin oppimaan ja ajattelemaan uudella tavalla tulevaisuuden työstä. Opiskelussa korostuivat yhdessä tekeminen, kokeilukulttuuri ja yrityslähtöisyys.

Koulutuksen käytännön resurssit mahdollistivat sujuvan oppimisen. Opiskelu ei ollut paikkaan tai aikaan sidottua. Uudenlainen avara koulutustilaratkaisu Jyväskylän kaupungin keskustassa toimi opiskelijoiden yritysprojektien tukikohtana. Koulutuksessa oli mahdollisuus iltaopiskeluun.

Koulutuksen yhteyteen perustettiin ohjausryhmä, joka seurasi koulutuksen toteutumista. Kokoontumisia oli joka yrityskohtaisen teeman yhteydessä. Koulutuksen hankkija pystyi seuraamaan näin toteutumista ja käymään vuoropuhelua eri yhteistyötahojen kanssa.

Tulokset

  • Kokemuksen kautta oppiminen konkreettisessa yritysympäristössä oli tehokasta
  • Osaajat ja työnantajat löysivät erilaisen ja luovan tavan kohdata toisensa; ketterät ja nopeat ratkaisut yrityksen kasvun haasteisiin mahdollistuivat.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Tämä hyvä käytäntö on käyttökelpoinen suunniteltaessa uusia kokeiluja ja malleja yritysten osaajapulan ratkaisemiseksi. Hyvä käytäntö sopii työpaikalla oppimisen malliksi.

Lisätietoja:

Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 029 502 4586, marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Linkki Kasvubustaja-koulutuksen verkkosivulle: Kasvubuustaaja-koulutus (kasvubuustaaja.fi)

Tarkempaa tietoa projektista

Rakennerahastotietopalvelu S20309
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen