Sukupuolten tasa-arvoa työelämään

Tosiasiallinen tasa- arvo edellyttää syrjinnän ehkäisyä, tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä sekä rakenteellisten ja muiden tasa-arvoa estävien tekijöiden poistamista. Syrjinnälle alttiin ryhmän asemaa ja olosuhteita voidaan parantaa erityistoimenpiteillä. Toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan epätasa-arvoa ylläpitävien rakenteiden, toimintakulttuurien ja käytäntöjen muuttamiseen erityisesti organisaatioiden tasolla. Toimenpidekokonaisuudessa etsitään uusia toimintamalleja ja tuotetaan tietoa, jolla pyritään pysyviin valtakunnan tason muutoksiin esim. ohjeistuksia ja sääntelyä kehittämällä. Toimenpidekokonaisuudessa on mahdollista toteuttaa mm. toimintatutkimusta ja selvityksiä, kehittämistä, koulutusta, mallien pilotointia ja levittämistä sekä tasa-arvokysymyksiin liittyvää viestintää sisältäviä hankkeita.
 

Hankkeilla voidaan mm. kaventaa sukupuolten palkkaeroja, helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista ja lieventää sukupuolen mukaista työnjakoa työmarkkinoilla. Erityisesti tavoitellaan isien vanhempainvapaiden käytön kasvua ja perhevapailta työhön palaavien tukemista. Toimenpiteillä voidaan kehittää sukupuolitietoisia keinoja naisten ja miesten työllisyyden vahvistamiseksi rakennemuutoksissa sekä edistää tasa-arvoa ja ehkäistä syrjintää muuttuneiden työvoiman käyttötapojen yhteydessä (esim. osa- ja määräaikainen työ, vuokratyö jne.). Tärkeää on edistää raskaudensuojaa työmarkkinoilla sekä tukea myös niitä äitejä ja isiä, joilla ei perhevapaan päättyessä ole työsuhdetta, mihin palata. Hankkeilla voidaan kehittää sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa ja opinnoissa tavoitteena mm. vähentää sukupuolistereotypioihin perustuvia oppiaine- ja opintosuuntavalintoja. Toimenpiteitä voidaan myös suunnata ryhmille, jotka sukupuolen lisäksi ovat muilta taustatekijöiltään erityisen heikossa työmarkkina-asemassa (esim. etninen tausta, ikä).